Nabór Rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego

Wójt Gminy Karczmiska
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności
w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.
spisu powszechnego NSP 2021.

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 01.02.2021 r. do  09.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pełna treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru

Ogłoszenie w sprawie postępowań rekrutacyjnych do szkoły i przedszkola

Informuję, że Zarządzeniem Nr 10/2021 z 28 stycznia 2021 r. Wójt  Gminy Karczmiska określił harmonogram czynności i terminy rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i do szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska.

Zapraszamy od początku lutego 2021 r. zainteresowanych rodziców do szkół i placówek na terenie Gminy Karczmiska, gdzie uzyskają niezbędne dokumenty (wnioski) oraz pełną informację na temat rekrutacji.

                                                                                                 Wójt Gminy
Janusz Goliszek

Załączniki:

Więcej o: WOŚP – 29 Finał – 2021

WOŚP – 29 Finał – 2021

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zagra już po raz 29. Hasło przewodnie tegorocznej zbiórki brzmi : „Finał z głową”. Tym razem planowany jest zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Termin 29 Finału WOŚP został zmieniony ze względu na obostrzenia związane z pandemią. Nowy termin to ostatnia niedziela stycznia – 31.01.2021 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną działania związane z organizacją Finału również uległy zmianom. Nie będzie „tradycyjnego” koncertu finałowego z licytacjami, loterią fantową, występami artystycznymi oraz kawiarenką. Odbył się nabór wolontariuszy i planowana jest kwesta uliczna  w dniu  31 stycznia 2021 r., jednak czy dojdzie ona do skutku? To okaże się bliżej dnia finału. W kilku miejscach naszej gminy pojawiły się już Sztabowe Puszki Stacjonarne, do których można wrzucać pieniądze. Jeżeli pojawią się darczyńcy będziemy organizować również aukcje on-line za pośrednictwem Allegro.

Wszystkich zachęcamy, w miarę możliwości, do udziału w zbiórce, poprzez przekazywanie fantów, udziału w licytacjach, udostępnianiu informacji o wydarzeniu. Pamiętajmy również o kwestujących wolontariuszach…

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to chyba najbardziej pozytywna akcja organizowana w Polsce. Radosna, kolorowa i przede wszystkim stworzona po to, by pomagać. Któż z nas będąc w szpitalu, samemu czy z dzieckiem nie korzystał ze sprzętu zakupionego właśnie przez WOŚP…?  Wszyscy, którzy wspierają akcję dokładają swoje małe cegiełki, TY TEŻ.

Pamiętajmy o tym 31 stycznia 2021 roku. Pokażmy po raz kolejny, że w jest w nas miłość, dobroć i chęć niesienia pomocy. Razem możemy wszystko!

Szczegóły na stronie www.gbidk-karczmiska.pl

 

                                                                                     Sztab 4292
GBiDK w Karczmiskach

WÓJT GMINY KARCZMISKA
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Uchwały Nr XXVI/124/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 6353), Wójt Gminy Karczmiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 i zaprasza do składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 roku

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) i § 12 Załącznika do Uchwały Nr XXVI/124/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 6353) – Wójt Gminy Karczmiska ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż drewna

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.)

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska

Przedmiotem sprzedaży jest drewno (w łącznej ilości  10,69 m3) pozyskane w wyniku wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska: grubizna opałowa w ilości 8,40 m3, drewno użytkowe stosowe w ilości 1,41 m3 oraz drewno wielkowymiarowe pozaklasowe w ilości 0,88 m3. Drewno będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w miejscu jego składowania – na placu obok parku od ulicy Centralnej w Karczmiskach Pierwszych.

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna, stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska.

Więcej o: Informacja o szczepieniach przeciw Covid-19

Informacja o szczepieniach przeciw Covid-19

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID -19 W GMINIE KARCZMISKA

W Gminie Karczmiska został utworzony punkt informacyjny dotyczący szczepienia mieszkańców przeciw COVID -19. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy ( www.karczmiska.pl ) pod nr tel.: 781 370 355

 • Od 15 stycznia rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
 • Od 22 stycznia rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
 • 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

W Gminie Karczmiska szczepienia realizuje „PANACEUM” s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego, 24-310 Karczmiska, Karczmiska Drugie, ul. Starowiejska 28, Tel.: 81 828 70 45; 882 708 366;

www.panaceumkarczmiska.pl

Od 13 stycznia pracownicy  „PANACEUM” s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach wykonują telefony do każdego seniora z informacją o szczepieniu przeciwko Covid i rejestrują chętnych na szczepienia.

 

Więcej o: Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
 • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.

 

 1. Procedura Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju.
 2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
 3. Załącznik do wniosku.
 4. Oświadczenie o dzierżawie.
Więcej o: Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w obecnym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2019/2021 realizowane będą do 31.05.2021 r.

Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 czerwca 2021 r należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:

 • od dnia 1 kwietnia 2021 r. (wnioski tradycyjne papierowe),
 • od dnia 1 lutego 2021 r. wnioski składane drogą elektroniczną.

Wnioski papierowe będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Karczmiska w pokoju nr 38  (pierwsze piętro).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska

Przedmiotem sprzedaży jest drewno (w łącznej ilości  10,69 m3) pozyskane w wyniku wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska: grubizna opałowa w ilości 8,40 m3, drewno użytkowe stosowe w ilości 1,41 m3 oraz drewno wielkowymiarowe pozaklasowe w ilości 0,88 m3. Drewno będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w miejscu jego składowania – na placu obok parku od ulicy Centralnej w Karczmiskach Pierwszych.

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna, stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska.

Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2021 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dnia 31 stycznia 2021 r. upływa termin:
• składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 w danym punkcie sprzedaży (druk oświadczenia)
oraz
• wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2021.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: PBS Opole Lubelskie o/Karczmiska, Nr: 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010
Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Załącznik: Druk oświadczenia o wartości sprzedaży