Więcej o: Dzień dziecka

Dzień dziecka

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”
                                                         (Janusz Korczak)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka życzę wszystkim dzieciom z Gminy Karczmiska zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Rozwijajcie swoje pasje i talenty oraz bawcie się w gronie swoich przyjaciół i kochanej rodziny.

Niech trudny czas pandemii roku bieżącego szybko odejdzie w zapomnienie, niech lato będzie okazją do pozbycia się stresów i obaw. Niech na stałe zagości uśmiech, optymizm, abyście mogli radośnie i bezpiecznie korzystać z życia.

Życzę Wam, wspaniałych wakacji pełnych wrażeń i atrakcji oraz powrotu do utęsknionej swojej grupy, oddziału, klasy, rówieśników i wychowawców.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                              Janusz Goliszek

Informacja o sporządzeniu Raportu o stanie Gminy za 2020 rok

Szanowni Mieszkańcy !

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został opracowany Raport o stanie Gminy Karczmiska za 2020 rok.

Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska – https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl w zakładce Inne dokumenty – Raporty o stanie gminy.

Bezpośrednie odwołanie do Raportu [BIP]

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2020 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Karczmiska. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Karczmiska za rok 2020 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Karczmiska. Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy Karczmiska, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

28 maja 2021 roku Raport został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy Karczmiska.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Dzień Samorządowca

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Samorządowca składam wszystkim Samorządowcom
oraz pracownikom jednostek samorządu terytorialnego najserdeczniejsze życzenia
– niegasnącego zapału, wytrwałości w realizacji nowych pomysłów
oraz satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękuje za dotychczasową wspólną pracę i liczne dowody zaangażowania.

Życzę wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

                              Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Zapraszam do obejrzenia wideo z życzeniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że Zarządzeniem Nr 38/2021 z dnia 25 maja 2021 r. ogłosił wyniki i zatwierdził podział środków na realizację zadań pożytku publicznego w Gminie Karczmiska na 2021 r. do konkursu ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2021 r. z zakresu: kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ogłoszonym konkursie na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotacja nie będzie przyznana, gdyż na zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                                          Wójt Gminy
(-) Janusz Goliszek

Załącznik: treść Zarządzenia

Dystrybucja masek ochronnych

Gmina Karczmiska otrzymała maseczki chirurgiczne z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
W dniu 24.05.2021 r. zostały one przekazane sołtysom celem dystrybucji wśród mieszkańców sołectw na potrzeby walki z COVID-19.

   Wójt Gminy

Janusz Goliszek

Ogłoszenie o Zebraniu sołeckim

OGŁOSZENIE

Informuje się mieszkańców wsi Głusko Duże i Kolonia Głusko Duże, że w dniu 19 maja 2021 r. (środa) w Remizie OSP w Głusku Dużym, o godz. 1830 odbędzie się zebranie wiejskie. Przedmiotem zebrania będzie wybór Sołtysa.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie ustala się drugi termin na ten sam dzień w tym samym miejscu o godz. 1930 .

W związku z panującą obecnie sytuacją, prosimy mieszkańców uczestniczących w zebraniu o zastosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia i GIS dotyczących zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu oraz wszelkich innych wytycznych.

Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

Wójt Gminy
/-/
Janusz Goliszek

Ogłoszenie o konkursie

WÓJT GMINY KARCZMISKA
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), Uchwały Nr XXVI/124/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 6353), Wójt Gminy Karczmiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) i zaprasza do składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie [BIP]