Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Na podstawie § 1 uchwały nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karczmiska, niniejszym informujemy, że zakończono konsultacje z mieszkańcami.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 19 listopada 2021 r., w sprawie przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadania jej nazwy Czerwone Łąki. Mieszkańcy w czasie przeprowadzonych z nimi konsultacji wypowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości: Słotwiny Czerwone Łąki – jako części wsi Słotwiny i nadanie nowej nazwy Czerwone Łąki – wieś.

Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Słotwiny oraz Słotwiny-Czerwone Łąki przeprowadzono poprzez badanie ankietowe.

Do udziału w konsultacjach uprawnionych było 390 osób. W konsultacjach udział wzięło 29 mieszkańców. Mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych zmian, jednogłośnie opowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.

Została wniesiona jedna opinia następującej treści: „Jak najbardziej, mają sołectwo to niech nazywa będzie „Czerwone Łąki”, aby osoby spoza rejonu nie błądzili po Słotwinach”.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazana sołtysom Słotwin oraz Słotwin-Czerwonych Łąk.

Karczmiska, dn. 10 grudnia 2021 r.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Protokół z konsultacji społecznych