Więcej o: Pomoc uchodźcom wojennym

Pomoc uchodźcom wojennym

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Nasze pokolenie zdaje egzamin z solidarności, empatii i wsparcia, a przede wszystkim zwyczajnej pomocy tym, którzy zostali pozbawieni swoich domów. Będąc sąsiadami –  wrażliwymi na zło i nieszczęście, które spotkało niewinnych ludzi – udzielamy pomocy potrzebującym, dotkniętym  tragedią najazdu Rosji na Ukrainę.

Więcej “Pomoc uchodźcom wojennym”

Więcej o: „Ferie z ekonomią” w Szkole Podstawowej w Karczmiskach

„Ferie z ekonomią” w Szkole Podstawowej w Karczmiskach

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią”, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.

Więcej “„Ferie z ekonomią” w Szkole Podstawowej w Karczmiskach”

Transmisja obrad XXXVII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 25 lutego r.

XXXVII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 25 lutego 2022 r. (piątek) o godzinie 1000 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Karczmiska oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Karczmiska, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karczmiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Karczmiska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa.
 14. Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Lipki-Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadania jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia tego handlu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2022.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i komunikaty.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

Opaski bezpieczeństwa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Karczmiska.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Karczmiska do kontaktu z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karczmiskach do dnia 21 lutego 2022 r. pod nr tel. 81 828 70 76.

Diagnoza uzależnień behawioralnych

Szanowni Państwo,

Gmina Karczmiska w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 przeprowadza wśród mieszkańców badanie ,,Diagnoza uzależnień behawioralnych”, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od internetu, nowych mediów i innych zachowań ryzykownych.

Uzależnienia behawioralne to grupa uzależnień psychicznych, które wiążą się z nałogowym wykonywaniem pewnych przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba ich powtórzenia.

Wykonawcą usługi jest firma Nowe Horyzonty z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety w terminie do dnia 15.02.2022 do 21.02.2022 i dotyczyć będzie następujących grup odbiorców:

 • uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Karczmiska od klasy 6,
 • dorosłych mieszkańców Gminy Karczmiska,

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety.

Link do ankiety dla mieszkańców:
https://www.webankieta.pl/ankieta/707198/karczmiska-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-ankieta-dorosli-mieszkancy.html

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Karczmiskach

XXX FINAŁ WOŚP W KARCZMISKACH

W niedzielę 30 stycznia 2022 r. odbył się XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. Zbieraliśmy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Jak co roku przy naszej instytucji zawiązał się Sztab #4292. W tym roku po raz pierwszy aktywna była eSkarbonka. Aukcje odbywały się on-line po przez portal Allegro. W różnych miejscach wystawione były Sztabowe Puszki Stacjonarne:

 • Urząd Gminy w Karczmiskach,
 • Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach,
 • Sklep Malwinka w Karczmiskach,
 • Agro-Pal Stacja Paliw w Głusku Dużym,
 • Sklep Lewiatan w Uściążu,
 • Sklep Lewiatan w Karczmiskach,
 • Sklep MOON w Karczmiskach,
 • Firma PAWTRANS (Stacja Paliw) w Poniatowej,
 • Kwiaciarnia „Niezapominajka” w Karczmiskach,
 • Sklep Wielobranżowy Andrzej Kuchta w Karczmiskach,
 • Sklep Spożywczy w Wymysłowie,
 • Sklep spożywczy „Stara Mleczarnia”.

Więcej “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Karczmiskach”

Ogłoszenia o przetargach


 

WÓJT GMINY KARCZMISKA ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości 3502/3, o powierzchni 0,4739 ha, położonej w Karczmiskach Pierwszych, zabudowanej budynkiem hali sportowej o powierzchni zabudowy 1490,4 m², pow. użytkowej 1755,0 m² wraz z wyposażeniem.

Pełna informacja o przetargu w BIP Urzędu Gminy Karczmiska.

 


 

WÓJT GMINY KARCZMISKA ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości 3499, o powierzchni 0,1390 ha, położonej w Karczmiskach Pierwszych.

Pełna informacja o przetargu w BIP Urzędu Gminy Karczmiska.

 


 

Więcej o: Dystrybucja maseczek dla mieszkańców gminy Karczmiska

Dystrybucja maseczek dla mieszkańców gminy Karczmiska

Dystrybucja maseczek

Gmina Karczmiska otrzymała maseczki chirurgiczne z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
W dniu 03.02.2022 r. zostały one przekazane sołtysom celem dystrybucji wśród mieszkańców sołectw na potrzeby walki z COVID-19.
Mieszkańcy Karczmisk  Pierwszych i Karczmisk Drugich maja możliwość odbioru maseczek osobiści w urzędzie.

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

WÓJT GMINY KARCZMISKA
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Uchwały Nr XXXV/173/2021 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5422),

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 i zaprasza do składania ofert.