Transmisja obrad XXVIII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXVIII sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 25 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że Zarządzeniem Nr 13/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. ogłosił wyniki i zatwierdził podział środków na realizację zadań pożytku publicznego w Gminie Karczmiska na 2021 r. z zakresu: kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – do konkursu ogłoszonego w dniu 25 lutego 2021 r.

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                  (-) Janusz Goliszek

Treść Zarządzenia wraz z załącznikami.

XXVIII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 830 w Zespole Szkół w Karczmiskach (sala gimnastyczna) ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy Karczmiska w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Karczmiska oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie instytucjonalizacji współdziałania gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opole Lubelskie oraz przystąpienia do prac nad Planem Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opole Lubelskie na lata 2021 – 2027.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Więcej o: Odbiór odpadów z gospodarstw rolnych

Odbiór odpadów z gospodarstw rolnych

Informacja dotycząca punktów adresowych przyjmujących odpady

z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) Urząd Gminy Karczmiska zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Punkty odbioru odpadów folii i sznurka:

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC – Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691 122 383 (firma odpłatnie przyjmuje folie po sianokiszonce, worki po nawozie, worki typu Big-Bag, folia stretch, plastikowe skrzynki, wiadra, kanistry;  nie odbiera natomiast folii czarnej i czarno-białej);
 • Eko-Prim Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 17h, 20-234 Lublin tel. (81) 749 09 26515 251 960, 501 230 542 – firma odpłatnie dokonuje odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych (sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze po sianokiszonce, tunelach ogrodowych, worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin);
 • H.U. „Kornex” Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż, tel. 669 105 580, 665 622 822;
 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie, tel. 514 687 876- folie rolnicze, opakowania po nawozach, sznurek.
 • REMONDIS Sp. z o.o., Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.
 • Lub–Eko-Plus, Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502 636 439 – folia odpadowa, sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.

Punkty odbioru zużytych opon:

 • W Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa, tel. 691 370 360;
 • Orzeł S.A, ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999.

Odpady mechaniki pojazdowej:

 • Eko Prim Sp. z o.o., Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 81 749 09 26515 251 960, 501 230 542 (tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych).

 OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do odpowiedniego postępowania z opakowaniami po tych produktach. Zużyte puste i czyste opakowania powinny zostać oddane do punktu sprzedaży – sklepu lub hurtowni środków ochrony roślin. Następnie zostają one przekazane firmom specjalizującym się w utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zwrócenie pustych opakowań po preparatach jest bezpłatne, nie wymaga paragonu czy faktury.

Za niewłaściwe zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, jakimi są opakowania po środkach ochrony roślin, rolnikom grozi kara w postaci grzywny oraz zmniejszenia dotacji unijnych.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi. W związku z tym zabronione jest wrzucanie ich do pojemników na odpady zmieszane, zbiorowych pojemników na śmieci, wynoszenie do lasu, palenie we własnym zakresie.

Komunikat

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY NABORU DZIECI DO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wójt Gminy informuje, że prowadzony jest nabór do Żłobka i Przedszkola w Karczmiskach na rok szkolny 2021/2022.
Nabór do tych placówek odbywa się wg następujących zasad:

 • do Żłobka w Karczmiskach będą przyjmowane dzieci w wieku 1 – 3 lat (jak było do tej pory)
  oraz dzieci po ukończeniu 3 lat, które będą uczęszczały do tej placówki do 4 roku życia,
 • do Przedszkola w Karczmiskach będą przyjmowane dzieci w wieku 4 – 6 lat
  (od września 2021 r. zaplanowano 6 oddziałów po 2 oddziały na każdy rocznik 4, 5 i 6 latków).

Gmina Karczmiska zapewnia dzieciom zarówno w Żłobku jak i Przedszkolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę, wychowanie i rozwój osobowy na jak najwyższym poziomie.

Działania i troska samorządu nakierowane są na wspomaganie rodziców w opiece i w wychowaniu dzieci. Nasze placówki gwarantują wszystkim dzieciom zamieszkującym Gminę Karczmiska możliwość uczestniczenia w opiece przedszkolnej od 4 roku życia. Również, jako jedna z nielicznych gmin wiejskich, realizujemy w Żłobku w Karczmiskach program wspomagający pracujących rodziców dzieci w wieku od 1 roku życia do 4 lat.

Wszelkich informacji oraz stosowne druki można uzyskać bezpośrednio w placówkach prowadzących nabór.

                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                          (-) Janusz Goliszek

Przedłużenie naboru na Rachmistrzów Spisowych

Wójt Gminy Karczmiska – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

                                                                                                          Wójt Gminy
/-/ Janusz Goliszek

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach informuje, iż w dniu 09.02.2021 r. ze względu na panujące warunki atmosferyczne, odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i bio z części miejscowości Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie zostaje przesunięty na dzień 15.02.2021 r.
W tym dniu odbioru odpadów dokonamy z następujących ulic: ul. Tartaczna, ul. Kurobie, ul. Zielona, ul. Sadowa, ul. Owocowa, ul. Niwa, ul. Kwiatowa, ul. Południowa, ul. Kolejowa, ul. Ogrodowa, ul. Opolska, ul. Lubelska, ul. Wschodnia, ul. Krótka, ul. Wygon, ul. Folwark, ul. Polna, ul. Rejtmanówka, ul. Wesoła, ul. Wawrzyńca, ul. Plebanka, ul. Starowiejska.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o doręczaniu decyzji podatkowych

Informacja o doręczaniu decyzji podatkowych na rok 2021 w Gminie Karczmiska

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że rozpoczęła się akcja dostarczania decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2021.

Decyzje wymiarowe doręczać będą na terenie sołectwa:

 • Bielsko                                                  – sołtys Pani Teresa Daniszewska,
 • Chodlik                                                  – sołtys Pani Maria Borowiec,
 • Górki                                                      – sołtys Pani Dorota Czopek,
 • Głusko Małe                                        – sołtys Pan Ryszard Tracz,
 • Jaworce Mieczysławka                     – sołtys Pani Justyna Bernat,
 • Kolonia Uściąż                                     – sołtys Pani Agnieszka Panecka,
 • Kolonia Wolica                                     – sołtys Pan Grzegorz Bartoś,
 • Kolonia Słotwiny Czerwone Łąki    – sołtys Pan Tadeusz  Maj,
 • Noworąblów                                        – sołtys Pan Tadeusz  Czapczyński,
 • Słotwiny                                                – sołtys Pani Lucyna  Kobiałka,
 • Uściąż                                                    – sołtys Pani Zofia Czarnecka,
 • Wolica                                                    – sołtys Pani Bożena  Drążewska,
 • Wymysłów                                           – sołtys Pan Sylwester Pastwa,
 • Zaborze i Kolonia Zaborze                – sołtys Pani Kamila Ozierska,
 • Zagajdzie                                               – sołtys Pan Janusz Czapla.

Uwaga!!!

Decyzje z pozostałych sołectw Gminy Karczmiska będą wydawać pracownicy urzędu tj.:

 • Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, Kolonia Karczmiska Pierwsze – w dniach od 15 do 19 lutego br. (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy urzędu oraz dnia 21 lutego (w niedzielę) w godzinach 800 – 1400, w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Urzędu Gminy Karczmiska.
 • Głusko Duże i Kolonia Głusko Duże  14 lutego (w niedzielę), w godzinach 900 – 1300 w remizie OSP oraz w dniach od 15 do 19 lutego br. (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy urzędu, w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Urzędu Gminy Karczmiska.

Sołtysi oraz pracownicy dostarczą decyzje z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno doręczycielom,  jak i adresatom.

Prosimy odbiorców również o zachowanie niezbędnego reżimu sanitarnego oraz o podpisywanie potwierdzeń – w ramach możliwości – własnymi środkami piśmienniczymi.

Więcej o: Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Więcej “Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!”