Transmisja obrad XXVI sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XXVI sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 27 listopada 2020 r.

Zmiana miejsca posiedzenia XXVI sesji Rady Gminy

Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana lokalizacji obrad.

XXVI sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się w małej sali gimnastycznej.

Wejście od dziedzińca, od ul. Opolskiej. Termin posiedzenia pozostaje bez zmian.

Chlorowanie wody z wodociągu w Karczmiskach

ZAWIADOMIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach informuje, że od dnia 20.11. 2020 r. woda z ujęcia w Karczmiskach będzie czasowo poddawana chlorowaniu do  uzyskania wyników analiz spełniających wymagania obowiązujących norm. Efektem towarzyszącym temu procesowi może być zmiana walorów smakowych i zapachowych wody nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej. 

Woda z wodociągu nadaje się do spożycia po przegotowaniu.                               

 Za utrudnienia przepraszamy.

XXVI sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 27 listopada 2020 r. (piątek) o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
6. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
7. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświaty w Gminie Karczmiska w roku szkolnym 2019/2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karczmiska na lata 2021-2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
18. Informacja o pozostawieniu na tym samym poziomie wysokości planowanych stawek podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Karczmiska.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2021 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
24. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
25. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
26. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Wolne wnioski i komunikaty.
29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego

Szanowni Państwo,

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

  1. mailem na adres RolnyLublin@stat.gov.pl – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
  2. SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

Realizacja programu Zdalna Szkoła+

Kolejna transza sprzętu dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. Macieja Rataja w Karczmiskach

W dniu 22 października 2020 r. Wójt Gminy Karczmiska przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Karczmiskach w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w systemie kształcenia zdalnego” drugą transzę sprzętu tj.: 20 szt. laptopów z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi. Sprzęt będzie służył do kształcenia zdalnego uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach. Wartość sprzętu z ubezpieczeniem to – 53 028,17 .
Należy nadmienić, że jest to kolejna transza sprzętu przekazanego tej placówce w b.r.

W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” w maju i sierpniu b.r. Wójt Gminy przekazał 19 szt. laptopów z oprogramowaniem, zestawami słuchawkowymi i ubezpieczeniem dla Szkoły Podstawowej o wartości – 59 854,84 zł.
Łącznie w 2020 r. placówka w Karczmiskach została doposażona (w ramach 2 grantów otrzymanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w 39 szt. nowego sprzętu komputerowego do systemu kształcenia zdalnego uczniów o łącznej wartości – 112 883,01 zł.

Sławomir Goliszek

 

Sprzęt został sfinansowany w ramach projektów grantowych: pn. „Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+  – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowoś-ciach”.

Więcej o: 102 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

102 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

       (Józef Piłsudski)

 

Przypadająca w bieżącym roku 102 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości jest datą – symbolem odrodzenia niepodległego państwa polskiego po 123 latach zaborów i niewoli. 11 listopada 1918 r. nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i działań własnych Polska, po wielu dziesięcioleciach, powróciła na mapy Europy. Spełniły się nadzieje i oczekiwania całego narodu, powstańców listopadowych i styczniowych, emigrantów i zesłańców. 102 lata temu spełniły się sny o niepodległej i wolnej Ojczyźnie Polsce.

Swój udział w odzyskaniu niepodległości przez Polskę mieli również mieszkańcy Karczmisk, którzy oddali życie w I wojnie światowej, a ich nazwiska widnieją na tablicach pomnika na Placu Niepodległości.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę wszystkim Państwu zdrowia, siły i nadziei na drodze ku lepszej wspólnej przyszłości Polski i naszej Małej Ojczyzny.

W związku z panującą epidemią koronawirusa i zaleceniami Rządu RP w 2020 r. nie będziemy obchodzić Gminnego Święta Niepodległości w Karczmiskach w zwyczajowej formule. Nie odbędą się uroczystości patriotyczne na Placu Niepodległości, w jednostkach oświatowych, nie będzie Mszy Świętej za Ojczyznę w karczmiskim kościele, z okolicznościowymi wystąpieniami, oprawą chóru „Corda Cantando” oraz koncertów pieśni patriotycznych.

Złożone natomiast zostaną wieńce i zapalone znicze przed pomnikiem na Placu Niepodległości, tablicami przed kościołem, na grobach i mogiłach cmentarza w Karczmiskach.

Proszę Mieszkańców Gminy Karczmiska o wywieszenie w tym uroczystym dniu flag narodowych.

Z najlepszymi życzeniami,

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

Komunikat Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach

Zamknięcie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach
od 9 do 29 listopada 2020 roku

 Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, działające samodzielnie lub wchodzące w skład innej instytucji kultury, polegające na zakazie:

  • udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom,
  • organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

 

W związku z powyższym informujemy, że

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach
zostaje zamknięta dla Czytelników
od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku.

 

Do końca listopada zostają odwołane wszystkie zajęcia organizowane przez naszą instytucję.

O ewentualnym przedłużeniu okresu zamknięcia poinformujemy w osobnym komunikacie.

Pracownicy GBiDK  pozostają z Czytelnikami i Użytkownikami w kontakcie telefonicznym oraz mailowym. Istnieje możliwość realizacji usługi ”Książka na telefon”.

Tel.  81 8287069 ;  e-mail: gbidk.karczmiska@interia.pl

Działania te mają na celu ograniczenie zachorowań na COVID-19

Osoby, które zechcą przekazać książki do Akcji ,,Przerwa na wspólne czytanie”, kartony na książki będą wystawione przed wejściem do budynku GBiDK(Pałac) ul. Centralna 6. w godzinach  8.00-16.00
Zachęcamy do uczestnictwa w AKCJI KINDER MLECZNA KANAPKA
,,PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE”

Ogłoszenie KRUS

Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ograniczona została liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Placówce Terenowej KRUS w Opolu Lubelskim.

W Placówce Terenowej KRUS może przebywać na raz jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. *

W miarę możliwości prosimy o kontakt z jednostką poprzez:

– portal eKRUS.gov.pl,

– wrzutnię na dokumenty,

– profil zaufany e-PUAP,

– telefon nr: (81) 827-20-51,

– pocztę elektroniczną: opolelubelskie@krus.gov.pl

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu i godziny wizyty.  

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.                                   

* Ograniczenie nie dotyczy: dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w  urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innych sytuacji prawnie dopuszczalnych.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

z dnia 1 listopada 2020 r.

Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim zawieszone zostają na czas oznaczony od dnia 02.11.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. zajęcia w: Zespole Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach –  grupa 3 latki Karczmiska, grupa 3-4 latki Karczmiska; grupa 4 latki, grupa 6 latki B1 (grupa Pani Doroty Adamczyk i Anny Tracz) Karczmiska.

Informuję, że zajęcia w tym okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wszystkie informacje na temat zdalnego nauczania znajdą Państwo na stronie Internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach.

Przyczyną czasowego zawieszenia zajęć jest potwierdzone zakażenie wirusem COVID-19 nauczyciela Zespołu Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach.

Piotr Długosz

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach