Informacja

Zdjęcie kalendarza gminnego

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska !

Pragnę poinformować Państwa, że są do odebrania kalendarze ścienne na rok 2021 z wydrukowanym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Karczmiska. Kalendarzy mamy przygotowanych na tyle, aby wystarczyło dla każdego gospodarstwa domowego w Gminie Karczmiska.

Z uwagi na panującą pandemię nie będziemy angażować sołtysów w dystrybucję kalendarzy.

Zachęcam Państwa do osobistego odbioru kalendarza, który znajduje się w pok. Nr 10 w Urzędzie Gminy Karczmiska (parter, obok KASY).

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2021 przesyłam życzenia wszelkiej pomyślności dla wszystkich Państwa.

                                                                                              Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXVII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXVII sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 29 grudnia 2020 r.

Zmiana godzin pracy Urzędu

KOMUNIKAT!

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska.

Informuję, że od 21 grudnia powracamy

do tradycyjnych godzin pracy urzędu, tj.

od 7:00 do 15:00

 we wtorek od 8:00 do 16:00

z zachowaniem dotychczasowych ograniczeń
i przepisów sanitarnych.

Wójt Gminy
Janusz Goliszek

XXVII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 w Zespole Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021-2026”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu oświetlenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Karczmiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

13. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2021 r. w kwocie 2 250 803,00 zł,
c) przedstawienie wniosków i opinii,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Dwie nowe siłownie „pod chmurką” w Gminie Karczmiska

W końcu października 2020 r. pojawiły się urządzenia w 2 siłowniach zewnętrznych, w karczmiskim parku i na działce przy OSP w Wymysłowie. Dzięki działaniom podjętym przez strażaków z Karczmisk i Wymysłowa powstały na terenie gminy siłownie służące społeczności lokalnej. Zapraszamy wszystkich chętnych na treningi na świeżym powietrzu.

W wyniku ogłoszonego naboru w lutym 2019 r. przez Lokalną Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – OSP Karczmiska i OSP Wymysłów złożyły wnioski i otrzymały granty. OSP Karczmiska otrzymała 49 987,20 zł, a OSP Wymysłów 29 757,32 zł.
Jednostki OSP – jako liderzy zadania w realizacji projektu współpracowali z instytucjami i organizacjami, w tym z Urzędem Gminy. Po zgromadzeniu stosownych dokumentów, projektów, zawarciu umów partnerskich, uzyskaniu pozwoleń i dokumentów – powstały w gminie 2 siłownie pod „chmurką”. W ramach zaplanowanych zadań do Karczmisk i Wymysłowa dostarczono następujące zestawy:

Lp. Karczmiska Lp. Wymysłów
1. wyciskanie + pylon + wyciąg górny (2 stanowiskowe), 1. biegacz
2. biegacz + pylon + orbitrek (2 stanowiskowe) 2. narciarz
3. wioślarz + pylon + rower (2 stanowiskowe) 3. orbitrek
4. surfer + pylon + motyl (2 stanowiskowe) 4. jeździec
5. drabinka + drążek + poręcze równoległe (podciąg nóg) + motyl + prasa nożna 5. wiosło
6. stacja street workout 6. wyciskanie siedząc + słup nośny + podciąg
7. stolik szachowy z czterema siedziskami –
2 komplety
7. prasa nożna + słup nośny + motyl
8. tablica informacyjna – regulamin 8. Pajacyk + słup nośny + steper
9. ławka parkowa metalowa o wzmocnionej konstrukcji z drewnianymi listwami – 2 szt. 9. Twister  + słup nośny  + wahadło
10. tablica z regulaminem standard

Wyrazy podziękowania należą się Prezesowi OSP Karczmiska Krzysztofowi Karasiowi i Prezesowi OSP Wymysłów Grzegorzowi Rodzikowi oraz członkom tych jednostek za podjęcie działań w celu realizacji i sfinalizowania zadań służących społeczności lokalnej Gminy.

Sławomir Goliszek

Więcej “Dwie nowe siłownie „pod chmurką” w Gminie Karczmiska”

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu przyjęcia
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021 – 2026”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

Uwagi można przesyłać w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 24 grudnia 2020 r.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców Gminy Karczmiska na temat projektu strategii, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego problemy społeczne i proponujące efektywne rozwiązania.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Wypełniony formularz należy:

  • odesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl lub
  • złożyć w Urzędzie Gminy w Karczmiskach (sekretariat) ul, Centralna 17, 24-310 Karczmiska (liczy się data wpływu).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr 64/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 01 grudnia 2020 r. ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy Urzędu Gminy Karczmiska w zamian za dzień wolny świąteczny przypadający w wolną sobotę 26 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy
Janusz Goliszek