Transmisja XX sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XX Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 30 czerwca 2020 r.

XX Sesja Rady Gminy

Sesja odbędzie się 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 900 w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karczmiska na rok szkolny 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 9. Wolne wnioski i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

Więcej o: Komunikat Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim

Komunikat Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że u pasażera promu NOVA STAR, który przypłynął z Nynashamn do Gdańska w dniu 14 czerwca 2020 roku, potwierdzono laboratoryjnie zakażenie SARS-CoV-2. Pasażer podróżował bez samochodu.

PPIS w Opolu Lubelskim informuje o konieczności niezwłocznego skontaktowania się z Powiatową Stacją Sanitarno0Epidemiologiczną w Opolu Lubelskim osób podróżujących ww. kursem, promu NOVA STAR

– tel. kontaktowy: 81 827 40 60 lub 81 82720 41
email: psse.opolelubelskie@pis.gov.pl

Przewoźnik nie dysponuje adresami/numerami telefonów pasażerów.

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Karczmiska

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Karczmiska
Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska

z dopiskiem: “Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”
(decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]

Więcej o: Budowa linii światłowodowych w gminie Karczmiska

Budowa linii światłowodowych w gminie Karczmiska

Na obszarze Powiatu Opolskiego w tym Gminy Karczmiska ruszyła realizacja trzeciego etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2021 roku na terenie woj. lubelskiego powstanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem zdecydowana większość gospodarstw domowych i wszystkie jednostki oświatowe.

Rozpoczynające się właśnie działania związane są z trzecim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Objął on 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie.

Więcej “Budowa linii światłowodowych w gminie Karczmiska”

Informacja o możliwości składania wniosków

Wnioski na  świadczenie „Dobry start” (300 dla ucznia) można składać :        

 • od 1 lipca 2020 roku  elektronicznie przez system Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS,
 • od 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną (papierową) w Urzędzie Gminy Karczmiska w pokoju 38.      

 Wniosków na świadczenie wychowawcze (500+) w roku 2020 nie składamy.

 

Więcej o: Informacja o możliwości składania wniosków szkodowych w związku z przymrozkami

Informacja o możliwości składania wniosków szkodowych w związku z przymrozkami

Rolnicy z terenu Gminy Karczmiska, u których wystąpiły szkody w wyniku przymrozków wiosennych mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Karczmiska w celu złożenia wniosku o oszacowanie strat. Wraz z wnioskiem o oszacowanie strat, każdy rolnik zobowiązany jest przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2020 rok złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus. Dodatkowo w br. producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował lub będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy będzie można składać elektronicznie za pomocą aplikacji publicznej.

W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2020 w odniesieniu do wniosku z 2019 r. – powinien zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR celem pobrania kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Druki wniosków dostępne są na stronie urzędu www. karczmiska.pl oraz w Urzędzie Gminy Karczmiska w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 10.

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków Urząd będzie wzywał do ich uzupełnienia, bądź odmawiał procedowania.

Termin składania wniosków od dnia 15.06.2020 r. do dnia 10.07.2020 r.

Wniosek o oszacowanie strat [DOC]

Transmisja obrad XIX Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XIX Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 12 czerwca 2020 r.

Z powodu problemów technicznych podczas transmisji i obcięcia kilkunastu sekund zakończenia Sesji nagranie zostało zamieszczone ponownie 30 czerwca 2020 r.

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 09 czerwca 2020 r. podajemy do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

XIX Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 12 czerwca 2020 r. (piątek) o godzinie 1000 w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 8. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Karczmiska na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXXIX/215/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

Więcej o:

W czerwcu  został uruchomiony ogólnopolski serwis „Polski e-bazarek”, na którym Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju utworzyły wspólne narzędzia internetowe, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż swoich produktów. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach „Lubelskiego e- bazarku” będzie promował i pomagał mieszkańcom obszarów wiejskich naszego województwa w sprzedaży produktów w skali całego kraju.

Zgłoszenia udziału w „Lubelskim e-bazarku” będą przyjmowane poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz ze zdjęciem produktu na wskazany na stronie https//polskiebazarek.pl w zakładce „Lubelski e-bazarek” kontakt z doradcą LODR w Końskowoli.
Będzie można tam znaleźć kontakty do lokalnych rolników, sprzedawców/producentów branży rolniczej. W zakładce konsumenci znajdą krótką charakterystykę oferowanych produktów, proponowana cenę oraz dane kontaktowe do producentów.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchomił też na swojej stronie internetowej www.wodr.konskowola.pl zakładkę „Lubelska e-spiżarnia”.

Celem przedsięwzięcia jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami i konsumentami oraz umożliwienie sprzedaży bezpośredniej produktów spożywczych. Jest to również bezpłatna promocja rolników, producentów tradycyjnej, lokalnej oraz ekologicznej żywności. Założeniem naszego przedsięwzięcia jest ułatwienie kontaktu nabywców (m.in. mieszkańców miast) bezpośrednio z producentami żywności z terenu obszarów wiejskich Lubelszczyzny.

Więcej o: Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców
przy pracach sezonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

 

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
 2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
 4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Wytyczne dla producentów zatrudniających cudzoziemców [PDF]

Więcej o: Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”
(Janusz Korczak)

 

Z okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim dzieciom zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Rozwijajcie swoje pasje i talenty oraz beztrosko bawcie się w gronie wspaniałych przyjaciół i kochanej rodziny.

Dzień Dziecka roku 2020 jest szczególny. Niech ten trudny czas pandemii odejdzie w zapomnienie, niech lato będzie okazją do pozbycia się stresów i obaw. Niech znów powróci bezpieczeństwo, abyście mogli beztrosko korzystać z życia.

Dlatego życzę wam, kochani, wspaniałych wakacji pełnych wrażeń i atrakcji oraz powrotu do swojej utęsknionej szkoły, klasy i rówieśników.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                           Janusz Goliszek