Więcej o: Wstępne deklaracje chęci montażu instalacji OZE

Wstępne deklaracje chęci montażu instalacji OZE

Szanowni Mieszkańcy !

Prosimy osoby zainteresowane do zgłaszania wstępnych deklaracji chęci przystąpienia do projektów obejmujących wsparcie montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwach domowych na potrzeby bytowe, tj. do wykorzystania wyłącznie w budynkach mieszkalnych. Zgłoszenia chęci montażu przedmiotowych instalacji na potrzeby prowadzenia gospodarstw rolnych oraz działalności gospodarczej nie będą przyjmowane, gdyż wydatkowane na te cele środki nie są uznawane przez Instytucję Wdrażającą Projekty za koszty kwalifikowalne projektów.

 Za instalacje przewidziane do objęcia dofinansowaniem należy rozumieć instalacje umożliwiające pozyskiwanie energii słonecznej do wytwarzania:

 1. energii elektrycznej – fotowoltaika;
 2. do podgrzewania wody użytkowej – solary;
 3. do ogrzewania budynków mieszkalnych – pompy ciepła.

Zebrane ankiety pozwolą nam zorientować się jakie jest zainteresowanie społeczności gminy tego typu projektami oraz przygotować wstępne listy gospodarstw domowych w celu sprawniejszego przygotowania dokumentacji do wnioskowania o fundusze zewnętrzne w przypadku ogłoszenia przez Instytucję Wdrażającą nowych naborów wniosków
o dofinansowanie.

W związku z postępem technologicznym oraz ze zmianami cen dokumentacja techniczna będzie wykonana od podstaw, gdyż ostatnie projekty techniczne jakie posiadamy są niestety nieaktualne.

Miejsce i termin składania ankiet:

Przyjmowanie ankiet prowadzone będzie do dnia 30 lipca 2022 roku w godz. od 800 do 1500 w Urzędzie Gminy Karczmiska, I piętro, pokój nr 25 lub pod nieobecność pracownika w Sekretariacie Urzędu I piętro pok. nr 15.

W załączeniu przedkładamy druk Ankiety. Druk ankiety będzie dostępny również w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Karczmiska.

ANKIETA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARCZMISKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska – I etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn., zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwał:

 • Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska,
 • Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/2020  z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska,

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska – I etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 12 maja do 2 czerwca 2022 r. w godzinach od 1000 do 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Pełna treść obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Diagnoza uzależnień behawioralnych

Szanowni Państwo,

Gmina Karczmiska w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 przeprowadza wśród mieszkańców badanie ,,Diagnoza uzależnień behawioralnych”, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od internetu, nowych mediów i innych zachowań ryzykownych.

Uzależnienia behawioralne to grupa uzależnień psychicznych, które wiążą się z nałogowym wykonywaniem pewnych przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba ich powtórzenia.

Wykonawcą usługi jest firma Nowe Horyzonty z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety w terminie do dnia 15.02.2022 do 21.02.2022 i dotyczyć będzie następujących grup odbiorców:

 • uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Karczmiska od klasy 6,
 • dorosłych mieszkańców Gminy Karczmiska,

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety.

Link do ankiety dla mieszkańców:
https://www.webankieta.pl/ankieta/707198/karczmiska-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-ankieta-dorosli-mieszkancy.html

Więcej o: Komunikat Wójta Gminy

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Państwo.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie poświęconej zgłaszania propozycji przeznaczenia nagrody jaką Gmina Karczmiska otrzymała w ramach wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”.

Wpłynęło 50 propozycji (lista propozycji). Lista pokazuje realne potrzeby jakie mamy w całej gminie. Zaprosiłem przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji działających na rzecz naszej społeczności, przedstawicieli władzy uchwałodawczej i władzy wykonawczej w celu wypracowania stanowiska co do przeznaczenia nagrody 1 mln zł jaką otrzymaliśmy z tytułu wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”.

W dniu 27 stycznia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyło 13 osób.
Po analizie wszystkich propozycji jakie wpłynęły od mieszkańców wybrano:

 1. Budowę tężni solankowej – 530.000,00 zł.
 2. Zakup busa do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych – 470.000,00 zł.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z regulaminem nagroda może być wydatkowana na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID 19. Zgodnie z art. 2 ust.2 Ustawy COVID – 19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków.

Wypracowana propozycja w pełni spełnia zapisy regulaminu.

Na najbliższej sesji Rady Gminy przedstawimy wypracowane propozycje i poprosimy Radę o przychylenie się do woli Mieszkańców wyrażonych w wypracowanych wnioskach.

                                                                                              Janusz Goliszek

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zniesienia urzędowej  nazwy miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia
(rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś)

Zapraszamy mieszkańców wsi Słotwiny oraz Słotwiny-Lipki-Kolonia do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 6/2022 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w celu poznania opinii w sprawie zmiany urzędowej  nazwy miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny)
i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 24.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r., poprzez badanie ankietowe.

Formularz ankietowy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Karczmiska lub przesyłając drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17,  24-310 Karczmiska.

Załącznik: Ankieta konsultacji

 

Aktualizacja:

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Więcej o: Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

OGŁOSZENIE!!

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza Mieszkańców do zgłoszenia propozycji wykorzystania nagrody (1 mln zł) jaką otrzymaliśmy z tytułu zwycięstwa w konkursie „Rosnąca odporność”.

Przy formułowaniu propozycji należy uwzględnić  to, iż środki muszą być przeznaczone na cel publiczny związany z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Termin zgłaszania propozycji upływa z dniem 23 stycznia 2022 roku.

Wójt Gminy

                                                                                              Janusz Goliszek

Udział w ankiecie nie wymaga logowania.

Ankieta jest anonimowa.
Gmina Karczmiska nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację osób udzielających odpowiedzi.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Na podstawie § 1 uchwały nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karczmiska, niniejszym informujemy, że zakończono konsultacje z mieszkańcami.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 19 listopada 2021 r., w sprawie przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadania jej nazwy Czerwone Łąki. Mieszkańcy w czasie przeprowadzonych z nimi konsultacji wypowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości: Słotwiny Czerwone Łąki – jako części wsi Słotwiny i nadanie nowej nazwy Czerwone Łąki – wieś.

Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Słotwiny oraz Słotwiny-Czerwone Łąki przeprowadzono poprzez badanie ankietowe.

Do udziału w konsultacjach uprawnionych było 390 osób. W konsultacjach udział wzięło 29 mieszkańców. Mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych zmian, jednogłośnie opowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.

Została wniesiona jedna opinia następującej treści: „Jak najbardziej, mają sołectwo to niech nazywa będzie „Czerwone Łąki”, aby osoby spoza rejonu nie błądzili po Słotwinach”.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazana sołtysom Słotwin oraz Słotwin-Czerwonych Łąk.

Karczmiska, dn. 10 grudnia 2021 r.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne
w sprawie zniesienia urzędowej  nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki
i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki

Zapraszamy mieszkańców wsi Słotwiny oraz Słotwiny-Czerwone Łąki do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 19 listopada 2021 r. w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej  nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 29.11.2021 r. do dnia 3.12.2021 r., poprzez badanie ankietowe.

Formularz ankietowy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Karczmiska
lub przesyłając drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Karczmiska: Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Ankieta konsultacji społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 04 października 2021 r.       

Forma konsultacji: spotkanie dyskusyjne w dniu 04 października 2021 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, ul. Centralna 6.

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu – na spotkaniu dyskusyjnym.

Zainteresowane podmioty mogą również piśmie zgłaszać swoje uwagi do Programu na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 2 do Zarządzenia 66/2021 Wójta Gminy Karczmiska z 21 września 2021 r. do wyznaczonego terminu spotkania.

 

      Zastępca Wójta Gminy

                                                                                  (-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że Zarządzeniem Nr 13/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. ogłosił wyniki i zatwierdził podział środków na realizację zadań pożytku publicznego w Gminie Karczmiska na 2021 r. z zakresu: kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – do konkursu ogłoszonego w dniu 25 lutego 2021 r.

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                  (-) Janusz Goliszek

Treść Zarządzenia wraz z załącznikami.

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu przyjęcia
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021 – 2026”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

Uwagi można przesyłać w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 24 grudnia 2020 r.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców Gminy Karczmiska na temat projektu strategii, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego problemy społeczne i proponujące efektywne rozwiązania.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Wypełniony formularz należy:

 • odesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl lub
 • złożyć w Urzędzie Gminy w Karczmiskach (sekretariat) ul, Centralna 17, 24-310 Karczmiska (liczy się data wpływu).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

INFORMACJA
o przystąpieniu do prac nad opracowaniem
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informuję o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska.

Opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021 – 2026 będzie miało na celu sprecyzowanie i zweryfikowanie najważniejszych problemów społecznych w Gminie, a także określenie sposobów ich rozwiązania. Dokument składać się będzie z syntetycznej diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.

Główne etapy prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Karczmiska:

 1. Zebranie danych o sytuacji w Gminie (diagnoza).
 2. Analiza zebranych danych i informacji.
 3. Opracowanie i zredagowanie tekstu strategii.
 4. Konsultacje społeczne strategii.
 5. Uchwalenie strategii.

Więcej “Ogłoszenie”

Ogłoszenie o konsultacjach

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 09 października 2020 r.       

Forma konsultacji: spotkanie dyskusyjne w dniu 09 października 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, ul. Centralna 17.

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu – na spotkaniu dyskusyjnym.

Zainteresowane podmioty mogą również piśmie zgłaszać swoje uwagi do Programu na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 2 do Zarządzenia 46/2020 Wójta Gminy Karczmiska z 25 września 2020 r. do wyznaczonego terminu spotkania.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami [BIP]

Informacja Wójta Gminy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zechcieli wypowiedzieć się wypełniając ANKIETĘ.
Wpłynęło aż 397 odpowiedzi. W ankiecie zadaliśmy Państwu pytania dotyczące udzielenia pomocy Powiatowi Opolskiemu na wykonanie modernizacji dwóch dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Karczmiska.
Większość, bo 233 osoby głosowały za udzieleniem pomocy Powiatowi Opolskiemu, 174 osoby były przeciwne. 124 osoby spośród głosujących jako źródło środków na pomoc wskazało sprzedaż mienia gminnego, 95 osób uważało, że należy zrezygnować z już zaplanowanych inwestycji gminnych, pozostali nie wskazali źródła finansowania pomocy.

Udzielenie pomocy Powiatowi Opolskiemu było tematem szerokich konsultacji społecznych, w ramach których odbyłem spotkanie z Sołtysami oraz z Radnymi Rady Gminy i Radnymi Powiatowymi z terenu Gminy Karczmiska.

Wynikiem konsultacji społecznych jest zgoda na udzielenie pomocy finansowej na warunkach wyrażonych stanowiskiem Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2020 roku w Sprawie Finansowania Inwestycji Drogowych (sfinansowanie przez GMINĘ 50% wkładu własnego danej inwestycji POWIATOWEJ) .

W dniu 30 lipca 2020 roku złożyłem Przewodniczącemu Rady Gminy w Karczmiskach projekt uchwały intencyjnej (wyrażenie woli współfinansowania modernizacji dróg powiatowych) z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu jej uchwalenia.

Wyrażam nadzieję, że tak oczekiwana przez Mieszkańców Gminy Karczmiska inwestycja Powiatu Opolskiego dojdzie w końcu do skutku.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Ankieta

Ankieta

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

W związku z tym, że otrzymaliśmy prośbę Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego na dofinansowanie inwestycji powiatowych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L – 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów na odcinkach 1+700-2+212, 2+240-2+741, 5+553-9+0,95, dł. 4,575 km” – kwota pomocy 571 181 zł,

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612L Karczmiska – Kolonia Rzeczyca na odcinku od 3+016 do km 5+250 długości 2,234 km” – kwota pomocy 357 539 zł,

a Gmina Karczmiska nie dysponuje wolnymi środkami na udzielenie pomocy, chciałbym poznać Państwa opinię w tej sprawie.
Jedyną możliwością udzielenia pomocy jest rezygnacja z realizacji niektórych zadań gminnych bądź sprzedaż gminnego mienia.

 

Mając na uwadze termin jaki wyznaczyło nam Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim na udzielenie odpowiedzi (tj. do 31.07.2020 r) bardzo proszę o wypełnienie ankiety najpóźniej do 28.07.2020 r.  (ankieta jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Karczmiska jak również w siedzibie urzędu w punkcie obsługi klienta).

Informuję, że w ramach konsultacji zwołałem zebranie sołtysów na dzień 28 lipca oraz spotkanie radnych Rady Gminy na dzień 29 lipca.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

Ankieta jest anonimowa.
Gmina Karczmiska nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację osób udzielających odpowiedzi.

28.07.2020 r. – Badanie ankietowe zostało zakończone.

Więcej o: Informacja o budżecie gminy na rok 2020

Informacja o budżecie gminy na rok 2020

Szanowni Państwo,

Projekt Budżetu Gminy na 2020 r, na podstawie materiałów prezentujących potrzeby jednostek jak co roku, przygotowała Skarbnik Gminy. Jest to najważniejszy dokument pozwalający na funkcjonowanie wszystkim instytucjom samorządu lokalnego jak również na wykonywanie wszelkich koniecznych do realizacji zadań na terenie gminy.

Rada Gminy w Karczmiskach w dniu 2 stycznia 2020 r. uchwaliła przedstawiony przez Wójta Gminy projekt budżetu Gminy Karczmiska na 2020 r. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie oraz wszystkie komisje Rady.

Więcej “Informacja o budżecie gminy na rok 2020”

Więcej o: Podsumowanie I debaty Gmina Karczmiska 2000 – 2020

Podsumowanie I debaty Gmina Karczmiska 2000 – 2020

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za aktywny udział w ankiecie dotyczącej Gminy Karczmiska.

Badanie zostało zakończone i nie można już oddać w nim głosu.

Poniżej znajdują się wyniki ankiety wraz z pozostałymi prezentacjami omawianymi podczas debaty odbytej 20 lutego.

 

Prezentacja o Gminie Karczmiska [PDF]

Prezentacja o Gminie Karczmiska – Finanse w latach 2000-2020 [PDF]

Prezentacja wyników badania ankietowego [PDF]

 

Transmisja debaty “Gmina Karczmiska 2000 – 2020”
odbytej 20 lutego 2020 r.

 

Debata dotycząca wypracowania koncepcji „Programu Rozwoju Gminy Karczmiska” na lata 2022-2030