Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Karczmiska

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Karczmiska dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. w formie:

1. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych. Formularz konsultacji można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania konsultacyjnego umożliwiającego wyrażenie opinii oraz zebrania uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Karczmiska. Spotkanie odbędzie się dnia 22 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach.

3. Zbierania uwag ustnych. Uwagi ustne można zgłaszać w pokoju nr 24 w Urzędzie Gminy Karczmiska w godzinach pracy urzędu, w terminie od dnia 22 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentami opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:

 1. Formularz konsultacji społecznych.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.
 3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.

Konsultacje społeczne projektów uchwał

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Projektów uchwał w sprawie:
1) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach,
2) zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 26 października do 4 listopada 2022 r.      

Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i wniosków w trybie zapytania ankietowego (formularza konsultacji) w formie elektronicznej

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu Uchwały na formularzu konsultacji – stanowiącym załączniki do ogłoszenia na adres mailowy:   sekretariat@poczta.karczmiska.pl.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Karczmiska do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

       Wójt Gminy

                                                                                                                                        Janusz Goliszek

Załączniki:

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach i w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach,

Formularze konsultacyjne (wersje edytowalne).

 Materiały dostępne są też na stronie www.karczmiska.pl, BIP (zakładka konsultacje społeczne) i w Urzędzie Gminy Karczmiska – pokój 37.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
z dnia 03 października 2022 r.

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Rady Gminy Karczmiska Nr IV/27/11 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności i pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 44 poz. 984).

Więcej “Sprawozdanie z konsultacji społecznych”

Więcej o: Wstępne deklaracje chęci montażu instalacji OZE

Wstępne deklaracje chęci montażu instalacji OZE

Szanowni Mieszkańcy !

Prosimy osoby zainteresowane do zgłaszania wstępnych deklaracji chęci przystąpienia do projektów obejmujących wsparcie montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwach domowych na potrzeby bytowe, tj. do wykorzystania wyłącznie w budynkach mieszkalnych. Zgłoszenia chęci montażu przedmiotowych instalacji na potrzeby prowadzenia gospodarstw rolnych oraz działalności gospodarczej nie będą przyjmowane, gdyż wydatkowane na te cele środki nie są uznawane przez Instytucję Wdrażającą Projekty za koszty kwalifikowalne projektów.

 Za instalacje przewidziane do objęcia dofinansowaniem należy rozumieć instalacje umożliwiające pozyskiwanie energii słonecznej do wytwarzania:

 1. energii elektrycznej – fotowoltaika;
 2. do podgrzewania wody użytkowej – solary;
 3. do ogrzewania budynków mieszkalnych – pompy ciepła.

Zebrane ankiety pozwolą nam zorientować się jakie jest zainteresowanie społeczności gminy tego typu projektami oraz przygotować wstępne listy gospodarstw domowych w celu sprawniejszego przygotowania dokumentacji do wnioskowania o fundusze zewnętrzne w przypadku ogłoszenia przez Instytucję Wdrażającą nowych naborów wniosków
o dofinansowanie.

W związku z postępem technologicznym oraz ze zmianami cen dokumentacja techniczna będzie wykonana od podstaw, gdyż ostatnie projekty techniczne jakie posiadamy są niestety nieaktualne.

Miejsce i termin składania ankiet:

Przyjmowanie ankiet prowadzone będzie do dnia 30 lipca 2022 roku w godz. od 800 do 1500 w Urzędzie Gminy Karczmiska, I piętro, pokój nr 25 lub pod nieobecność pracownika w Sekretariacie Urzędu I piętro pok. nr 15.

W załączeniu przedkładamy druk Ankiety. Druk ankiety będzie dostępny również w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Karczmiska.

ANKIETA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARCZMISKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska – I etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn., zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwał:

 • Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska,
 • Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/2020  z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska,

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska – I etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 12 maja do 2 czerwca 2022 r. w godzinach od 1000 do 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Pełna treść obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Diagnoza uzależnień behawioralnych

Szanowni Państwo,

Gmina Karczmiska w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 przeprowadza wśród mieszkańców badanie ,,Diagnoza uzależnień behawioralnych”, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od internetu, nowych mediów i innych zachowań ryzykownych.

Uzależnienia behawioralne to grupa uzależnień psychicznych, które wiążą się z nałogowym wykonywaniem pewnych przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba ich powtórzenia.

Wykonawcą usługi jest firma Nowe Horyzonty z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety w terminie do dnia 15.02.2022 do 21.02.2022 i dotyczyć będzie następujących grup odbiorców:

 • uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Karczmiska od klasy 6,
 • dorosłych mieszkańców Gminy Karczmiska,

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety.

Link do ankiety dla mieszkańców:
https://www.webankieta.pl/ankieta/707198/karczmiska-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-ankieta-dorosli-mieszkancy.html

Więcej o: Komunikat Wójta Gminy

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Państwo.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie poświęconej zgłaszania propozycji przeznaczenia nagrody jaką Gmina Karczmiska otrzymała w ramach wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”.

Wpłynęło 50 propozycji (lista propozycji). Lista pokazuje realne potrzeby jakie mamy w całej gminie. Zaprosiłem przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji działających na rzecz naszej społeczności, przedstawicieli władzy uchwałodawczej i władzy wykonawczej w celu wypracowania stanowiska co do przeznaczenia nagrody 1 mln zł jaką otrzymaliśmy z tytułu wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”.

W dniu 27 stycznia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyło 13 osób.
Po analizie wszystkich propozycji jakie wpłynęły od mieszkańców wybrano:

 1. Budowę tężni solankowej – 530.000,00 zł.
 2. Zakup busa do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych – 470.000,00 zł.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z regulaminem nagroda może być wydatkowana na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID 19. Zgodnie z art. 2 ust.2 Ustawy COVID – 19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków.

Wypracowana propozycja w pełni spełnia zapisy regulaminu.

Na najbliższej sesji Rady Gminy przedstawimy wypracowane propozycje i poprosimy Radę o przychylenie się do woli Mieszkańców wyrażonych w wypracowanych wnioskach.

                                                                                              Janusz Goliszek

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zniesienia urzędowej  nazwy miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia
(rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś)

Zapraszamy mieszkańców wsi Słotwiny oraz Słotwiny-Lipki-Kolonia do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 6/2022 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w celu poznania opinii w sprawie zmiany urzędowej  nazwy miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny)
i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 24.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r., poprzez badanie ankietowe.

Formularz ankietowy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Karczmiska lub przesyłając drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17,  24-310 Karczmiska.

Załącznik: Ankieta konsultacji

 

Aktualizacja:

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Więcej o: Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

OGŁOSZENIE!!

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza Mieszkańców do zgłoszenia propozycji wykorzystania nagrody (1 mln zł) jaką otrzymaliśmy z tytułu zwycięstwa w konkursie „Rosnąca odporność”.

Przy formułowaniu propozycji należy uwzględnić  to, iż środki muszą być przeznaczone na cel publiczny związany z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Termin zgłaszania propozycji upływa z dniem 23 stycznia 2022 roku.

Wójt Gminy

                                                                                              Janusz Goliszek

Udział w ankiecie nie wymaga logowania.

Ankieta jest anonimowa.
Gmina Karczmiska nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację osób udzielających odpowiedzi.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Na podstawie § 1 uchwały nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karczmiska, niniejszym informujemy, że zakończono konsultacje z mieszkańcami.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 19 listopada 2021 r., w sprawie przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadania jej nazwy Czerwone Łąki. Mieszkańcy w czasie przeprowadzonych z nimi konsultacji wypowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości: Słotwiny Czerwone Łąki – jako części wsi Słotwiny i nadanie nowej nazwy Czerwone Łąki – wieś.

Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Słotwiny oraz Słotwiny-Czerwone Łąki przeprowadzono poprzez badanie ankietowe.

Do udziału w konsultacjach uprawnionych było 390 osób. W konsultacjach udział wzięło 29 mieszkańców. Mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych zmian, jednogłośnie opowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.

Została wniesiona jedna opinia następującej treści: „Jak najbardziej, mają sołectwo to niech nazywa będzie „Czerwone Łąki”, aby osoby spoza rejonu nie błądzili po Słotwinach”.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazana sołtysom Słotwin oraz Słotwin-Czerwonych Łąk.

Karczmiska, dn. 10 grudnia 2021 r.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne
w sprawie zniesienia urzędowej  nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki
i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki

Zapraszamy mieszkańców wsi Słotwiny oraz Słotwiny-Czerwone Łąki do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 19 listopada 2021 r. w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej  nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 29.11.2021 r. do dnia 3.12.2021 r., poprzez badanie ankietowe.

Formularz ankietowy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Karczmiska
lub przesyłając drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Karczmiska: Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Ankieta konsultacji społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 04 października 2021 r.       

Forma konsultacji: spotkanie dyskusyjne w dniu 04 października 2021 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, ul. Centralna 6.

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu – na spotkaniu dyskusyjnym.

Zainteresowane podmioty mogą również piśmie zgłaszać swoje uwagi do Programu na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 2 do Zarządzenia 66/2021 Wójta Gminy Karczmiska z 21 września 2021 r. do wyznaczonego terminu spotkania.

 

      Zastępca Wójta Gminy

                                                                                  (-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że Zarządzeniem Nr 13/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. ogłosił wyniki i zatwierdził podział środków na realizację zadań pożytku publicznego w Gminie Karczmiska na 2021 r. z zakresu: kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – do konkursu ogłoszonego w dniu 25 lutego 2021 r.

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                  (-) Janusz Goliszek

Treść Zarządzenia wraz z załącznikami.

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu przyjęcia
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021 – 2026”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

Uwagi można przesyłać w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 24 grudnia 2020 r.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców Gminy Karczmiska na temat projektu strategii, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego problemy społeczne i proponujące efektywne rozwiązania.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Wypełniony formularz należy:

 • odesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl lub
 • złożyć w Urzędzie Gminy w Karczmiskach (sekretariat) ul, Centralna 17, 24-310 Karczmiska (liczy się data wpływu).

Pliki do pobrania: