Więcej o: DODATEK WĘGLOWY- AKTUALNE INFORMACJE

DODATEK WĘGLOWY- AKTUALNE INFORMACJE

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 04.10.2022r. została wypłacona pierwsza transza DODATKÓW WĘGLOWYCH.

Wnioski złożone do 31.08.2022r. zostały rozpatrzone. Blisko 700 mieszkańcom w dniu wczorajszym wypłacono pieniądze.

W świetle aktualnych przepisów dodatek węglowy przysługuje:

  1. Gospodarstwom domowym używającym do ogrzewania domu paliwa stałego przez co, rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
  2. Na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek,
  3. Do dnia 11 sierpnia należało zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków główne źródło ogrzewania domu.

Kolejne wnioski złożone na ten sam adres pozostają bez rozpoznania.

Osoby, których wnioski nie spełniły wymagań ustawowych otrzymają decyzje odmowne.

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 30 listopada 2022 r. można ubiegać się o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tj. : pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz skroplony LPG, inny rodzaj biomasy.

Wszelkich informacji udzielą:

Agnieszka Doraczyńska pok. 38, tel. 81 828 70 26 wew.113

Anna Gawryl pok. 10, tel. 81 828 70 26 wew. 121

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
z dnia 03 października 2022 r.

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Rady Gminy Karczmiska Nr IV/27/11 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności i pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 44 poz. 984).

Więcej “Sprawozdanie z konsultacji społecznych”