OGŁOSZENIE – paczki żywnościowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach

 informuje, iż w dniach:

 

  • 20 sierpnia 2020 r. w godz. 1500 – 1800,
  • 21 sierpnia 2020 r. w godz. 1500 – 1700,
  • 22 sierpnia 2020 r. w godz. 900 – 1100,

 

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 37

dla osób objętych programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

będą wydawane dodatkowe paczki.

Zapraszamy po odbiór paczek.

 

 Krzysztof Karaś

Prezes OSP
w Karczmiskach

Harmonogram Zebrań sołeckich

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW ZEBRAŃ SOŁECKICH,
NA KTÓRYCH BĘDZIE UCHWALANY FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 R.

 

 

 

Lp. Termin zebrania Miejsce i godzina zebrania
1. 02.09.2020 (środa) 1700 Karczmiska Pierwsze Kolonia Sala konferencyjna UG Karczmiska
1900 Karczmiska Pierwsze Remiza OSP
2.
03.09.2020 (czwartek) 1900 Chodlik Remiza OSP
3. 04.09.2020 (piątek) 1700 Górki Dom Sołtysa
1900 Bielsko Dom Sołtysa
4. 07.09.2020 (poniedziałek) 1700 Noworąblów Remiza OSP
1900 Wymysłów
5. 08.09.2020 (wtorek) 1700 Głusko Małe Remiza OSP
1700 Głusko Duże Kolonia
1900 Wolica Remiza OSP
1900 Wolica Kolonia
6. 09.09.2020 (środa) 1700 Uściąż Remiza OSP
1900 Uściąż Kolonia Dom Sołtysa
7. 10.09.2020 (czwartek) 1700 Słotwiny Remiza OSP
1900 Zaborze Remiza OSP
8. 11.09.2020 (piątek) 1700 Jaworce-Mieczysławka Dom Sołtysa
9. 14.09.2020 (poniedziałek) 1700 Słotwiny-Czerwone Łąki Dom Sołtysa
10. 16.09.2020 (wtorek) 1800 Karczmiska Drugie Remiza OSP
Karczmiska Pierwsze
11. 23.09.2020 (środa) 1700 Zagajdzie Altana przy placu zabaw

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Karczmiska raportu
o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy Karczmiska, która odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020 r., o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, Wójt Gminy Karczmiska przedstawi Raport o Stanie Gminy Karczmiska za rok 2019, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas powyższej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Karczmiska. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Karczmiska wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia 20 sierpnia 2020 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Karczmiska do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 20 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju Nr 32 – Biuro Rady Gminy Karczmiska.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie od dnia 6 sierpnia 2020 r., w Urzędzie Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, w pokoju Nr 32 – Biuro Rady Gminy Karczmiska oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Karczmiska.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Formularz zgłoszenia do debaty [DOC]

XXII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 21 sierpnia 2020 r. (piątek) o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Karczmiska za 2019 rok.

a) debata nad Raportem o Stanie Gminy Karczmiska za 2019 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Wójtowi Gminy wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, a także informacji o stanie mienia komunalnego.

a) prezentacja uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
b) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karczmiska z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
d) dyskusja nad sprawozdaniami,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Karczmiska z wykonania budżetu za 2019 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w spawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
8. Wolne wnioski i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek