Ogłoszenie – Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje,

iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Karczmiska mogą zgłaszać się w terminie od 04 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej należy przedłożyć dokumenty o dochodach osoby lub rodziny  (dochody za październik 2020 r. w przypadku ubiegania się o skierowanie w miesiącu listopadzie 2020r. ).

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numerem telefonu: (81) 828 70 76 wew. 23 lub 22.

Apel Wojewody Lubelskiego

W związku z sytuacją epidemiczną oraz pilną potrzebą zatrudnienia kadry medycznej w nowo organizowanym szpitalu tymczasowym w Lublinie, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w jak najszerszym rozpropagowaniu informacji o poszukiwaniu osób chętnych do pracy w ww. podmiocie przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego.
Dziękując za przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby, wyrażam nadzieję, że wspólnie prowadzone działania informacyjne pozwolą w jak najkrótszym czasie pozyskać kadry niezbędne dla funkcjonowania ww. szpitala, a co za tym idzie, podjąć skuteczną walkę z epidemią SARS-CoV-2 w naszym województwie.

Wojewoda Lubelski
/-/
Lech Sprawka

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

z dnia 27.10.2020 r.

 

Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim zawieszone zostają na czas oznaczony od dnia 28.10.2020 r. do dnia 02.11.2020 r. zajęcia w:

 • Zespole Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach – 2 grupy 6 latków Karczmiska, grupa 3-5 latki Głusko;
 • Zespole Szkół w Karczmiskach Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach – IIA;
 • Zespole Szkół w Karczmiskach Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach Szkoła Filialna w Głusku – IC, IIIC.

Informuję, że zajęcia w tym okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wszystkie informacje na temat zdalnego nauczania znajdą Państwo na stronie Internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach.

Przyczyną czasowego zawieszenia zajęć jest potwierdzone zakażenie wirusem COVID-19 dwóch nauczycieli Zespołu Szkół w Karczmiskach.

 

Piotr Długosz

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

Komunikat

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

 Szanowni Rodzice!  Drodzy Uczniowie!

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły przechodzą na naukę zdalną.

W związku z tym, w tym okresie uczniowie kl. IV – VIII nie przychodzą do szkoły, ale uczestniczą w lekcjach zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Uczniowie kl. I – III przychodzą do szkoły bez zmian, mają zapewnione dowozy, świetlicę i obiady szkolne.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu nauki zdalnej określa „Regulamin realizacji zajęć w Zespole Szkół w Karczmiskach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Regulamin jest umieszczony na stronie Zespołu Szkół w Karczmiskach w zakładce nauczanie zdalne.

W związku z tym, że opieram się tylko na informacji ze strony MEN a nie obowiązujących przepisach, które pewnie niebawem się pojawią proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Obiecuję, że o wszystkich zmianach będę informował na bieżąco.

 

Pozdrawiam Wszystkich serdecznie, życzę spokoju i zdrowia. 

Pomagajmy sobie nawzajem.

Proszę pozostańmy w domach!!!

 

 

Piotr Długosz

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE !!!

 

W związku z panującą w Kraju pandemią COVID-19, w trosce o zdrowie Interesantów i Pracowników oraz o maksymalne wyeliminowanie paraliżu pracy Urzędu Gminy Karczmiska informuję, że od dnia 26 października pracujemy w następujących godzinach:

7.00 – 13.00 i 14.00 – 20.00

Bezpośrednio w urzędzie interesanci będą przyjmowani
w godzinach:

7.00 – 11.00 i 15.00 – 17.00

Przed przybyciem do Urzędu zachęcamy do kontaktu telefonicznego
81 8287026 lub 81 8287026 w. 110

 

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Informacja w sprawie zwrotu zaliczek – Fotowoltaika

Informacja w sprawie zwrotu zaliczek – Fotowoltaika

W związku z pytaniami o zwrot wpłaconej zaliczki w ramach projektu pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych,” który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w RPO WL na lata 2014-2020 informuję, iż od chwili uzyskania informacji o nieudzieleniu dofinansowania do wskazanego projektu czynimy starania o uzyskanie dofinansowania w innych możliwych źródłach zewnętrznych. Obecnie zakres objęty projektem został opisany we wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek ten został przesłany do Wojewody Lubelskiego w dniu 25 września b.r., który miał termin do dnia 30 września na przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ocena zostanie dokonana najprawdopodobniej na przełomie października i listopada b.r. W związku z powyższym wstrzymano proces zwrotu zaliczek do czasu rozstrzygnięcia konkursu rządowego.

Jeśli otrzymamy pozytywną decyzję, Urząd Gminy przystąpi do realizacji projektu.

Przy niekorzystnym rozstrzygnięciu nastąpi zwrot części zaliczki (po odliczeniu kwoty kosztów wykonania dokumentacji projektowej) i przekazanie dokumentacji poszczególnym właścicielom obiektów.

Ogłoszenie

INFORMACJA
o przystąpieniu do prac nad opracowaniem
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informuję o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska.

Opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021 – 2026 będzie miało na celu sprecyzowanie i zweryfikowanie najważniejszych problemów społecznych w Gminie, a także określenie sposobów ich rozwiązania. Dokument składać się będzie z syntetycznej diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.

Główne etapy prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Karczmiska:

 1. Zebranie danych o sytuacji w Gminie (diagnoza).
 2. Analiza zebranych danych i informacji.
 3. Opracowanie i zredagowanie tekstu strategii.
 4. Konsultacje społeczne strategii.
 5. Uchwalenie strategii.

Więcej “Ogłoszenie”

Ogłoszenie – dowozy szkolne

O G Ł O S Z E N I E

dot. dowozów uczniów do szkół i placówek na terenie Gminy Karczmiska

 

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że od 20 października 2020 r. (wtorek) wracamy do dowozów i odwozów wychowanków i uczniów do szkół i placówek na terenie Gminy Karczmiska zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Z wyjaśnień na stronach rządowych (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) wynika, że wprowadzone obostrzenia dotyczące transportu publicznego od 17 października 2020 r. nie dotyczą transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

W czasie transportu uczniów obowiązkowe jest jednak zakrywanie ust i nosa.

                                                    Zastępca Wójta Gminy

                                                 (-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

Więcej o: Odezwa do Mieszkańców

Odezwa do Mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

Codziennie docierają do nas informacje o kolejnych tysiącach zachorowań na Covid-19. Przeżywamy kolejną falę obostrzeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego w Kraju. Sytuacja jest bardzo groźna.
Chorują nie jacyś “Państwo Kowalscy”. Chorujemy my, nasi bliscy, nasi sąsiedzi.
Przebieg i następstwa infekcji Sars-Cov-2 są nieprzewidywalne.
Mimo powtarzanych przez niewierzących w Covid-19  nieprawdziwych informacji jedyną ochroną przed zarażeniem jest pełna dyscyplina naszych zachowań społecznych w przestrzeni publicznej tj. DDM: DYSTANS – zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra DEZYNFEKCJA i MASKA.

 • Ograniczmy do niezbędnego minimum nasze wyjścia do miejsc, gdzie potencjalnie spotkamy innych ludzi.
 • Nie pozwalajmy naszym dorastającym dzieciom na organizowanie wieczornych spotkań (np. w parku !!!).
 • Otaczajmy pełną opieką naszych seniorów.
 • W zbliżające się Wszystkich Świętych ograniczymy nasze wyjścia i wyjazdy na groby naszych najbliższych.

Narastająca liczba zachorowań wymusza na nas zmianę organizacji pracy instytucji publicznych w taki sposób, aby do minimum ograniczyć paraliż wynikający z potencjalnej absencji chorobowej pracowników. Przypomnijmy, że na wiosnę do dużych ograniczeń doszło przy stwierdzonych 54 przypadkach zachorowań. Obecnie codziennie jest ich kilka tysięcy.

Intensywnie rozważamy różne warianty dowozów dzieci do szkoły, w sposób zgodny z najnowszymi rozporzędzeniami (w autobusie może być zajętych 50 % miejsc). Podejmujemy dyskusję dotyczącą organizacji procesu dydaktycznego tak, aby mógł być prowadzony w niezakłócony sposób. Jednym z rozważanych wariantów jest wprowadzenia zmianowości nauki.

Te wszystkie działania mają na celu szybkie wdrażanie przemyślanych rozwiązań wynikających z postępującej pandemii.

Pamiętajmy!!!
Dotąd, dopóki nie ma szczepionki i/lub skutecznego leku jesteśmy narażeni na ogromne niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.

 

                                                                                  Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska

 

Komunikat w sprawie zmiany organizacji dowozów szkolnych


KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

ZMIANA ORGANIZACJI DOWOZÓW SZKOLNYCH

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie kraju od dnia 17.10.2020 r. w strefie żółtej i czerwonej podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc.

W związku z tym, że na dzień 19.10.2020 r. nie jesteśmy w stanie przeorganizować dowozów tak, aby dowieść wszystkie dzieci i sprostać wprowadzonym obostrzeniom,

od dnia 19.10.2020 r. do odwołania dowozem objęte zostają wyłącznie uprawnione dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej kl. I-III.

Decyzja ta nie jest zależna od nas i wynika z obecnej sytuacji w kraju i wprowadzonych przepisów. Postaramy się najszybciej jak to będzie możliwe przywrócić dowozy wszystkich uczniów.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację prosimy rodziców, aby w miarę możliwości zorganizowali dowóz dziecka do szkoły. W przypadku braku takiej możliwości prosimy poinformować wychowawcę, że nieobecność dziecka spowodowana jest utrudnieniem związanym z dowozem.

Nieobecność ucznia w szkole spowodowana zaistniała sytuacją będzie potraktowana jak nieobecność usprawiedliwiona i nie wpłynie na frekwencję ucznia.

Informuję, że dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zwracał się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w związku z sytuacją epidemiologiczną występującą na danym terenie zagrażającą zdrowiu uczniów o wydanie opinii w sprawie zawieszenia zajęć dla uczniów kl. IV-VIII i przejście na nauczanie zdalne w dniach 19-23.10.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim nie wydał pozytywnej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Za zaistniałe utrudnienie przepraszamy.

 

Z życzeniami zdrowia

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

Piotr Długosz


 

Dane kontaktowe Rachmistrzów Spisowych w PSR 2020

Identyfikator oraz Numery telefonów Rachmistrzów Gminy Karczmiska

Nazwisko Imię Identyfikator Telefon
Rachmistrza
Kod do
oddzwonienia*
Grzegorz M. 0612032/1/00089 571 503 533 3533
Joanna G. 0612032/1/00102 571 503 378 3378
Ilona B. 0612032/1/00131 571 502 142 2142

*Kod do oddzwonienia – jeżeli rolnik zamiast na bezpośredni numer rachmistrza oddzwoniłby na nr 22 666 66 62, to żeby połączyć się z odpowiednim rachmistrzem należałoby wpisać ten kod.

Transmisja obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXV Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 15 października 2020 r.

XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 15 października 2020 r. (czwartek) o godzinie 1630 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Dyskusja i podjęcie stanowiska – Apelu Rady Gminy Karczmiska do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawetowanie ustawy „Piątka dla zwierząt”.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XXIV Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 09 października 2020 r.

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 9 października 2020 r. (piątek) o godzinie 1430 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Pana Janusza Goliszka na uchwałę nr XXII/117/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie nie udzielenia Wójtowi Gminy Karczmiska wotum zaufania oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Więcej o: Trwa Powszechny Spis Rolny 2020!

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020!

Powszechny Spis Rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Powszechny Spis Rolny prowadzany jest metodami:

 • samospisu przez telefon, w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego lub dzwoniąc na infolinię spisową tel. 22 279 99 99,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W spisie rolnym zapytamy m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierzemy dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z dostępnego stanowiska komputerowego w Urzędzie Gminy Karczmiskach, w godzinach pracy Urzędu.

Przez infolinię spisową można się spisać od 16 września do 30 listopada 2020r.

Rachmistrzowie terenowi skontaktują się z rolnikami telefonicznie lub bezpośrednie. W Gminie Karczmiska prace spisowe będzie prowadziło 3 rachmistrzów, którzy w teren wyruszą od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/, pod numerem telefonu infolinii: 22 22 279 99 99, jak również w Gminnym Biurze Spisowym.