Więcej o: „Narodowe czytanie” w Karczmiskach

„Narodowe czytanie” w Karczmiskach

„Narodowe czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach włączyła się akcję „Narodowego czytania” w 2016r. Wówczas czytaliśmy fragmenty powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W kolejnych latach organizowaliśmy wspólne czytanie: „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, nowel polskich – ośmiu dzieł klasyki literatury obrazujących sto lat dziejów Polski, a w roku ubiegłym – „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

„Narodowe czytanie” corocznie trwa przez cały wrzesień, a my zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego czytania „Moralności pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej,
w dniu 8 września b.r. od godz. 10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Karczmiska

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) – zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karczmiska uchwał:

Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska,

Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska.

Granice terenów objętych zmianą planu przedstawione są na załącznikach graficznych do uchwały Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., zamieszczonych wraz z treścią uchwały na BIP Urzędu Gminy Karczmiska: https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl.

Wnioski dotyczące obszarów objętych zmianą planu mogą być składane w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Karczmiska w formie pisemnej na adres: 24-310 Karczmiska, ul. Centralna 17, z podaniem imienia i nazwiska, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Karczmiska, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska, pokój nr 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl oraz na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /gminakarczmiska/SkrytkaESP w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karczmiska.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Karczmiska danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje osobie od której dane pozyskano, jeżeli nie wpływa na ochronę jej praw i wolności.

Wójt Gminy Karczmiska
/-/
Janusz Goliszek

Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o przetargu


Wójt Gminy Karczmiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Karczmiska położonej w miejscowości Słotwiny

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w jednostce ewidencyjnej 061203_2 Karczmiska, w obrębie ewidencyjnym 0010 Słotwiny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539 o pow. 0,9862 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Karczmiska i opisana jest w księdze wieczystej nr LU1O/00032100/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest zabudowana budynkami oraz infrastrukturą po wygaszonej szkole podstawowej. Położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. W ewidencji gruntów działka posiada wpisany użytek: Bi – inne tereny zabudowane.

Zarządzenie o przetargu wraz z pełną treścią ogłoszenia dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej


Wydawanie paczek żywnościowych

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach
informuje, że w dniach:

1) 30 sierpnia 2021 r. w godz. 16-19,
2) 31 sierpnia 2021 r. w godz. 16-18,
3) 01 września 2021 r. w godz. 16-18,
4) 02 września 2021 r. w godz. 16-17.

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 37

będą wydawane paczki żywnościowe w III turze
w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Żywność będzie wydawana dla uprawnionych osób zakwalifikowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach.

Zapraszamy po odbiór paczek.

Krzysztof Karaś
Prezes OSP
w Karczmiskach

Transmisja obrad XXXII Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 23 sierpnia 2021 r.

XXXII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 1500 w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Karczmiska porozumienia w sprawie przystąpienia, do opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Józefów nad Wisłą, Gminę Łaziska, Gminę Karczmiska na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w latach 2020-2021 pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizacje zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km, nr 2612 L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie stanowiska w sprawie propozycji wydzielenia 30 procent środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i podziału ich pomiędzy powiaty ziemskie.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

FESTYN RODZINNY

6 sierpnia w Karczmiskach odbył się piknik rodzinny pod hasłem #SZCZEPIMYSIĘ.
Impreza była połączona z akcją promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach akcji w godz. 9.00-13.00 prowadzone były szczepienia w mobilnym punkcie szczepień, w którym wszyscy zainteresowani mogli zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania się. W trakcie trwania festynu działał również punkt Narodowego Spisu Powszechnego. Z powodu niekorzystnej aury strefa atrakcji dla dzieci została przeniesiona na teren Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Karczmiskach. A tam na dzieci czekały kreatywne stoiska przygotowane przez profesjonalnych animatorów. Największą atrakcją dla dzieci był szczudlarz, modelowanie balonów, zaplatanie kolorowych warkoczyków, brokatowe tatuaże oraz dmuchaniec. Animatorzy prowadzili również gry i zabawy z chustą i liną animacyjną. Były też narty wieloosobowe, limbo oraz mega twister.

W wolnych chwilach uczestnicy mogli chrupać pyszny popcorn oraz zajadać się watą cukrową.

Pomimo złej pogody frekwencja na pikniku dopisała a nasi goście mogli z tych przyjemności korzystać bezpłatnie.

Więcej “FESTYN RODZINNY”

Harmonogram zebrań sołeckich w 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW ZEBRAŃ SOŁECKICH NA KTÓRYCH BĘDZIE UCHWALANY FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 R.

Lp. Termin zebrania Miejsce i godzina zebrania
1. 16.08.2021 (poniedziałek) 18 00 Karczmiska Pierwsze Kolonia Sala konferencyjna UG Karczmiska
2. 17.08.2021 (wtorek) 17 00 Bielsko Dom Sołtysa
18 00 Górki Dom Sołtysa
3. 27.08.2021 (piątek) 18 00 Wymysłów Remiza OSP
4. 30.08.2021 (poniedziałek) 18 00 Uściąż Remiza OSP
5. 02.09.2021 (czwartek) 17 00  Kolonia Uściąż Dom Sołtysa
6. 06.09.2021 (poniedziałek) 16 00 Słotwiny- Czerwone Łąki Dom Sołtysa
7. 08.09.2021 (środa) 16 00 Mieczysławka Dom Sołtysa
8. 10.09.2021 (piątek) 16 00 Słotwiny Remiza OSP
9. 10.09.2021 (piątek) 18 00 Zaborze Remiza OSP
10. 14.09.2021 (wtorek) 18 00 Karczmiska Drugie Remiza OSP Karczmiska Pierwsze
11. 15.09.2021 (środa) 18 00 Chodlik Remiza OSP
12. 17.09.2021 (piątek) 18 00  Wolica Remiza OSP
18 00   Kolonia Wolica
13. 20.09.2021 (poniedziałek) 18 00 Noworąblów Remiza OSP
14. 22.09.2021 (środa) 17 00 Zagajdzie Altanka przy placu zabaw
15. 23.09.2021 (czwartek) 19 00 Kolonia Głusko Duże Remiza OSP
19 00 Głusko Małe
16. 27.09.2021 (poniedziałek) 17 00 Karczmiska Pierwsze Remiza OSP Karczmiska Pierwsze

Spisz się przez internet – Narodowy spis powszechny powszechny ludności i mieszkań 2021

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
Nie czekaj do 30 września!
Wejdź na spis.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99 i spisz się!
Na samospis przez Internet lub telefon na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany:
– samodzielnie przeprowadzić samospis internetowy w aplikacji dostępnej na stronie spis.gov.pl,
– przekazać dane zgodne ze stanem faktycznym.

PODCZAS SPISU ZAPEWNIAMY CI PAKIET GWARANCJI

1. GWARANCJA KORZYŚCI

Przekazując swoje dane w spisie stwarzasz sobie i społeczeństwu szansę na:

 • przygotowanie najlepszych rozwiązań dotyczących potrzeb twojej społeczności lokalnej;
 • poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego obowiązku obywatelskiego;
 • szansę na wygranie przez zamieszkiwaną gminę cennych nagród w konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę!

2. GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dane, które przekażesz w spisie są:

 • poufne i chronione prawnie – objęte tajemnicą statystyczną,
 • zanonimizowane i zaszyfrowane,
 • przechowywane na serwerze użytkowanym tylko przez GUS,
 • zabezpieczone nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

W momencie zakończenia wypełniania ankiety przekazane informacje otrzymują status danych statystycznych, są chronione i niedostępne dla osób nieuprawnionych.
Za nieprawne wykorzystanie danych grozi kara pozbawienia wolności!

3. GWARANCJA RÓWNEGO TRAKTOWANIA

W spisie pytamy o te same informacje każdego mieszkańca Polski.
Masz niepowtarzalną szansę wpłynąć na kształt swojej przyszłości. Zacznij już dziś odpowiadając na pytania, zawarte w formularzu spisowym.

4. GWARANCJA WYGODY

Spisu możesz dokonać w dogodnym dla Ciebie miejscu i o najlepszej dla Ciebie porze. Korzystając z aplikacji do samospisu nie poniesiesz żadnych kosztów, przeznaczysz tylko trochę czasu.
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy rachmistrza – zadzwoń na infolinię pod numer 22 279 99 99 i poproś o przeprowadzenie spisu bądź umów się w dogodnym czasie na rozmowę z rachmistrzem.

5. GWARANCJA JAKOŚCI

Spis powszechny jest najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Dane przekazane w spisie są najwyższej jakości, bo spełniają warunki:

 • powszechności (obejmują ludność i mieszkania),
 • jednoczesności (obrazują stan w tym samym momencie),
 • periodyczności (odbywają się co 10 lat).

Spisy realizowane są zgodnie z polskimi aktami prawa oraz zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, dlatego jakość danych umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych.

Masz pytania?
Zadzwoń na infolinię spisową:
22 279 99 99

#LiczymySięDlaPolski

Więcej o: Informacja Wójta Gminy w sprawie nawałnicy z 24 czerwca 2021 r.

Informacja Wójta Gminy w sprawie nawałnicy z 24 czerwca 2021 r.

24 czerwca 2021 roku nad Gminą Karczmiska przeszła nawałnica, która spowodowała bardzo duże zniszczenie w uprawach rolnych.
Zostały zniszczone drogi, budynki mieszkalne i budynki gospodarcze.
Od tamtego dnia wpłynęło 498 wniosków o oszacowanie strat spowodowanych  w gospodarstwach rolnych.
Od dnia 06 lipca 2021 r.  Komisja dokonuje szacowania szkód w terenie oraz weryfikuje poprawność złożonych wniosków oraz ich zgodność z wnioskami o przyznanie płatności.
Obecnie rolnikom, którzy posiadają gospodarstwo w sąsiednich gminach, wydawane są protokoły częściowe.
Prace nad wnioskami trwają i po pełnej weryfikacji są odsyłane do Urzędu Wojewódzkiego. Równolegle do tych bezpośrednich działań podjęliśmy wiele inicjatyw, które mają spowodować większe zainteresowanie władz centralnych tym problemem.
W zakładce NAWAŁNICA prezentujemy korespondencję, wystąpienia i odpowiedzi.