Transmisja obrad XXXV Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXV Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 26 listopada 2021 r.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne
w sprawie zniesienia urzędowej  nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki
i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki

Zapraszamy mieszkańców wsi Słotwiny oraz Słotwiny-Czerwone Łąki do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 19 listopada 2021 r. w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej  nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 29.11.2021 r. do dnia 3.12.2021 r., poprzez badanie ankietowe.

Formularz ankietowy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Karczmiska
lub przesyłając drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Karczmiska: Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Ankieta konsultacji społecznych

Wizyta gości z Turcji w Karczmiskach

W dniach 15-19 listopada 2021 r. przebywali w Gminie Karczmiska uczniowie i nauczyciele z Turcji. Ma to związek z realizacją przez Zespół Szkół w Karczmiskach i partnerów zagranicznych programu Erasmus+ pn. „Adapting Learning Mobility into Digital Age”.

Pobyt rozpoczął się w Szkole Podstawowej w Karczmiskach. Po powitaniu gości przez pana Piotra Długosza – Dyrektora Zespołu Szkół , młodzież wzięła udział w warsztatach, podczas których tworzyła mobilną aplikację pomagającą w uczeniu się. Nowe technologie przyszłości w erze cyfrowej, to ważne wyzwania stojące przed szkolą i naszymi uczniami.

Kolejnego dnia goście spotkali się z panem Januszem Goliszkiem – Wójtem Gminy Karczmiska, oraz obejrzeli pokaz robotyczny przygotowany przez odnoszącą sukcesy w Polsce i za granicą – drużynę Space Beavers z Karczmisk. Podczas pobytu w Karczmiskach zostali zapoznani z funkcjonowaniem naszej Gminy, w tym m.in. z kulturą i historią oraz działalnością jednostek gminnych.

W ramach realizacji programu partnerzy z Turcji zaplanowali również poznanie naszego kraju. Odwiedzą m.in. Lublin, Warszawę oraz pobliski Kazimierz Dolny.

Goście z Turcji z wizytą w Karczmiskach

XXXV Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 26 listopada 2021 r. (piątek) o godzinie 830 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Przedstawienie informacji Wójta Gminy Karczmiska o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Karczmiska za rok szkolny 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Karczmiska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu oświetlenia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat (działka nr 2135/1 Karczmiska Pierwsze).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat (działka nr 1661 Karczmiska Pierwsze).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, na okres 5 lat (działki nr: 3502/4, 1108/2, 1106 Karczmiska Pierwsze).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2022.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2022 rok.
 28. Przedstawienie uzasadnienia do określenia wysokości planowanych stawek podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2022.
 29. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020.
 30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 31. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 32. Wolne wnioski i komunikaty.
 33. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Więcej o: Gminne Obchody Dnia Niepodległości w Karczmiskach

Gminne Obchody Dnia Niepodległości w Karczmiskach

„Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość”
                                                    (gen. Władysław Anders)

11 listopada 2021r. odbyły się w Karczmiskach Gminne Obchody Dnia Niepodległości.
O godz. 8.30 na Placu Niepodległości pod pomnikiem „Pamięci poległych bohaterów z Karczmisk za niepodległość Ojczyzny” zebrali się przedstawiciele Gminy Karczmiska, by uczcić 103 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wieńce i znicze pod pomnikiem złożyli: Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska i Marcin Jarosz W-ce Przewodniczący Rady Gminy, radni gminni, radni powiatowi, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Gminie, dzieci i młodzież, członkowie OSP. Z okazji obchodów Święta Niepodległości Wójt Gminy podziękował zebranym za obecność przed pomnikiem. Życzył zgromadzonym oraz mieszkańcom Gminy zdrowia, siły i nadziei, na drodze ku lepszej wspólnej przyszłości Polski i naszej Małej Ojczyzny. Podkreślał trudny okres obchodzonego Święta Niepodległości, tj. czas pandemii i napiętą sytuację na wschodniej granicy.

Więcej “Gminne Obchody Dnia Niepodległości w Karczmiskach”

Gminne obchody 103 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

Plakat dotyczący Święta Niepodległosci


Gminne obchody 103 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości
                                                                                                                                             (Józef Piłsudski)

W b.r. przypada 103 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. 11 listopada 1918 r. nasza Ojczyzna odzyskała suwerenność po 123 latach zaborów i niewoli. W wyniku upadku potęg zaborczych i działań własnych Polska powróciła na mapy Europy.
Spełniły się nadzieje i oczekiwania całego narodu, powstańców listopadowych i styczniowych, wielu pokoleń emigrantów i zesłańców, sny o niepodległym i wolnym kraju.
Swój krwawy udział w odzyskaniu i walce o niepodległość zapisali również mieszkańcy Karczmisk, którzy oddali życie w I Wojnie Światowej i wojnie polsko-bolszewickiej. Ich nazwiska widnieją na tablicach pomnika na Placu Niepodległości.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę wszystkim Państwu zdrowia, siły i nadziei, na drodze ku lepszej wspólnej przyszłości Polski i naszej Małej Ojczyzny.

Od marca 2020 r. w Polsce panuje pandemia koronawirusa. Ze względu na zalecenia Rządu RP w ub.r. nie obchodziliśmy Gminnego Święta Niepodległości – jak to miało miejsce
w latach poprzednich. W 2021 ze względu na rosnącą IV falę koronawirusa Gminne Obchody Święta Niepodległości odbędą się w ograniczonej formule, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

11 listopada 2021 r. o godz. 8.30 na Placu Niepodległości zostaną złożone wieńce i zapalone znicze, a o godz. 09.00 w kościele parafialnym w Karczmiskach zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Dodatkowo zostaną zapalone znicze przed tablicą kościoła, na grobach i mogiłach cmentarza w Karczmiskach. Nie będzie wystąpień okolicznościowych Wójta Gminy, koncertów patriotycznych, czy akademii w palcówkach oświatowych.
O godz. 16.30 odbędzie się turniej szachowy online pt. „Arena Niepodległości”  – https://lichess.org/tournament/8ejHsXbO

Zachęcam Mieszkańców Gminy Karczmiska do wywieszenia flag biało-czerwonych i do zapoznania się z wystawą pt. „Niepodległa na mapach. Kształtowanie granic po 1918 r.”, którą można obejrzeć na stronie internetowej:
https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/wystawa_granica_spad.pdf

Z najlepszymi życzeniami

Wójt Gminy

Janusz Goliszek


odezwa 2021 11 Listopada PDF
Więcej o: 190. rocznica Bitwy Pod Kazimierzem Dolnym

190. rocznica Bitwy Pod Kazimierzem Dolnym

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym (mapka poniżej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_ Kazimierzem_Dolnym) była jednym z końcowych akcentów upadającego powstania listopadowego. Wycofujący się Lubelszczyzny polski korpus dowodzony przez gen. Jana Kantego Sierawskiego (zdjęcie Nr 1: https://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/bitwa-pod-kazimierzem-dolnym-18-kwietnia-1831/) po przegranej bitwie pod Wrono-wem (niedaleko Bełżyc) przedostał się do Kazimierza Dolnego.18 kwietnia 1831 r. podczas przeprawy przez Wisłę zaskoczone wojska polskie zostały rozbite przez główne rosyjskie siły gen. Cypriana Kreutza.

Więcej “190. rocznica Bitwy Pod Kazimierzem Dolnym”