Dofinansowanie Polski Ład

W dniu 25.10.2021 r. na stronie internetowej programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład” została opublikowana lista beneficjentów pierwszego, pilotażowego naboru wniosków.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie każda jednostka samorządu mogła zgłosić maksymalnie trzy propozycje zadań.

Wnioskami złożonymi w dniu 27 lipca 2021 r. przez Gminę Karczmiska zostały objęte zadania:

  • Remont drogi gminnej nr 108030L w miejscowości Wolica Kolonia o długości 990 m – wnioskowana kwota dofinansowania 585 760,25 zł;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 108027L (ul. Nadrzeczna w m. Karczmiska Pierwsze) –wnioskowana kwota dofinansowania 1 241 568,24 zł;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 113494L w zakresie budowy chodnika z wjazdami od km 0+990 do km 2+525 – ul. Starowiejska w m. Karczmiska Drugie – wnioskowana kwota dofinansowania 1 099 643,10 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia naboru Gmina Karczmiska otrzymała dofinansowanie
w wysokości 1 099 643,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113494L w zakresie budowy chodnika z wjazdami od km 0+990 do km 2+525- ul. Starowiejska w m. Karczmiska Drugie”. Przyznane wsparcie finansowe stanowi 95 % przewidywanej wartości robót budowlanych.

Transmisja obrad XXXIV sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 22 października 2021 r.

XXXIV sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 22 października 2021 r. (piątek) o godzinie 1730 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Ogłoszenie OPS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Karczmiska do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 i Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022, Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługą opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy tj. do dnia 22.10.2021 r. określających skalę potrzeb w zakresie realizacji danego Programu, osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karczmiskach pod nr tel. (81) 828 70 76 w terminie do 20 października 2021 r. do godz. 15.00.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022.

Więcej informacji na temat programu:

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/program-%E2%80%9Easystent-osobisty-osoby-niepe%C5%82nosprawnej%E2%80%9D-edycja-2022
https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022
https://karczmiska.naszops.pl/

Więcej o: Sukcesy organizacji i podmiotów z terenu gminy Karczmiska

Sukcesy organizacji i podmiotów z terenu gminy Karczmiska

Wrzesień i październik 2021 r. to liczne sukcesy organizacji społecznych i podmiotów z terenu Gminy Karczmiska i okres dobrej współpracy z Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak” (LGD) w Opolu Lubelskim.

19 września 2021 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie, w tym m.in. Ireneusz Kwaśniak (Pasieka Malinowa Kraina w Karczmiskach) oraz Jolanta Śliwa (Kozi Gród w Słotwinach). Co ciekawe w Dożynkach Prezydenckich, których tradycja sięga roku 1927, brali udział przedstawiciele z Karczmisk: Szymon Mokijewski z żoną w sierpniu 1928 r. w Spale.

W niedzielę 26 września 2021 r. w Opolu Lubelskim odbyło się Święto Produktu Lokalnego organizowane przez LGD. Przedstawiciele z Powiatu Opolskiego (Gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) licznie zgromadzili się w parku miejskim. Podczas święta Gminę Karczmiska reprezentowały stoiska: Gminy (wystawiane przez Gminną Bibliotekę i Dom Kultury), Zespołu Szkół, KGW Karczmiska, KGW Wolica i stoisko Jolanty Śliwy – Kozi Gród Słotwiny. Na scenie 3 pieśni o Karczmiskach wykonał Chór Gminy „Corda Cantando” pod kierownictwem Pani Ewy Resztak.

Więcej “Sukcesy organizacji i podmiotów z terenu gminy Karczmiska”

Informacja o wynikach przetargu

Karczmiska, dnia 06 października 2021 r.

GOŚ.6845.1.2021.ZB

 

Informacja

o wynikach pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Karczmiska, położonej w miejscowości Słotwiny,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539

  1. Przetarg odbył się w dniu 06 października 2021 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Karczmiska przy ul. Centralnej 17 w Karczmiskach Pierwszych.
  2. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 04 października 2021 r. nie zostało wpłacone wadium i w związku z tym brak było osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
  3. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek