Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Karczmiska mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania

„Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021.

Z pomocy żywnościowej w formie paczki żywnościowej może skorzystać osoba samotnie gospodarująca lub rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, spełniająca kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

– 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

– 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny (dochody za listopad 2021 r. w przypadku ubiegania się o skierowanie w grudniu 2021 r.).

Skierowania wydawane będą do dnia 30.12.2021 r.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karczmiskach, tel. (81) 828 70 76 wew. 22 lub 23 lub 530 431 251.

Dofinansowanie Polski Ład

W dniu 25.10.2021 r. na stronie internetowej programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład” została opublikowana lista beneficjentów pierwszego, pilotażowego naboru wniosków.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie każda jednostka samorządu mogła zgłosić maksymalnie trzy propozycje zadań.

Wnioskami złożonymi w dniu 27 lipca 2021 r. przez Gminę Karczmiska zostały objęte zadania:

  • Remont drogi gminnej nr 108030L w miejscowości Wolica Kolonia o długości 990 m – wnioskowana kwota dofinansowania 585 760,25 zł;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 108027L (ul. Nadrzeczna w m. Karczmiska Pierwsze) –wnioskowana kwota dofinansowania 1 241 568,24 zł;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 113494L w zakresie budowy chodnika z wjazdami od km 0+990 do km 2+525 – ul. Starowiejska w m. Karczmiska Drugie – wnioskowana kwota dofinansowania 1 099 643,10 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia naboru Gmina Karczmiska otrzymała dofinansowanie
w wysokości 1 099 643,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113494L w zakresie budowy chodnika z wjazdami od km 0+990 do km 2+525- ul. Starowiejska w m. Karczmiska Drugie”. Przyznane wsparcie finansowe stanowi 95 % przewidywanej wartości robót budowlanych.

Więcej o: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

Przypominamy wszystkim użytkownikom instalacji solarnych, biorących udział w projekcie pn. „Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska,” iż zgodnie z zapisami umowy zawartej z gminą, jesteście Państwo zobowiązani do ubezpieczenia instalacji od zdarzeń losowych. Jeżeli są przypadki braku takiego ubezpieczenia, prosimy o dokonanie tej czynności w czasie ubezpieczania budynków mieszkalnych.

Jest to ściśle związane z przypadkami uznawania niektórych awarii instalacji przez serwis wykonawcy montażu instalacji za awarie powstałe na skutek zdarzenia losowego, co nie podlega usługom gwarancyjnym, a w ostateczności, za które Państwo poniesiecie koszty. Takiemu zachowaniu serwisu sprzyjają ostatnio występujące nawałnice i burze. Dlatego uczulamy Państwa przed podpisywaniem protokołów z wizyt serwisu, gdzie bez rzetelnego sprawdzenia serwisant wpisuje jako przyczynę awarii zdarzenie losowe np. wyładowanie atmosferyczne. W następstwie tego firma wystawia fakturę na gminę a gmina refakturuje na Państwa, gdyż występuje obowiązek ubezpieczenia instalacji.

Informacja o realizacji projektu

Gmina Karczmiska realizuje projekt pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska,” który jest dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt zawiera w sobie dwa zadania inwestycyjne:
1) Karczmiska Drugie – Wymysłów budowa kanalizacji sanitarnej oraz
2) Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Lubelskiej.

Więcej “Informacja o realizacji projektu”

Więcej o: Informacja dla użytkowników zestawów solarnych

Informacja dla użytkowników zestawów solarnych

Prosimy wszystkich uczestników projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska – zestawy solarne” o wykonywanie odczytów stanu wytworzonej energii tzw. e.całkowita kWh 2x do roku w miesiącach kwiecień i październik. Odczyty prosimy przekazywać na tel. 791 342 200 w formie smsa lub dzwoniąc, ewentualnie na adres e-mailowy g.makolus@poczta.karczmiska.pl

Aby dokonać odczytu należy drugim przyciskiem od prawej strony przycisnąć kilka razy aby uzyskać ekran wg instrukcji wskazanej poniżej, tj. e.dzisiaj, e.wczoraj, e.całkowita.

Jednocześnie przypominamy, że na podany telefon lub adres e-mailowy należy zgłaszać awarie instalacji solarnych.

Realizacja zgłoszeń awarii do serwisu odbywa się zgodnie z zawartą umową z wykonawcą montażu instalacji poprzez e-mailowe zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy. W zgłoszeniu awarii podajemy opis awarii, adres i telefon kontaktowy.

Wyciąg z instrukcji pokazujący jak uzyskać wymagane dane

Asystent osoby niepełnosprawnej

plakat informacyjny o realizacju projektu

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Karczmiska  przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenckie obejmują pomoc Asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu:

  • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności,
  • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach,
ul. Opolska 33, 24-310 Karczmiska, tel. 81 828 70 76.

Realizacja Programu obejmie okres od czerwca do grudnia 2021r.

Dwie nowe siłownie „pod chmurką” w Gminie Karczmiska

W końcu października 2020 r. pojawiły się urządzenia w 2 siłowniach zewnętrznych, w karczmiskim parku i na działce przy OSP w Wymysłowie. Dzięki działaniom podjętym przez strażaków z Karczmisk i Wymysłowa powstały na terenie gminy siłownie służące społeczności lokalnej. Zapraszamy wszystkich chętnych na treningi na świeżym powietrzu.

W wyniku ogłoszonego naboru w lutym 2019 r. przez Lokalną Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – OSP Karczmiska i OSP Wymysłów złożyły wnioski i otrzymały granty. OSP Karczmiska otrzymała 49 987,20 zł, a OSP Wymysłów 29 757,32 zł.
Jednostki OSP – jako liderzy zadania w realizacji projektu współpracowali z instytucjami i organizacjami, w tym z Urzędem Gminy. Po zgromadzeniu stosownych dokumentów, projektów, zawarciu umów partnerskich, uzyskaniu pozwoleń i dokumentów – powstały w gminie 2 siłownie pod „chmurką”. W ramach zaplanowanych zadań do Karczmisk i Wymysłowa dostarczono następujące zestawy:

Lp. Karczmiska Lp. Wymysłów
1. wyciskanie + pylon + wyciąg górny (2 stanowiskowe), 1. biegacz
2. biegacz + pylon + orbitrek (2 stanowiskowe) 2. narciarz
3. wioślarz + pylon + rower (2 stanowiskowe) 3. orbitrek
4. surfer + pylon + motyl (2 stanowiskowe) 4. jeździec
5. drabinka + drążek + poręcze równoległe (podciąg nóg) + motyl + prasa nożna 5. wiosło
6. stacja street workout 6. wyciskanie siedząc + słup nośny + podciąg
7. stolik szachowy z czterema siedziskami –
2 komplety
7. prasa nożna + słup nośny + motyl
8. tablica informacyjna – regulamin 8. Pajacyk + słup nośny + steper
9. ławka parkowa metalowa o wzmocnionej konstrukcji z drewnianymi listwami – 2 szt. 9. Twister  + słup nośny  + wahadło
10. tablica z regulaminem standard

Wyrazy podziękowania należą się Prezesowi OSP Karczmiska Krzysztofowi Karasiowi i Prezesowi OSP Wymysłów Grzegorzowi Rodzikowi oraz członkom tych jednostek za podjęcie działań w celu realizacji i sfinalizowania zadań służących społeczności lokalnej Gminy.

Sławomir Goliszek

Więcej “Dwie nowe siłownie „pod chmurką” w Gminie Karczmiska”

Realizacja programu Zdalna Szkoła+

Kolejna transza sprzętu dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. Macieja Rataja w Karczmiskach

W dniu 22 października 2020 r. Wójt Gminy Karczmiska przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Karczmiskach w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w systemie kształcenia zdalnego” drugą transzę sprzętu tj.: 20 szt. laptopów z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi. Sprzęt będzie służył do kształcenia zdalnego uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach. Wartość sprzętu z ubezpieczeniem to – 53 028,17 .
Należy nadmienić, że jest to kolejna transza sprzętu przekazanego tej placówce w b.r.

W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” w maju i sierpniu b.r. Wójt Gminy przekazał 19 szt. laptopów z oprogramowaniem, zestawami słuchawkowymi i ubezpieczeniem dla Szkoły Podstawowej o wartości – 59 854,84 zł.
Łącznie w 2020 r. placówka w Karczmiskach została doposażona (w ramach 2 grantów otrzymanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w 39 szt. nowego sprzętu komputerowego do systemu kształcenia zdalnego uczniów o łącznej wartości – 112 883,01 zł.

Sławomir Goliszek

 

Sprzęt został sfinansowany w ramach projektów grantowych: pn. „Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+  – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowoś-ciach”.