Podsumowanie roku 2021 w Gminie Karczmiska

Szanowni Państwo!

Za nami rok 2021. Spoglądając z nadzieją ku przyszłości i szybkiemu powrotowi do normalności, którą pamiętamy i za którą tęsknimy zachęcam Państwa do zapoznania się z podsumowaniem mijającego roku, kolejnego roku pandemii w naszej gminie.

Zacznę od zdrowia. Generalnie, w ostatnich dwóch latach, ta problematyka była i jest zdominowana przez pandemię wirusa SARS-COV2. Ale obiektywnie patrząc, Gmina Karczmiska, poprzez bardzo ofiarną pracę zespołu „Panaceum” Praktyki Lekarza Rodzinnego, panuje w każdym czasie nad organizacją podstawowej opieki zdrowotnej naszych mieszkańców. Efektem znakomitej pracy jest przyznanie nagrody Gminie Karczmiska w wysokości 1 mln zł. Oczywiście nie sposób nie zauważyć, że generalnie pandemia zbiera przerażające żniwo. W 2021 roku zmarło ponad 100 naszych współmieszkańców. Ile jeszcze ta pandemia pochłonie istnień ludzkich? Do znudzenia będę powtarzał, że jedynym sposobem uniknięcia wielu przykrości z tytułu zarażenia SARS-COV2 jest masowe szczepienie. Wydaje się, że musimy przyjąć do wiadomości, że to szczepienie będzie nam towarzyszyć przez kolejne lata.

Więcej “Podsumowanie roku 2021 w Gminie Karczmiska”

Ogłoszenie o dniu wolnym

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr 97/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2021 r. ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy Urzędu Gminy Karczmiska w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 1 stycznia 2022 r.

 Wójt Gminy
Janusz  Goliszek

Transmisja obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 28 grudnia 2021 r.

Z przyczyn technicznych pierwsze 10 minut nagrania nie ma obrazu, transmitowany i nagrywany był wyłącznie głos.

XXXVI Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 830 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Karczmiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2022 r. w kwocie 1 350 695,20 zł,
  3. przedstawienie wniosków i opinii,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i komunikaty.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jacek Nowaczek

Więcej o: Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z podjęciem dnia 26 listopada 2021 r. przez Radę Gminy Karczmiska uchwały nr XXXV/175/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata za odpady od stycznia 2022 r. będzie wynosić 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Ulga w opłacie za odbiór i gospodarowanie odpadami

Właściciele jednorodzinnych gospodarstw domowych w gminie Karczmiska, którzy posiadają własne kompostowniki, mogą uzyskać bonifikatę w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Fakt posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne należy zgłosić do Urzędu Gminy w Karczmiskach poprzez złożenie nowej deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od 1 stycznia 2022 roku ulga wynosić będzie 2,00 zł za każdą osobę zgłoszoną w deklaracji dla nieruchomości jednorodzinnych posiadających kompostowniki.

Informacja o kompostowaniu

Źródło: https://naszesmieci.mos.gov.pl/dla-mediow/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarowanie odpadów, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

 • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
 • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
 • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie krzewów i roślin kwitnących, których wydzielane zapachy mogą stanowić naturalną barierę dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych.

Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.

Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza.
Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano.

Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Karczmiska mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania

„Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021.

Z pomocy żywnościowej w formie paczki żywnościowej może skorzystać osoba samotnie gospodarująca lub rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, spełniająca kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

– 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

– 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny (dochody za listopad 2021 r. w przypadku ubiegania się o skierowanie w grudniu 2021 r.).

Skierowania wydawane będą do dnia 30.12.2021 r.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karczmiskach, tel. (81) 828 70 76 wew. 22 lub 23 lub 530 431 251.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Na podstawie § 1 uchwały nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karczmiska, niniejszym informujemy, że zakończono konsultacje z mieszkańcami.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 19 listopada 2021 r., w sprawie przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadania jej nazwy Czerwone Łąki. Mieszkańcy w czasie przeprowadzonych z nimi konsultacji wypowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości: Słotwiny Czerwone Łąki – jako części wsi Słotwiny i nadanie nowej nazwy Czerwone Łąki – wieś.

Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Słotwiny oraz Słotwiny-Czerwone Łąki przeprowadzono poprzez badanie ankietowe.

Do udziału w konsultacjach uprawnionych było 390 osób. W konsultacjach udział wzięło 29 mieszkańców. Mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych zmian, jednogłośnie opowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.

Została wniesiona jedna opinia następującej treści: „Jak najbardziej, mają sołectwo to niech nazywa będzie „Czerwone Łąki”, aby osoby spoza rejonu nie błądzili po Słotwinach”.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazana sołtysom Słotwin oraz Słotwin-Czerwonych Łąk.

Karczmiska, dn. 10 grudnia 2021 r.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Protokół z konsultacji społecznych

Ogłoszenia o przetargach


 

WÓJT GMINY KARCZMISKA ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości 3502/3, o powierzchni 0,4739 ha, położonej w Karczmiskach Pierwszych, zabudowanej budynkiem hali sportowej o powierzchni zabudowy 1490,4 m², pow. użytkowej 1755,0 m² wraz z wyposażeniem.

Pełna informacja o przetargu w BIP Urzędu Gminy Karczmiska.

 


 

WÓJT GMINY KARCZMISKA ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości 3499, o powierzchni 0,1390 ha, położonej w Karczmiskach Pierwszych.

Pełna informacja o przetargu w BIP Urzędu Gminy Karczmiska.

 


 

Ogłoszenie o dniu wolnym

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr 92/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 08 grudnia 2021 r. ustalam dzień 24  grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy Urzędu Gminy Karczmiska w zamian za dzień świąteczny przypadający w  wolną sobotę 25 grudnia 2021 r.

 

 Wójt Gminy
Janusz  Goliszek

Więcej o: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Informujemy, iż dnia 2 grudnia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2227).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Ustawa wprowadza zmiany w wysokości limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz limitu zużycia oleju napędowego  w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła z 30 do 40 litrów.

Według nowych regulacji roczny limit ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Następuje również zmiana terminu wypłaty zwrotu podatku w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z 14 dni do 2 miesięcy od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu stała się ostateczna.

Ponadto zgodnie z ww. ustawą minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje przekroczenie limitu wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku.

Odnośnik do ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000222701.pdf