Ogłoszenie o wynikach konkursu

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że Zarządzeniem Nr 20/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłosił wyniki i zatwierdził podział środków na realizację zadań pożytku publicznego w Gminie Karczmiska na 2023 r. do konkursu ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2023 r. z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

        Wójt Gminy

                                                                                                              Janusz Goliszek

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Karczmiska

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Karczmiska dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. w formie:

1. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych. Formularz konsultacji można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania konsultacyjnego umożliwiającego wyrażenie opinii oraz zebrania uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Karczmiska. Spotkanie odbędzie się dnia 22 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach.

3. Zbierania uwag ustnych. Uwagi ustne można zgłaszać w pokoju nr 24 w Urzędzie Gminy Karczmiska w godzinach pracy urzędu, w terminie od dnia 22 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentami opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:

 1. Formularz konsultacji społecznych.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.
 3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.

Rekrutacja do szkoły i przedszkola

OGŁOSZENIE

Informuję, że Zarządzeniem Nr 11/2023 z 24 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Karczmiska określił harmonogram czynności i terminy rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, kl. I szkoły podstawowej i oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska

Zapraszamy od początku lutego 2023 r. zainteresowanych rodziców do szkół i placówek na terenie Gminy Karczmiska, gdzie uzyskają niezbędne dokumenty (wnioski) oraz pełną informację na temat rekrutacji.

Wójt Gminy
Janusz Goliszek

Załączniki:

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych można złożyć
w Urzędzie Gminy Karczmiska we wtorki w godz. 8-16 oraz w czwartki w godz. 7-15 w pok. 38.

W pozostałe dni  możliwość złożenia wniosku po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym pod nr. tel. 81 828 70 26 wew.113

Możliwe jest również złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Zwrot 23 proc. VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023. O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w tym roku.

Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, do 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioskodawcą wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych musi być odbiorca paliw gazowych, tj. osoba, która ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym.

Warunki otrzymania zwrotu:

 1. Podstawowe źródło ogrzewania w domu jest zasilane gazem. Refundacja nie przysługuje osobom, które mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody.
 2. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy
  tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
 3. Gospodarstwo domowego spełnia wymóg kryterium dochodowego  (analogicznie jak w przypadku m.in. dodatku osłonowego):
  a) 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym;
  b) 1500 zł na osobę w rodzinie, w gospodarstwie wieloosobowym.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  – w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 4. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
  – umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  – umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Przyznanie przez refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania zwrotu podatku VAT można uzyskać pod nr tel. 81 828 70 26 wew. 113

Wniosek o refundację podatku VAT
Klauzula informacyjna

ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ Druga transza

Szanowni Państwo,

Gmina Karczmiska informuje, że od 23 stycznia 2023 roku można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych w ramach drugiego naboru.

Przedmiotowe wnioski składać można w Urzędzie Gminy w Karczmiskach w pokojach 10, za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Mieszkańcy mogą zakupić węgiel klasy: ORZECH oraz EKO-GROSZEK Karlik.

Serdecznie zapraszam mieszkańców naszej gminy do składania wniosków na zakup opału. Jednocześnie przypominam, że do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.

Szczegółowe informacje można pozyskać u pracownika Urzędu Gminy Mirosława Statka, pok. 10, nr. telefonu: 81 828 70 26 wew. 121

Pragnę przypomnieć, iż Gmina Karczmiska podpisała umowę na zakup węgla z POLSKĄ GRUPĄ GÓRNICZĄ S.A. i prowadzi sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach pierwszego naboru.

Wnioskodawca jest informowany telefonicznie (kontakt podany we wniosku) o możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie.

Po otrzymaniu tej informacji wnioskodawca dokonuje wpłaty za węgiel przelewem na konto Urzędu Gminy
nr: 11 8734 0008 0040 0299 2000 0360

W tytule przelewu należy podać: “węgiel kamienny”, imię, nazwisko, adres osoby upoważnionej do zakupu węgla. Można też dokonać wpłaty gotówkowej na w/w konto wyłącznie w Banku Spółdzielczym w Karczmiskach.

Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu telefonicznej informacji z Urzędu Gminy o możliwości zakupu węgla.

Cena preferencyjna sprzedaży węgla wynosi 2000 zł za tonę.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Wniosek o preferencyjny zakup węgla

Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu

Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych mają obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu do dnia 31 stycznia 2023 r.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:

 • gotówką w kasie Urzędu Gminy
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:
  P.B.S Opole Lubelskie O/Karczmiska Nr: 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Informacje o wysokości opłat uzyskają Państwo w pok.38, tel. 81 828 70 26

Załącznik:
Oświadczenie roczne – wartość sprzedaży napojów alkoholowych

XLV sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 21 grudnia 2022 r. (środa) o godzinie 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu oświetlenia.
 7. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2023 rok,
  c) przedstawienie wniosków i opinii,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Karczmiska.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie

Informacja o sprzedaży węgla przez Gminę Karczmiska po preferencyjnej cenie

Szanowni Mieszkańcy!

Pragnę poinformować, iż oczekujemy na pierwszą dostawę węgla według złożonego zapotrzebowania, która powinna nastąpić po 6 grudnia (termin dostawy jest niezależny od gminy).

Gmina Karczmiska podpisała umowę na zakup węgla z PGG. Zaoferowano Gminie Karczmiska węgiel z kopalni węgla kamiennego Piast – Ziemowit.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o zakup węgla i dostawie węgla dla gminy wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie (kontakt podany we wniosku) o możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie.

Po otrzymaniu tej informacji wnioskodawca dokonuje wpłaty za węgiel przelewem na konto Urzędu Gminy nr:

11 8734 0008 0040 0299 2000 0360

W tytule przelewu należy podać: “węgiel kamienny”, imię, nazwisko, adres osoby upoważnionej do zakupu węgla.

Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu telefonicznej informacji z Urzędu Gminy o możliwości zakupu węgla.

Cena preferencyjna sprzedaży węgla wynosi 2000 zł za tonę.

Szczegółową procedurę sprzedaży węgla określa załącznik do informacji.

Załączniki:
1. Sposób, warunki, i termin wydania węgla kamiennego.
2. Upoważnienie do odbioru węgla.

                                                                                  Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi trudności z przejazdem  przez drogi gminne spowodowanymi przez gałęzie drzew i krzewów rosnących na działkach przyległych do pasa drogowego, Gmina Karczmiska, jako zarządca dróg gminnych, prosi właścicieli nieruchomości o niezwłoczne przycięcie nachodzących na działki dróg gminnych gałęzi, celem usunięcia przeszkód.

Połamane drzewa oraz zwisające gałęzie drzew nad pasem drogowym bardzo utrudniają ruch i ograniczają widoczność, co zagraża bezpieczeństwu na drodze.