Transmisja XXXIX sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXIX sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 30 marca 2022 r.

Komunikat w sprawie świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie

KOMUNIKAT

w sprawie świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w domach prywatnych w związku z działaniami wojennymi

Informujemy mieszkańców Gminy Karczmiska, którzy przyjęli do domów prywatnych obywateli Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi po 24 lutego 2022 roku, że mogą do Urzędu Gminy składać wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy pisemnie lub drogą elektroniczną, wówczas wymagany jest podpis kwalifikowany.

Wszelkich odpowiedzi na pytania i wyjaśnień udzielają pracownicy Urzędu Gminy:

 • Pani Renata Czarnota – Inspektor ds. pomocy rodzinie tel. (81) 82 87 026 wew. 113
 • Pan Zenon Rodzik – Sekretarz Gminy tel. (81)8287026 wew. 103

  Wójt Gminy

Janusz Goliszek

Załączniki:
1. Wniosek o świadczenie pieniężne
2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne

Komunikat dla osób przyjmujących uchodźców

KOMUNIKAT

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Karczmiska, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców wojennych z Ukrainy na spotkanie robocze, które odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                              Janusz Goliszek

XXXIX sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 30 marca 2022 r. (środa) o godzinie 1500 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 6. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Karczmiska z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat (działka nr 1763 Karczmiska Pierwsze).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska (działka nr 3502/3 Karczmiska Pierwsze).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zniesienia urzędowej nazwy Słotwiny-Lipki-Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zniesienia urzędowej nazwy Słotwiny-Czerwone Łąki (rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki (rodzaj: wieś)
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Więcej o: Instalacje solarne – komunikat

Instalacje solarne – komunikat

KOMUNIKAT
DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

Szanowni Państwo przypominamy o konieczności użytkowania instalacji solarnych w sposób określony w instrukcji obsługi oraz zgodnie z zaleceniami producenta.* Jeśli jednak ktoś z Państwa do tej pory nie zapoznał się z wymienionymi dokumentami zamieszczamy poniżej link do ich pobrania i jednocześnie prosimy o stosowanie się do zawartych w przedmiotowych dokumentach zaleceń. Znajomość tych zapisów pozwoli Państwu uniknąć niepotrzebnego wzywania serwisu.

W przypadku konieczności wezwania serwisu prosimy, aby w czasie wizyty serwisanta uzyskali Państwo informacje na temat rodzaju awarii, sposobu naprawy a przede wszystkim potwierdzenia czy naprawa jest objęta gwarancją. Jest to istotne, gdyż niektóre naprawy można wykonać we własnym zakresie bez konieczności wzywania serwisu i w konsekwencji bez ponoszenia kosztów napraw pozagwarancyjnych. Opisuje to tabela w punkcie 7.3 instrukcji w kolumnie sugerowane rozwiązanie. Brak zwrotu „wezwać serwis” oznacza, iż czynność naprawy można wykonać samodzielnie.

*Każdy z użytkowników otrzymał te dokumenty w momencie zakończenia montażu instalacji solarnej.

Instrukcja obsługi instalacji solarnych
Zalecenia eksploatacyjne instalacji solarnej

Informacja Wójta Gminy

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Bardzo dziękuję za dotychczasową akcję przekazania darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Akcja trwa, zmienia się jedynie miejsce przekazywania.

Informuję, że w Gminie Karczmiska funkcjonują następujące punkty przyjmowania darów:

 1. Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiska, ul. Opolska 33 (tel.81 8287076)
 2. Budynek Szkoły Podstawowej w Słotwinach – kontakt Pani Sołtys Lucyna Kobiałka

Informujemy, że ruszyła akcja nadawania numeru PESEL osób (UCHODŹCÓW) przebywających na terenie Gminy Karczmiska.
Nadania numeru PESEL dokonuje Urząd Stanu Cywilnego.
Koordynacją działań zajmuje się Pani Elżbieta Kałdonek (tel. 533 321 997).
Rejestrację należy dokonać osobiście – pobranie odcisku palca.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Ogłoszenie o możliwości realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Karczmiska informuje, o nowych możliwościach pozyskania środków finansowych przez organizacje pozarządowe na cele wsparcia uchodźców z Ukrainy.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła możliwość składania ofert na realizację zadania publicznego zmniejszającego skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy.
Oferty można składać do wyczerpania środków a łączny budżet uruchomionej pierwszej transzy to 10 mln zł. Dodatkowo zlecanie zadań organizacjom pozarządowym będzie mogło odbywać się bez otwartego konkursu ofert dzięki uchwalonej wczoraj ustawie dot. pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.
 

Więcej informacji o naborze oraz wzór formularza oferty znajduje się na stronie
https://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-o-mozliwosci-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego

Zastępca Wójta Gminy
Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

Ogłoszenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach ogłasza nabór uczestników do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach.

Ogłoszenie o wynikach

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że Zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 10 marca 2022 r. ogłosił wyniki i zatwierdził podział środków na realizację zadań pożytku publicznego w Gminie Karczmiska na 2022 r. do konkursu ogłoszonego w dniu 01 lutego 2022 r. z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Transmisja XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 2 marca 2022 r.

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 2 marca 2022 r. (środa) o godzinie 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek