“Pod biało-czerwoną” zaproszenie do głosowania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Karczmiska do dołączenia do projektu “Pod biało-czerwoną” realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

Zachęcam do tego, aby również Gmina Karczmiska stała się częścią tego przedsięwzięcia. Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać minimum 100 głosów poparcia online. Proszę o oddanie głosów poparcia wchodząc na stronę internetową i wybierając Gminę Karczmiska: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Głosowanie trwa do 11 listopada 2020 r.

Informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

Na lidera projektu na terenie Gminy Karczmiska wyznaczyłem Panią Ewę Nowaczek Dyrektora Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach.

W celu realizacji projektu zostanie utworzona interaktywna mapa, za pomocą której będą mogli Państwo na bieżąco sprawdzać liczbę głosów poparcia oddanych na Naszą Gminę. Wstępna lokalizacji masztu została zaplanowana na Placu Niepodległości w Karczmiskach Pierwszych, na skwerku obok pomnika „Pamięci poległych bohaterów z Karczmisk za niepodległość Ojczyzny” z okresu 1918-1920 r.

Zachęcam do głosowania na Gminę Karczmiska.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

Ogłoszenie o konsultacjach

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 09 października 2020 r.       

Forma konsultacji: spotkanie dyskusyjne w dniu 09 października 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, ul. Centralna 17.

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu – na spotkaniu dyskusyjnym.

Zainteresowane podmioty mogą również piśmie zgłaszać swoje uwagi do Programu na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 2 do Zarządzenia 46/2020 Wójta Gminy Karczmiska z 25 września 2020 r. do wyznaczonego terminu spotkania.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami [BIP]

Więcej o: Informacja o odbiorze odpadów komunalnych w miesiącach wrzesień i październik 2020 r.

Informacja o odbiorze odpadów komunalnych w miesiącach wrzesień i październik 2020 r.

Informujemy mieszkańców, iż odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów w miesiącach wrzesień i październik 2020 r., realizowany będzie tylko w pierwszym terminie podanym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Karczmiska w 2020 r.

W pozostałych miesiącach odbiór będzie dokonywany zgodnie z harmonogramem.

Miesiąc IX X
Rodzaj odbieranych odpadów ZMIESZANE
BIO
POPIÓŁ
ZMIESZANE
BIO
POPIÓŁ
Miejscowość
Bielsko 16 14
Chodlik
Głusko Duże
Głusko Duże Kolonia
Głusko Małe
Górki
Jaworce
Zagajdzie
Wolica
Wolica Kolonia
Słotwiny-Czerwone Łąki 23 21
Słotwiny-Pniaki-Kolonia
Słotwiny-Lipki-Kolonia
Słotwiny
Uściąż Kolonia
Uściąż
Noworąblów
Wymysłów
Zaborze
Zaborze-Kolonia
Mieczysławka
Karczmiska Pierwsze 9 7
Karczmiska Drugie

Powszechny Spis Rolny 2020

SPIS ROLNY przeprowadza się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2020 R., WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2020 R.

UDZIAŁ W SPISIE ROLNYM JEST OBOWIĄZKOWY, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Więcej “Powszechny Spis Rolny 2020”

XXIII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 1600 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Wolne wnioski i komunikaty.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu internetowego Gminy Karczmiska

Urząd Gminy Karczmiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.karczmiska.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • Niektóre treści zostały opublikowane przed 23 września 2018 r.
 • Prezentowane treści są udostępnione przez podmiot zewnętrzny i zostały przekazane w formie uniemożliwiającej ich dostępność cyfrową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają:

W zakresie Dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

 • Magdalena Piłat
 • E-mail: m.pilat@poczta.karczmiska.pl
 • Telefon: 818287026 wew. 117

W zakresie Dostępności cyfrowej

 • Marcin Dyka
 • E-mail: m.dyka@poczta.karczmiska.pl
 • Telefon: 818287026 wew. 115

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Karczmiska
 • Adres: Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska
 • E-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 • Telefon: 818287026

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od strony ul. Centralnej (parter), drugie wejście od strony ul. Słonecznej (na piętro). Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Punkt obsługi klienta znajduje się na wprost wejścia głównego do budynku.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i do jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W urzędzie nie ma pętli edukacyjnych.

W urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

 • PJM (polski język migowy),
 • SJM (system językowo-migowy),
 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany poniżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Kontakt z Urzędem Gminy Karczmiska możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej- e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl,
 • telefonicznie na numer telefonu:  81 828 70 26, 81 828 70 40, 81 828 70 59,
 • przesyłanie faksów na numer 81 828 70 26 wewn. 25,
 • korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Rekompensata za zakaz produkcji trzody chlewnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Wysokość pomocy uzależniona jest od średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 sztuk na jednego producenta) oraz liczby dni objętej zakazem produkcji w danym roku kalendarzowym i kwoty 0,36 zł za każdy dzień.

Rekompensata wypłacana jest za dany rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego.

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta świń w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tegoż producenta.

Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. Należy je składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce „Pomoc krajowa”. Tam też znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące tej oferty wsparcia.

Koordynatorzy ds. Dostępności Urzędu Gminy

Koordynator d/s dostępności

Zarządzenie Nr 43/2020 z 14 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do Spraw Dostępności
w Urzędzie Gminy Karczmiska

Kontakt:

Magdalena Piłat

Urząd Gminy Karczmiska

ul. Centralna 17

24-310 Karczmiska

Tel. (81) 828 70 26 w. 117

e-mail: m.pilat@poczta.karczmiska.pl

Marcin Dyka

Urząd Gminy Karczmiska

ul. Centralna 17

24-310 Karczmiska

tel. (81) 828 70 26 w. 115

e-mail: m.dyka@poczta.karczmiska.pl

Do zadań koordynatorów należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wójta Gminy Karczmiska;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wójta Gminy Karczmiska, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt. 1 ustawy;
 3. monitorowanie działalności Wójta Gminy Karczmiska w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w zakresie o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy;
 4. sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja ww. raportu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska;
 5. publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska danych kontaktowych koordynatora do spraw dostępności oraz treści planu działania, o którym mowa w pkt 2;
 6. przedstawianie Wójtowi Gminy Karczmiska bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Wojewoda Lubelski, PFR oraz PFR Portal PPK
zapraszają na konferencję
„PPK blisko Ciebie”,
dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
Lublin, 15 września 2020 roku godz. 10.00
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Sala Błękitna
Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pełna treść zaproszenia