Rekrutacja do szkół

OGŁOSZENIE

Informuję, że Zarządzeniem Nr 10/2022 z 31 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Karczmiska określił harmonogram czynności i terminy rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, kl. I szkoły podstawowej i oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska

Zapraszamy od początku lutego 2022 r. zainteresowanych rodziców do szkół i placówek na terenie Gminy Karczmiska, gdzie uzyskają niezbędne dokumenty (wnioski) oraz pełną informację na temat rekrutacji.

Załączniki:

 • Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 31 stycznia 2022 r.
  w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, kl. I szkoły podstawowej i oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska,
 • Uchwała Nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 31 marca 2017 r.
  w sprawie kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzonej przez Gminę Karczmiska, której ustalono obwód (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 1530),
 • Uchwała Nr XXXVI/197/2021 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2021 r.
  w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r. poz. 93).

Ogłoszenie o naborze – komisje konkursowe

OGŁOSZENIE
o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2022 roku

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) i § 12 Uchwały Nr XXXV/173/2021 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 5422).

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2022 roku.

Więcej o: Komunikat Wójta Gminy

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Państwo.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie poświęconej zgłaszania propozycji przeznaczenia nagrody jaką Gmina Karczmiska otrzymała w ramach wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”.

Wpłynęło 50 propozycji (lista propozycji). Lista pokazuje realne potrzeby jakie mamy w całej gminie. Zaprosiłem przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji działających na rzecz naszej społeczności, przedstawicieli władzy uchwałodawczej i władzy wykonawczej w celu wypracowania stanowiska co do przeznaczenia nagrody 1 mln zł jaką otrzymaliśmy z tytułu wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”.

W dniu 27 stycznia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyło 13 osób.
Po analizie wszystkich propozycji jakie wpłynęły od mieszkańców wybrano:

 1. Budowę tężni solankowej – 530.000,00 zł.
 2. Zakup busa do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych – 470.000,00 zł.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z regulaminem nagroda może być wydatkowana na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID 19. Zgodnie z art. 2 ust.2 Ustawy COVID – 19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków.

Wypracowana propozycja w pełni spełnia zapisy regulaminu.

Na najbliższej sesji Rady Gminy przedstawimy wypracowane propozycje i poprosimy Radę o przychylenie się do woli Mieszkańców wyrażonych w wypracowanych wnioskach.

                                                                                              Janusz Goliszek

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Spotkanie konsultacyjne w sali konferencyjnej urzedu

Więcej o: Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 8.02.2022 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy
oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności
oraz w Urzędzie Gminy, pok. nr 12,
lub można je pobrać klikając w ten odnośnik.

Ilości, jakie zaplanowane zostały na nabór VI są wartościami znacznie mniejszymi niż
w poprzednich naborach, co wpływać będzie na ograniczone ilości realizacji złożonych wniosków.
O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności.

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Uprzejmie informujemy, iż w naszej Gminie istnieje ponownie możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u psychologa dla osób dorosłych – Pani Agnieszki Wróblewskiej.

Zapraszamy osoby, które borykają się z bezradnością, lękiem, samotnością, z żałobą i innymi trudnościami życiowymi.

Na spotkania z psychologiem można umawiać się telefonicznie pod nr tel. 81 828 70 76 lub osobiście za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach.

Istnieje możliwość umówienia porady zdalnej.

Psycholog przyjmował będzie 2 razy w miesiącu we wtorki, od godz. 9.00 do godz. 17.00 w siedzibie OPS w Karczmiskach,
ul. Opolska 33, 24-310 Karczmiska.

Najbliższe dyżury psychologa to 8  i 22 luty 2022 r.

Wysokość opłat za wodę i ścieki

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę oraz odprowadzanie ścieków

 w trzyletnim okresie obowiązywania taryf

 Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: WA.RZT.70.114.2021/4 z dnia 21.12.2021 r., zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Karczmiska na okres 3 lat, wysokość taryf wynosi (ceny w zł netto):

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cel poboru wody Wyszczególnienie Jednostka Okres obowiązywania
od 25.01.2022 r. przez okres 12 miesięcy od 26.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy od 27.01.2024 r. przez okres 12 miesięcy
1. Grupa 1 – zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych Woda  przeznaczona na cele socjalno-bytowe Cena za 1m3 dostarczonej wody zł/m3 3,61 3,71 3,77
Opłata abonamentowa zł/3-m-ce/ /odbiorcę 8,80 9,03 9,17
2. Grupa 2 – zaopatrzenie w wodę wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców prowadzących drobną działalność gospodarczą, tj. produkcyjną, handlową i usługową, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych Woda  przeznaczona na cele socjalno-bytowe Cena za 1m3 dostarczonej wody zł/m3 3,61 3,71 3,77
Opłata abonamentowa zł/1-m-c/

/odbiorcę

2,93 3,01 3,05
3. Grupa 3 – zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe, rozliczanie na podstawie raportów od jednostki straży pożarnej w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych Woda  przeznaczona na cele zabezpieczenia ppoż. Cena za 1m3 dostarczonej wody zł/m3 3,61 3,71 3,77
Opłata abonamentowa zł/3-m-ce/

/odbiorcę

5,56 6,01 6,11

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Okres obowiązywania
od 25.01.2022 r. przez okres 12 miesięcy od 26.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy od 27.01.2024 r. przez okres 12 miesięcy
1. Grupa 1 – ścieki o charakterze bytowym odprowadzane z gospodarstw domowych, których ilość ustala się jako równą ilości wody pobranej wg wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych Cena za 1m3 odebranych ścieków zł/m3 5,30 5,30 5,30
Opłata abonamentowa zł/3-m-ce/odbiorcę 3,00 3,00 3,00
2. Grupa 2 – ścieki o charakterze bytowym odprowadzane z wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i kulturalnych,  przedsiębiorców prowadzących drobną działalność gospodarczą, tj. produkcyjną, handlową i usługową, których ilość ustala się jako równą ilości wody pobranej wg wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych Cena za 1m3 odebranych ścieków zł/m3 5,30 5,30 5,30
Opłata abonamentowa zł/1-m-c/odbiorcę 1,00 1,00 1,00

Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

Doręczanie decyzji podatkowych

Informacja o doręczaniu decyzji podatkowych
na rok 2022 w Gminie Karczmiska

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że rozpoczęła się akcja dostarczania decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2022.

Ze względu na pandemię decyzje będą wydawać pracownicy urzędu w dniach od 31 stycznia do 4 lutego br. (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy urzędu, oraz dnia 30 stycznia (w niedzielę) w godzinach 900 – 1400, również w budynku Urzędu Gminy Karczmiska.

Od dnia 7 do 20 lutego decyzje wymiarowe będą doręczać sołtysi w sposób zwyczajowo przyjęty w danym sołectwie, przy czym decyzje z sołectwa:

 • Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, Kolonia Karczmiska Pierwsze, Jaworce – Mieczysławka oraz Zagajdzie będą wydawane tylko w Urzędzie Gminy.
 • Wolica i Kolonia Wolica będą wydawane dodatkowo przez pracowników Urzędu oraz Sołtysa Pana Grzegorza Bartosia 8 lutego (wtorek), w godzinach 1500 – 1700 w remizie OSP Wolica.
 • Kolonia Zaborze i Zaborze będą wydawane dodatkowo przez Sołtysa Panią Kamilę Ozierską 6 lutego (niedziela), w godzinach 1200 – 1600 w remizie OSP Zaborze.

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Ponadto informuję, iż w niedzielę 30 stycznia w Urzędzie Gminy oprócz odebrania decyzji podatkowych mieszkańcy Gminy Karczmiska będą mogli uzyskać wszelkiego rodzaju informacje dotyczące dodatku osłonowego oraz złożyć wniosek na to świadczenie. Również w tym dniu będzie można złożyć deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw jak również złożyć oświadczenie o zbiornikach bezodpływowych.

Zachęcam do skorzystania z tego dodatkowego terminu w niedzielę na załatwienie tych kilku ważnych spraw w urzędzie.
Proszę również o zachowanie niezbędnego reżimu sanitarnego oraz o podpisywanie potwierdzeń – w ramach możliwości – własnymi środkami piśmienniczymi.

Wójt Gminy Janusz Goliszek

Kontrola zbiorników bezodpływowych

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
NA TERENIE GMINY KARCZMISKA

 

Wójt Gminy Karczmiska na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021, poz. 888 z późń. zm.) jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, oczyszczali ścieków oraz kontroli ich funkcjonowania i opróżniania. W związku z powyższym Wójt Gminy Karczmiska zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Karczmiska o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku oraz podłączeniu do sieci kanalizacyjnej i dostarczenie do Urzędu Gminy w Karczmiskach w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31.03.2022 r.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Karczmiska będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Należy pamiętać, że rachunki muszą potwierdzić regularność wywozu ścieków. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Wójt Gminy Karczmiska

Janusz Goliszek

Załącznik: Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zniesienia urzędowej  nazwy miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia
(rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś)

Zapraszamy mieszkańców wsi Słotwiny oraz Słotwiny-Lipki-Kolonia do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 6/2022 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w celu poznania opinii w sprawie zmiany urzędowej  nazwy miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny)
i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 24.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r., poprzez badanie ankietowe.

Formularz ankietowy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Karczmiska lub przesyłając drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17,  24-310 Karczmiska.

Załącznik: Ankieta konsultacji

 

Aktualizacja:

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Więcej o: „Ferie z ekonomią” w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach

„Ferie z ekonomią” w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowa-nego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.

Więcej “„Ferie z ekonomią” w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach”

Więcej o: Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

OGŁOSZENIE!!

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza Mieszkańców do zgłoszenia propozycji wykorzystania nagrody (1 mln zł) jaką otrzymaliśmy z tytułu zwycięstwa w konkursie „Rosnąca odporność”.

Przy formułowaniu propozycji należy uwzględnić  to, iż środki muszą być przeznaczone na cel publiczny związany z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Termin zgłaszania propozycji upływa z dniem 23 stycznia 2022 roku.

Wójt Gminy

                                                                                              Janusz Goliszek

Udział w ankiecie nie wymaga logowania.

Ankieta jest anonimowa.
Gmina Karczmiska nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację osób udzielających odpowiedzi.

Więcej o: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest ustawowo zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację możemy złożyć w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Karczmiska.

Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków wynosi 14 dni, dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy.

Strona internetowa programu CEEB

Do pobrania:
Deklaracja Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja Formularz B – budynki niemieszkalne

Przypomnienie o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dnia 31 stycznia 2022 r. upływa termin:

 • składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 w danym punkcie sprzedaży,
  oraz
 • wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2022.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:

 • gotówką w kasie Urzędu Gminy
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:
  P.B.S Opole Lubelskie O/Karczmiska Nr: 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021

 

Więcej o: Przedszkolne Szczodroki z wizytą w Urzędzie Gminy

Przedszkolne Szczodroki z wizytą w Urzędzie Gminy

Przedszkolacy z Karczmisk podtrzymują tradycje kulturalne naszych przodków

Wieloletnią tradycją w Karczmiskach i okolicznych miejscowościach było, że od Świąt Bożego Narodzenia do Trzech Króli po mieszkaniach chodzili kolędnicy. Często poprzebierani, kolędowali z maszkarami zwierzęcymi. W Karczmiskach był zwyczaj chodzenia po „Szczodrokach (scodrokach)” w Wigilię Objawienia Pańskiego, czyli z 5/6 stycznia, w przeddzień uroczystości Trzech Króli.

Więcej “Przedszkolne Szczodroki z wizytą w Urzędzie Gminy”