Rekrutacja do szkół

OGŁOSZENIE

Informuję, że Zarządzeniem Nr 10/2022 z 31 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Karczmiska określił harmonogram czynności i terminy rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, kl. I szkoły podstawowej i oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska

Zapraszamy od początku lutego 2022 r. zainteresowanych rodziców do szkół i placówek na terenie Gminy Karczmiska, gdzie uzyskają niezbędne dokumenty (wnioski) oraz pełną informację na temat rekrutacji.

Załączniki:

  • Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 31 stycznia 2022 r.
    w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, kl. I szkoły podstawowej i oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska,
  • Uchwała Nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 31 marca 2017 r.
    w sprawie kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzonej przez Gminę Karczmiska, której ustalono obwód (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 1530),
  • Uchwała Nr XXXVI/197/2021 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2021 r.
    w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r. poz. 93).

Ogłoszenie o naborze – komisje konkursowe

OGŁOSZENIE
o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2022 roku

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) i § 12 Uchwały Nr XXXV/173/2021 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 5422).

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2022 roku.