Transmisja obrad XXXIII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja drugiej części obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 29 września 2021 r.

Transmisja obrad XXXIII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad pierwszej części XXXIII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 24 września 2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 04 października 2021 r.       

Forma konsultacji: spotkanie dyskusyjne w dniu 04 października 2021 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, ul. Centralna 6.

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu – na spotkaniu dyskusyjnym.

Zainteresowane podmioty mogą również piśmie zgłaszać swoje uwagi do Programu na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 2 do Zarządzenia 66/2021 Wójta Gminy Karczmiska z 21 września 2021 r. do wyznaczonego terminu spotkania.

 

      Zastępca Wójta Gminy

                                                                                  (-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]

XXXIII Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 24 września 2021 r. (piątek) o godzinie 1700 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska (działka 3502/3 Karczmiska Pierwsze).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 783 Chodlik).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 724 Karczmiska Drugie).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (działka 901 Chodlik).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 482 Uściąż).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Program Czyste Powietrze

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Informujemy, że od 29 czerwca 2021 w Urzędzie Gminy Karczmiska uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny będzie we wtorek i czwartek w godz. 8.30-13.30

Informacja telefoniczna 81 8287026 wew. 110

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Karczmiska aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt będzie służył Mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia Mieszkańców w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Strona główna programu

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Ulotka informacyjna

 

Więcej o: Tajemnice przyrody w Gminie Karczmiska

Tajemnice przyrody w Gminie Karczmiska

W 3. edycji programu ,,Lider wiedzy i ochrony środowiska” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie, wzięła udział uczennica V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, pochodząca z Gminy Karczmiska – Katarzyna Nowaczek.

Jednym z zadań do realizacji było przygotowanie projektu autorskiej ścieżki przyrodniczej poza szkołą z wykorzystaniem form ochrony przyrody, gatunków chronionych i parków wiejskich/miejskich oraz zaplanowanie jej przebiegu w terenie, a następnie rozpowszechnienie i wdrożenie projektu w mediach.

Uczestniczka przygotowała własną ścieżkę dydaktyczną pod nazwą ,,Tajemnice przyrody”, której trasa w całości znajduje się na terenie naszej gminy. Liczy ona około 8,5 km. Zaczyna się w Zespole dworsko – parkowym w Karczmiskach Pierwszych, zahacza o najpopularniejsze pomniki przyrody w okolicy, takie jak: Platan klonolistny, Grab pospolity, Lipa drobnolistna i Dąb ,,Władek” z Zagrzęby. Idąc zgodnie z trasą ścieżki, możemy podziwiać ciekawe i chronione gatunki roślin w pobliskim lesie, a także ekosystemy wodne. Ścieżka przyrodnicza ,,Tajemnice przyrody” kończy się na Nadwiślańskiej Kolejce Wąskotorowej, która stanowi bardzo ciekawą atrakcję turystyczną.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą i do zwiedzania pobliskich, lecz bardzo ciekawych miejsc.

Broszura – Ścieżka dydaktyczna “Tajemnice przyrody” [PDF]