PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Gminie Karczmiska

PSZOK (Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) znajduje się w Karczmiskach Pierwszych, ul. Nadrzeczna 212A (obok oczyszczalni ścieków). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30. Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Karczmiska mogą oddawać w ramach uiszczanej opłaty za odpady następujące odpady zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Karczmiska powstające w gospodarstwach domowych:

– papier i tekturę,
– szkło,
– metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,
– bioodpady,
– przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (niezawierające azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych) z wyłączeniem odpadów budowlanych pochodzących z budów, remontów i rozbiórek, na które potrzeba uzyskać pozwolenie na budowę lub które należy zgłosić do właściwego organu, które winny być odbierane z terenu nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów budowlanych na koszt firmy wykonującej prace budowlane lub inwestora,
– zużyte opony (za wyjątkiem opon pochodzących z działalności gospodarczej),
– odpady niebezpieczne.

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami. Odpady te należy dostarczyć własnym środkiem transportu po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Karczmiska zamiaru przywozu, tel. 81 828-70-26, wew. 121 oraz potwierdzeniu ujęcia nieruchomości w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych, części samochodowych oraz odpadów zawierających azbest. Rozładunku odpadów oraz ich umieszczeniu w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK dokonuje dostarczający odpady.