Ogłoszenie o konkursie

WÓJT GMINY KARCZMISKA
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Uchwały Nr XXVI/124/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 6353), Wójt Gminy Karczmiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 i zaprasza do składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie [BIP]

 

Więcej o: Mistrzowie Polski w Robotyce z Karczmisk jadą na Światowy Finał!

Mistrzowie Polski w Robotyce z Karczmisk jadą na Światowy Finał!

Mistrzowie Polski w Robotyce z Karczmisk jadą na Światowy Finał!

25 kwietnia 2021 roku odbył się Finał Polski w Turnieju Robotycznym FLL.
Wśród 64 drużyn z całej Polski zmagających się z wyzwaniami Turnieju w półfinałach, do finału przeszło tylko 9 z nich. Nasza drużyna Space Beavers zwyciężyła i będzie reprezentować Polskę na Światowym Turnieju Robotycznym, który odbędzie się w tym roku w Grecji! Nasi Uczniowie triumfowali prezentując najwyższy poziom, kulturę, zaangażowanie i wiedzę!

Serdecznie gratuluję Drużynie, Nauczycielom, Dyrekcji ogromnego sukcesu. Gratuluję determinacji wprowadzania do procesu nauczania Zespołu Szkół w Karczmiskach innowacyjnego programu.

                                                                       Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska

Ogłoszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach

informuje, iż w dniach:

    • 29 kwietnia 2021 r. w godz. 15-18,
    • 30 kwietnia 2021 r. w godz. 15-18,
    • 01 maja 2021 r. w godz. 10-12.

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 37
będą wydawane paczki żywnościowe
w I turze
w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Żywność będzie wydawana dla uprawnionych osób zakwalifikowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Karczmiskach.

 

Zapraszamy po odbiór paczek.

 

Krzysztof Karaś

                                                      Prezes
OSP Karczmiska

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Karczmiska

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr 20/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2021 r. ustalam dzień 04  maja 2021 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy Urzędu Gminy Karczmiska w zamian za dzień wolny świąteczny przypadający w  wolną sobotę 01 maja 2021 r.

Z-ca Wójta Gminy
/-/
Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

x

Space Beavers ponownie najlepsi w regionie!

SUKCES UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

Space Beavers ponownie najlepsi w regionie!

 

17 kwietnia 2021 r. odbyły się eliminacje regionalne Polski Wschodniej Turnieju Robotycznego FLL. Wśród 13 drużyn znalazły się trzy drużyny z Zespołu Szkół w Karczmiskach.

Wszystkie trzy zdobyły miejsca na podium w kategorii Robot Game, czyli przejazd zaprogramowanego przez uczniów robota i wykonywanie przez niego zadań na specjalnej macie.
Najlepiej ze wszystkich drużyn Turnieju wypadła najstarsza drużyna Space Beavers, która działa w ZS w Karczmiskach już od czterech lat zdobywając najwyższe lokaty w Polsce i reprezentując nasz kraj w Europie.

W tym roku ponownie Space Beavers otrzymała tytuł CHAMPION Turnieju i tym samym zakwalifikowała się do Finału Polski, który odbędzie się w 25 kwietnia!

Gratulujemy ogromnego sukcesu !!! Czekamy na dobre informacje z FINAŁU!

                                                                                               Janusz Goliszek – Wójt Gminy

Zespół SpaceBeavers

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Karczmiska do wzięcia udziału w resortowym Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Przewidywany termin realizacji programu od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r. Udział w programie osób jest nieodpłatny.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 5 mieszkańców Gminy Karczmiska w tym:

 • 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA łącznie z klauzulą – stanowiącej załącznik do Programu oraz dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku objęcia wsparciem asystenta dziecka do 16 roku życia wymagane jest dołączenie zaświadczenia psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Karty zgłoszeniowe należy składać do 22 kwietnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczmiskach, ul. Opolska 33, 24-310 Karczmiska, (tel. 81 828 70 76) lub elektronicznie na adres: karczmiskaops@onet.eu.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w siedzibie OPS przy ul. Opolska 33.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

Załączniki:

Klauzula informacyjna RODO.
Karta zgłoszenia do programu.

Grafika informująca o formach prowadzenia NSP do maja Grafika informująca o przedłużeniu NSP do września

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, wydzierżawienia oraz zbycia

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 08 kwietnia 2021 r. podajemy do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, wydzierżawienia oraz zbycia.

Zarządzenie 24/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, którego skutkiem jest coraz większa liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w szpitalach, a także wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dlatego od 27 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Ich celem jest ograniczenie do minimum kontaktów społecznych. Dotyczy to także pracy administracji publicznej, w tym samorządowych urzędów i jednostek organizacyjnych. W tych podmiotach wszyscy pracownicy, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, co najmniej do 9 kwietnia powinni pracować zdalnie.

Przypominamy, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.) nałożono na kierowników urzędów samorządowych oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne obowiązek polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej. Do decyzji kierownika danej jednostki lub urzędu pozostawiono, które zadania będą wykonywane stacjonarnie. Może on wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej (§ 22 rozporządzenia).