Informacja

Zdjęcie kalendarza gminnego

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska !

Pragnę poinformować Państwa, że są do odebrania kalendarze ścienne na rok 2021 z wydrukowanym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Karczmiska. Kalendarzy mamy przygotowanych na tyle, aby wystarczyło dla każdego gospodarstwa domowego w Gminie Karczmiska.

Z uwagi na panującą pandemię nie będziemy angażować sołtysów w dystrybucję kalendarzy.

Zachęcam Państwa do osobistego odbioru kalendarza, który znajduje się w pok. Nr 10 w Urzędzie Gminy Karczmiska (parter, obok KASY).

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2021 przesyłam życzenia wszelkiej pomyślności dla wszystkich Państwa.

                                                                                              Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXVII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXVII sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 29 grudnia 2020 r.

Zmiana godzin pracy Urzędu

KOMUNIKAT!

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska.

Informuję, że od 21 grudnia powracamy

do tradycyjnych godzin pracy urzędu, tj.

od 7:00 do 15:00

 we wtorek od 8:00 do 16:00

z zachowaniem dotychczasowych ograniczeń
i przepisów sanitarnych.

Wójt Gminy
Janusz Goliszek

XXVII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 w Zespole Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021-2026”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu oświetlenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Karczmiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

13. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2021 r. w kwocie 2 250 803,00 zł,
c) przedstawienie wniosków i opinii,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Dwie nowe siłownie „pod chmurką” w Gminie Karczmiska

W końcu października 2020 r. pojawiły się urządzenia w 2 siłowniach zewnętrznych, w karczmiskim parku i na działce przy OSP w Wymysłowie. Dzięki działaniom podjętym przez strażaków z Karczmisk i Wymysłowa powstały na terenie gminy siłownie służące społeczności lokalnej. Zapraszamy wszystkich chętnych na treningi na świeżym powietrzu.

W wyniku ogłoszonego naboru w lutym 2019 r. przez Lokalną Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – OSP Karczmiska i OSP Wymysłów złożyły wnioski i otrzymały granty. OSP Karczmiska otrzymała 49 987,20 zł, a OSP Wymysłów 29 757,32 zł.
Jednostki OSP – jako liderzy zadania w realizacji projektu współpracowali z instytucjami i organizacjami, w tym z Urzędem Gminy. Po zgromadzeniu stosownych dokumentów, projektów, zawarciu umów partnerskich, uzyskaniu pozwoleń i dokumentów – powstały w gminie 2 siłownie pod „chmurką”. W ramach zaplanowanych zadań do Karczmisk i Wymysłowa dostarczono następujące zestawy:

Lp. Karczmiska Lp. Wymysłów
1. wyciskanie + pylon + wyciąg górny (2 stanowiskowe), 1. biegacz
2. biegacz + pylon + orbitrek (2 stanowiskowe) 2. narciarz
3. wioślarz + pylon + rower (2 stanowiskowe) 3. orbitrek
4. surfer + pylon + motyl (2 stanowiskowe) 4. jeździec
5. drabinka + drążek + poręcze równoległe (podciąg nóg) + motyl + prasa nożna 5. wiosło
6. stacja street workout 6. wyciskanie siedząc + słup nośny + podciąg
7. stolik szachowy z czterema siedziskami –
2 komplety
7. prasa nożna + słup nośny + motyl
8. tablica informacyjna – regulamin 8. Pajacyk + słup nośny + steper
9. ławka parkowa metalowa o wzmocnionej konstrukcji z drewnianymi listwami – 2 szt. 9. Twister  + słup nośny  + wahadło
10. tablica z regulaminem standard

Wyrazy podziękowania należą się Prezesowi OSP Karczmiska Krzysztofowi Karasiowi i Prezesowi OSP Wymysłów Grzegorzowi Rodzikowi oraz członkom tych jednostek za podjęcie działań w celu realizacji i sfinalizowania zadań służących społeczności lokalnej Gminy.

Sławomir Goliszek

Więcej “Dwie nowe siłownie „pod chmurką” w Gminie Karczmiska”

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu przyjęcia
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021 – 2026”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

Uwagi można przesyłać w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 24 grudnia 2020 r.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców Gminy Karczmiska na temat projektu strategii, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego problemy społeczne i proponujące efektywne rozwiązania.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Wypełniony formularz należy:

  • odesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl lub
  • złożyć w Urzędzie Gminy w Karczmiskach (sekretariat) ul, Centralna 17, 24-310 Karczmiska (liczy się data wpływu).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr 64/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 01 grudnia 2020 r. ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy Urzędu Gminy Karczmiska w zamian za dzień wolny świąteczny przypadający w wolną sobotę 26 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy
Janusz Goliszek

Transmisja obrad XXVI sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XXVI sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 27 listopada 2020 r.

Zmiana miejsca posiedzenia XXVI sesji Rady Gminy

Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana lokalizacji obrad.

XXVI sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się w małej sali gimnastycznej.

Wejście od dziedzińca, od ul. Opolskiej. Termin posiedzenia pozostaje bez zmian.

Chlorowanie wody z wodociągu w Karczmiskach

ZAWIADOMIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach informuje, że od dnia 20.11. 2020 r. woda z ujęcia w Karczmiskach będzie czasowo poddawana chlorowaniu do  uzyskania wyników analiz spełniających wymagania obowiązujących norm. Efektem towarzyszącym temu procesowi może być zmiana walorów smakowych i zapachowych wody nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej. 

Woda z wodociągu nadaje się do spożycia po przegotowaniu.                               

 Za utrudnienia przepraszamy.

XXVI sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 27 listopada 2020 r. (piątek) o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
6. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
7. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświaty w Gminie Karczmiska w roku szkolnym 2019/2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karczmiska na lata 2021-2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
18. Informacja o pozostawieniu na tym samym poziomie wysokości planowanych stawek podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Karczmiska.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2021 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
24. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
25. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
26. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Wolne wnioski i komunikaty.
29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego

Szanowni Państwo,

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

  1. mailem na adres RolnyLublin@stat.gov.pl – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
  2. SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.