Dodatek węglowy – informacja o końcu terminu

Przypominamy, że 30 listopada 2022 roku upływa termin składania wniosków o DODATEK WĘGLOWY.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 23.11.2022 r.

Urząd Gminy Karczmiska będzie czynny do godziny 1330.

Wójt Gminy Karczmiska
Janusz Goliszek

Pożegnanie_A. Zielińska

XLIV sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godzinie 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2023 rok.
10. Przedstawienie uzasadnienia do określenia wysokości planowanych stawek podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
12. Przedstawienie informacji Wójta Gminy Karczmiska o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Karczmiska za rok szkolny 2021/2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Karczmiska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach.
18. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021.
19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i komunikaty.
22. Zamknięcie obrad.

Więcej o: Informacje w sprawie Dodatku Węglowego i sprzedaży węgla

Informacje w sprawie Dodatku Węglowego i sprzedaży węgla

ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ

Szanowni Państwo,

Gmina Karczmiska, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla.

Serdecznie zapraszam mieszkańców naszej gminy do składania wniosków na zakup opału. Jednocześnie przypominam, że do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (groszek i orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach:

 • do 1,5 tony w pierwszym terminie do 31 grudnia 2022 r.
 • oraz do 1,5 tony w drugim terminie od 1 stycznia 2023 r.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/t

DODATEK WĘGLOWY- wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2022 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego.

Najważniejsze zmiany dotyczą ilości przyznanych dodatków na jeden adres oraz  konieczności dokonywania wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W związku z powyższym osoby, które:

 • otrzymały decyzje odmowne z powodu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia
  11 sierpnia 2022 r.,
 • pod jednym adresem prowadzą więcej niż jedno gospodarstwo domowe w odrębnych lokalach i do dnia 30 listopada 2022 r. nie ma możliwości ustalenia odrębnego adresu dla tych gospodarstw domowych.

MOGĄ PONOWNIE SKŁADAĆ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY

 W wyżej wymienionych sytuacjach organ ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 2 ust. 15e niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Wnioski przyjmowane są w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Karczmiska

 

Więcej informacji uzyskać mogą Państwo u pracowników Urzędu Gminy:

Dodatek węglowy

 1. Anna Gawryl, pok. 10, 81 828 70 26 wew. 121
 2. Agnieszka Doraczyńska, pok. 38, 81 828 70 26 wew. 113

Zakup węgla

Mirosław Statek, pok. 1 (USC),  81 828 70 26 wew. 112

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r poz. 2236) Urząd Gminy Karczmiska informuje, że Gmina Karczmiska przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że prowadzimy wstępne prace nad uruchomieniem sprzedaży węgla przez Gminę Karczmiska. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla osobiście w Urzędzie Gminy – zgłoszenia przyjmuje Pan Mirosław Statek (USC) lub telefonicznie: 81 828-70-26 wew. 112.

Informujemy, że ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe jest w fazie procedowania przez Sejm, Senat i Pana Prezydenta. Czekamy na poznanie ostatecznych zapisów przedmiotowej ustawy. Będziemy śledzić prace ustawodawcy i niezwłocznie poinformujemy Państwa o ich zakończeniu. Dodam, że w chwili obecnej intensywnie poszukujemy dobrych rozwiązań umożliwiających zrealizowanie zapisów ustawowych dotyczących zakupu węgla po preferencyjnych cenach.

Ustawodawca określił, że prawo do zakupu węgla po cenach preferencyjnych mają osoby uprawnione do dodatku węglowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Konsultacje społeczne projektów uchwał

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Projektów uchwał w sprawie:
1) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach,
2) zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 26 października do 4 listopada 2022 r.      

Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i wniosków w trybie zapytania ankietowego (formularza konsultacji) w formie elektronicznej

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu Uchwały na formularzu konsultacji – stanowiącym załączniki do ogłoszenia na adres mailowy:   sekretariat@poczta.karczmiska.pl.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Karczmiska do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

       Wójt Gminy

                                                                                                                                        Janusz Goliszek

Załączniki:

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach i w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach,

Formularze konsultacyjne (wersje edytowalne).

 Materiały dostępne są też na stronie www.karczmiska.pl, BIP (zakładka konsultacje społeczne) i w Urzędzie Gminy Karczmiska – pokój 37.

Komunikat w sprawie inwentaryzacji


K O M U N I K A T

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż od miesiąca października 2022 r. będzie przeprowadzana inwentaryzacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych oraz kompostowników na terenie Gminy Karczmiska. Czynności  spisowych dokonywać będą upoważnieni pracownicy Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie przeprowadzenia czynności spisowych.


Więcej o: DODATEK WĘGLOWY- AKTUALNE INFORMACJE

DODATEK WĘGLOWY- AKTUALNE INFORMACJE

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 04.10.2022r. została wypłacona pierwsza transza DODATKÓW WĘGLOWYCH.

Wnioski złożone do 31.08.2022r. zostały rozpatrzone. Blisko 700 mieszkańcom w dniu wczorajszym wypłacono pieniądze.

W świetle aktualnych przepisów dodatek węglowy przysługuje:

 1. Gospodarstwom domowym używającym do ogrzewania domu paliwa stałego przez co, rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
 2. Na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek,
 3. Do dnia 11 sierpnia należało zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków główne źródło ogrzewania domu.

Kolejne wnioski złożone na ten sam adres pozostają bez rozpoznania.

Osoby, których wnioski nie spełniły wymagań ustawowych otrzymają decyzje odmowne.

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 30 listopada 2022 r. można ubiegać się o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tj. : pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz skroplony LPG, inny rodzaj biomasy.

Wszelkich informacji udzielą:

Agnieszka Doraczyńska pok. 38, tel. 81 828 70 26 wew.113

Anna Gawryl pok. 10, tel. 81 828 70 26 wew. 121

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
z dnia 03 października 2022 r.

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Rady Gminy Karczmiska Nr IV/27/11 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności i pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 44 poz. 984).

Więcej “Sprawozdanie z konsultacji społecznych”

Więcej o: Komunikat Wójta Gminy

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

W związku ze zbliżającym się upływem terminu załatwienia spraw dotyczących wypłaty dodatku węglowego pragnę poinformować, iż Gmina Karczmiska nie otrzymała jeszcze środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych od Wojewody Lubelskiego.

Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na którego realizację Gmina Karczmiska otrzymuje środki z budżetu państwa. Do momentu wpływu tych środków do budżetu gminy realizacja świadczenia jest niemożliwa.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Zmiany dotyczące dodatku węglowego

Zmiany dotyczące dodatku węglowego

W związku z wejściem w życie z dniem 20 września 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz.1967) zostały wprowadzone następujące zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) w zakresie dodatku węglowego:

1) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, zgodnie z art. 27g ust. 1 tzn. w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

2) w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;

3) w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż  jednego  gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania,

4) dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się w terminie do dnia 30 grudnia  2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami w/w ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, bierze pod uwagę w szczególności:

 1. informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie: świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego,
 3. dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Wójt Gminy Karczmiska informuje, iż z uwagi na to, że pomimo złożenia przez Gminę Karczmiska zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego na dzień dzisiejszy brak jest przekazanych środków finansowych na realizację dodatku węglowego z budżetu państwa, wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Więcej o: Komunikat Wójta Gminy

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska, Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół w Karczmiskach!

Informuję, że od 20 września zostały przywrócone zajęcia w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Karczmiskach.

Wszelkie protokoły umożliwiające  i stwierdzające bezpieczne korzystanie z Hali zostały podpisane i przedstawione w Urzędzie Gminy.

Jeszcze raz przepraszam za wszelkie niedogodności jakie spotkały naszych uczniów, wynikające z zamknięcia Hali Sportowej.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Komunikat dotyczący oszczędności energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

W związku z kryzysem energetycznym panującym w całej Europie, nasza Gmina podobnie jak inne w Polsce, podjęła działania zmierzające do oszczędności związanych z oświetleniem ulic.

Podjęliśmy decyzję, iż od 1 października 2022 r. oświetlenie uliczne będzie ustawione od zmierzchu do godziny 2200, bez rannego zapalania.

Liczymy na Państwa zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Informacja w sprawie niedostępności Hali sportowej w karczmiskach

Informacja w sprawie niedostępności Hali sportowej w karczmiskach

Szanowni Mieszkańcy! Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół w Karczmiskach !

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji związanych z halą sportową przy Zespole Szkół w Karczmiskach pragnę wyjaśnić, że tymczasowy brak dostępności obiektu wynika z konieczności przeprowadzenia przeglądów technicznych.

Za wykonanie tych obowiązków odpowiedzialny jest partner prywatny – Moris-Polska Sp z o.o., który zgodnie z zawartą umową o partnerstwie publiczno-prywatnym odpowiada za utrzymanie hali.

Pragnę podkreślić, że już w czerwcu bieżącego roku, anonsowaliśmy partnerowi prywatnemu konieczność przeprowadzenia przeglądów.

Pomimo wielokrotnych wezwań w tym przedmiocie Moris-Polska Sp z o.o. dopiero w sierpniu rozpoczął ich przeprowadzanie, ale do chwili obecnej bez poinformowania nas o skutecznym zakończeniu przeglądów. Mając na względzie fakt bezpieczeństwa użytkowników hali, a przede wszystkim uczniów Zespołu Szkół nie możemy pozwolić aby korzystać z obiektu, który nie ma aktualnych przeglądów.

Fakt opóźnienia w ich realizacji obciąża Moris-Polska Sp z o.o. Wszelkie opóźnienia w ich przeprowadzeniu i związane z tym wyłączenie hali skutkują naliczeniem kar umownych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że cały czas czynione są działania zmierzające do jak najszybszego uzdrowienia opisanej sytuacji i udostępnienia hali na potrzeby społeczności lokalnej a przede wszystkim uczniom. Dlatego też rozpoczęliśmy przeprowadzenie przeglądów na nasz koszt z nadzieją na bardzo szybkie ich zakończenie.
Za zaistniałą sytuację przepraszam.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Dodatek węglowy – informacja

Szanowni Mieszkańcy,

17 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz.1692).
Od tego dnia w Urzędzie Gminy Państwa wnioski są na bieżąco przyjmowane i weryfikowane.

Pomimo złożonego w dniu 31.08.2022 r. zapotrzebowania na środki finansowe do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego niezbędne do realizacji wypłaty dodatku węglowego,  nie otrzymaliśmy pieniędzy na ten cel. W związku z powyższym złożone przez Państwa wnioski nie mogą zostać rozpatrzone w terminie 30 dni.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego terminy załatwienia sprawy zostaną przedłużone.

Ogłoszenie o zamknięciu ul. Nadrzecznej w Karczmiskach Pierwszych

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108027 L (ul. Nadrzeczna) w m. Karczmiska Pierwsze od km 0+000 do km 0+990,00 m” uprzejmie informuję, iż w dniu 07.09.2022 r. powyższy odcinek jezdni będzie wyłączony z ruchu.

 

Za utrudnienia przepraszamy

            Wójt Gminy

          Janusz Goliszek