Transmisja obrad XXIX sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXIX sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 30 marca 2021 r.

XXIX Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 30 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 1000 w Zespole Szkół w Karczmiskach (Hala Sportowa) ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji-listu otwartego do Prezydenta RP. Członków Rządu RP, Posłów i Senatorów oraz Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i komunikaty.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Ogłoszenie

Wójt Gminy Karczmiska informuje zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu Gminy:

1) uwzględniając przekazaną Uchwałę Nr 147 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłaszania konkursów ofert w trybie powierzania w czasach epidemii COVID-19 (wpływ do Urzędu Gminy 12 marca 2021r.) – w planowanych do ogłoszenia otwartych konkursach ofert pożytku publicznego na terenie Gminy Karczmiska – formą dofinansowania będzie powierzenie. Oznacza to, brak wymogu wnoszenia przez oferenta zarówno wkładu własnego, w formie finansowej jak i osobowej, co pozwoli organizacjom na lepsze radzenie sobie z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 w realizacji zadań publicznych,

2) o ogłoszeniu przez Ministra Obrony Narodowej konkursu pn. „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinaso-wanie na działanie patriotyczno-edukacyjne połączone z wykonaniem muralu upamiętniającego wydarzenia lub postacie odnoszące się chlubnych tradycji oręża polskiego (od średniowiecza po współczesność), mogą to być też lokalni bohaterowie walk o niepodległość czy współcześni żołnierze Wojska Polskiego.
Wnioski można składać do 30 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje o konkursie pod linkiem: bit.ly/3tcVgJj

 

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                              (-) Janusz Goliszek

Wydłużony nabór do Przedszkola w Karczmiskach

OGŁOSZENIE

Rekrutacja do Przedszkola w Karczmiskach

Informuję, że w związku z tym, iż Przedszkole w Karczmiskach dysponuje jeszcze wolnymi miejscami zostało zmienione Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Wójta Gminy Karczmiska w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w zakresie terminów składania dokumentów do Przedszkola w Karczmiskach.

Został wydłużony termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola do dnia 25.03.2021 r.

Do przedszkola mogą być przyjmowane na wolne miejsca również dzieci 3 letnie.
Cała dokumentacja dostępna na stronie sp.karczmiska.com 

 

 Piotr Długosz

Dyrektor
Zespołu Szkół
w Karczmiskach

Więcej o: Porozumienie międzygminne podpisane

Porozumienie międzygminne podpisane

25 lutego Rada Gminy Karczmiska uchwaliła uchwałę w sprawie instytucjonalizacji współdziałania gmin wchodzących w skład MOF Opole Lubelskie oraz przystąpienia do prac nad Planem Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Opole Lubelskie na lata 2021 – 2027.

12 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przedstawiciele gmin Opole Lubelskie, Chodel, Karczmiska i Poniatowa podpisali porozumienie o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Opole Lubelskie służące opracowaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Planu Działań ZIT.

Formalne zawarcie porozumienia między naszymi gminami pozwoli na wspólne przygotowanie strategicznego dokumentu jakim jest Plan Działań ZIT MOF, dzięki któremu zyskamy możliwość pozyskiwania pieniędzy unijnych ze specjalnie wyodrębnionej w tym celu puli środków. Tym samym, dzięki porozumieniu wszystkie cztery gminy zyskują możliwość dodatkowego aplikowania o fundusze unijne.

Życzenia dla Sołtysów i Rad Sołeckich z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia dla Pań z okazji dnia kobiet