Dokumenty strategiczne

Statut Gminy Karczmiska

Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022 (strategia)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczmiska na lata 2015 – 2022

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021 – 2026