Informacja o sporządzeniu Raportu o stanie Gminy Karczmiska za 2019 rok

Szanowni Mieszkańcy !

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został opracowany Raport o stanie Gminy Karczmiska za 2019 rok.

Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska – https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Informacje o gminie – Raport o stanie gminy.

Bezpośrednie odwołanie do Raportu [BIP]

Zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2019 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Karczmiska. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Karczmiska za rok 2019 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Karczmiska. Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy Karczmiska, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

21 lipca 2020 roku Raport został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy Karczmiska.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska