Informacja o realizacji projektu

Gmina Karczmiska realizuje projekt pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska,” który jest dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt zawiera w sobie dwa zadania inwestycyjne:
1) Karczmiska Drugie – Wymysłów budowa kanalizacji sanitarnej oraz
2) Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Lubelskiej.

Więcej “Informacja o realizacji projektu”