Transmisja obrad XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 31 lipca 2020 r.

Informacja Wójta Gminy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zechcieli wypowiedzieć się wypełniając ANKIETĘ.
Wpłynęło aż 397 odpowiedzi. W ankiecie zadaliśmy Państwu pytania dotyczące udzielenia pomocy Powiatowi Opolskiemu na wykonanie modernizacji dwóch dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Karczmiska.
Większość, bo 233 osoby głosowały za udzieleniem pomocy Powiatowi Opolskiemu, 174 osoby były przeciwne. 124 osoby spośród głosujących jako źródło środków na pomoc wskazało sprzedaż mienia gminnego, 95 osób uważało, że należy zrezygnować z już zaplanowanych inwestycji gminnych, pozostali nie wskazali źródła finansowania pomocy.

Udzielenie pomocy Powiatowi Opolskiemu było tematem szerokich konsultacji społecznych, w ramach których odbyłem spotkanie z Sołtysami oraz z Radnymi Rady Gminy i Radnymi Powiatowymi z terenu Gminy Karczmiska.

Wynikiem konsultacji społecznych jest zgoda na udzielenie pomocy finansowej na warunkach wyrażonych stanowiskiem Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2020 roku w Sprawie Finansowania Inwestycji Drogowych (sfinansowanie przez GMINĘ 50% wkładu własnego danej inwestycji POWIATOWEJ) .

W dniu 30 lipca 2020 roku złożyłem Przewodniczącemu Rady Gminy w Karczmiskach projekt uchwały intencyjnej (wyrażenie woli współfinansowania modernizacji dróg powiatowych) z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu jej uchwalenia.

Wyrażam nadzieję, że tak oczekiwana przez Mieszkańców Gminy Karczmiska inwestycja Powiatu Opolskiego dojdzie w końcu do skutku.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

XXI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 31 lipca 2020 r. (piątek) o godzinie 1900 w hali sportowej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wniosku Starosty Opolskiego zgodnie ze stanowiskiem Rady Powiatu w Opolu Lubelskim.
  4. Podjęcie uchwały intencyjnej w spawie przeznaczenia środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
  5. Podjęcie uchwały w spawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Informacja o sporządzeniu Raportu o stanie Gminy Karczmiska za 2019 rok

Szanowni Mieszkańcy !

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został opracowany Raport o stanie Gminy Karczmiska za 2019 rok.

Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska – https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Informacje o gminie – Raport o stanie gminy.

Bezpośrednie odwołanie do Raportu [BIP]

Zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2019 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Karczmiska. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Karczmiska za rok 2019 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Karczmiska. Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy Karczmiska, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

21 lipca 2020 roku Raport został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy Karczmiska.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Ankieta

Ankieta

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

W związku z tym, że otrzymaliśmy prośbę Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego na dofinansowanie inwestycji powiatowych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L – 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów na odcinkach 1+700-2+212, 2+240-2+741, 5+553-9+0,95, dł. 4,575 km” – kwota pomocy 571 181 zł,

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612L Karczmiska – Kolonia Rzeczyca na odcinku od 3+016 do km 5+250 długości 2,234 km” – kwota pomocy 357 539 zł,

a Gmina Karczmiska nie dysponuje wolnymi środkami na udzielenie pomocy, chciałbym poznać Państwa opinię w tej sprawie.
Jedyną możliwością udzielenia pomocy jest rezygnacja z realizacji niektórych zadań gminnych bądź sprzedaż gminnego mienia.

 

Mając na uwadze termin jaki wyznaczyło nam Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim na udzielenie odpowiedzi (tj. do 31.07.2020 r) bardzo proszę o wypełnienie ankiety najpóźniej do 28.07.2020 r.  (ankieta jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Karczmiska jak również w siedzibie urzędu w punkcie obsługi klienta).

Informuję, że w ramach konsultacji zwołałem zebranie sołtysów na dzień 28 lipca oraz spotkanie radnych Rady Gminy na dzień 29 lipca.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

Ankieta jest anonimowa.
Gmina Karczmiska nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację osób udzielających odpowiedzi.

28.07.2020 r. – Badanie ankietowe zostało zakończone.

Więcej o:

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotycząca odbioru odpadów komunalnych od miesiąca września 2020 r.

Informujemy, iż dnia 12 czerwca 2020 r. została przez Radę Gminy Karczmiska podjęta Uchwała Nr XIX/109/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/215/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3390). Zgodnie z tą Uchwałą od dnia 1 września 2020 r. wszystkie nieruchomości niezamieszkane (tzn. takie, na których nikt nie zamieszkuje, ale w wyniku prowadzonej działalności powstają odpady komunalne, m.in.: sklepy, punkty usługowe, instytucje) nie będą objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oznacza to, iż od tego dnia właściciele tych nieruchomości nie będą zobowiązani do uiszczania opłaty za odbiór odpadów na rzecz Gminy Karczmiska a odpady komunalne nie będą odbierane z tych nieruchomości przez podmiot, z którym Gmina Karczmiska zawarła umowę na realizację tej usługi.

Jednocześnie do dnia 1 września 2020 r. w/w podmioty zobowiązane są do:

1) złożenia do Wójta Gminy Karczmiska korekty deklaracji o wysokości opłaty za odpady,

2) podpisania z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczmiska indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie powstających w wyniku prowadzenia działalności odpadów.

Załączniki:
uchwała Rady Gminy Karczmiska
wykaz podmiotów

Funkcjonowanie Orlika w lipcu 2020 r.

OGŁOSZENIE

dot. funkcjonowania obiektu „Orlik -2012” w lipcu 2020 r.

Animator sportu zatrudniony na boisku „Orlik 2012” – funkcjonującym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach Pierwszych informuje, że obiekt w lipcu b.r. będzie otwarty w następujących terminach:

– poniedziałek i wtorek – godz. 1630 – 2030,

– czwartek i piątek – godz. 1630 – 2030.

Orlik jest obiektem ogólnodostępnym. Na obiekcie pod nadzorem animatora sportu, z zachowaniem zasad epidemicznych można uprawiać następujące dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa i tenis ziemny. W ramach zajęć na Orliku będą prowadzone turnieje małych gier oraz w zależności od zainteresowania i chętnych – różnorodne zawody.

Proszę o kontakt dot. szczegółowych zasad korzystania z obiektu i prowadzonych zajęć oraz w celu rezerwacji poszczególnych boisk przez drużyny.

Przypominam, że korzystanie z obiektu jest możliwe z zachowaniem Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Sportu (https://www.gov.pl/web/sport/nowa-sportowa-rzeczywistosc). Szczegółowe informacje na ten temat u animatora sportu.

Dni i godziny funkcjonowania obiektu w sierpniu b.r. zostaną podane w terminie późniejszym.

Animator sportu
Michał Nowaczek