Transmisja obrad XLIII sesji Rady Gminy Karczmiska

Retransmisja obrad XLIII sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 29 września 2022 r.

XLIII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) o godzinie 800 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

 Porządek obrad:

 Otwarcie sesji.

1.Zapoznanie z porządkiem obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska I ETAP.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Karczmiska, udostępnianych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Karczmiska nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej nr 783/1
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej nr 1610
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej nr 2135/1.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienia dziecka w żłobku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Więcej o: Komunikat Wójta Gminy

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

W związku ze zbliżającym się upływem terminu załatwienia spraw dotyczących wypłaty dodatku węglowego pragnę poinformować, iż Gmina Karczmiska nie otrzymała jeszcze środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych od Wojewody Lubelskiego.

Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na którego realizację Gmina Karczmiska otrzymuje środki z budżetu państwa. Do momentu wpływu tych środków do budżetu gminy realizacja świadczenia jest niemożliwa.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Zmiany dotyczące dodatku węglowego

Zmiany dotyczące dodatku węglowego

W związku z wejściem w życie z dniem 20 września 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz.1967) zostały wprowadzone następujące zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) w zakresie dodatku węglowego:

1) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, zgodnie z art. 27g ust. 1 tzn. w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

2) w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;

3) w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż  jednego  gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania,

4) dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się w terminie do dnia 30 grudnia  2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami w/w ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, bierze pod uwagę w szczególności:

  1. informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie: świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego,
  3. dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Wójt Gminy Karczmiska informuje, iż z uwagi na to, że pomimo złożenia przez Gminę Karczmiska zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego na dzień dzisiejszy brak jest przekazanych środków finansowych na realizację dodatku węglowego z budżetu państwa, wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Więcej o: Komunikat Wójta Gminy

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska, Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół w Karczmiskach!

Informuję, że od 20 września zostały przywrócone zajęcia w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Karczmiskach.

Wszelkie protokoły umożliwiające  i stwierdzające bezpieczne korzystanie z Hali zostały podpisane i przedstawione w Urzędzie Gminy.

Jeszcze raz przepraszam za wszelkie niedogodności jakie spotkały naszych uczniów, wynikające z zamknięcia Hali Sportowej.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Złote gody

Złote gody

W czwartek 15 września 2022 r. w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach świętowały pary, które przeżyły wspólnie 50 lat w małżeństwie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda odznaczył 11 małżeństw z Gminy Karczmiska Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska dokonał uroczystego wręczenia medali.

Dostojni małżonkowie otrzymali również pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Wójt Gminy życzył Jubilatom długich i pogodnych lat w zdrowiu oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.

Więcej “Złote gody”

Komunikat dotyczący oszczędności energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

W związku z kryzysem energetycznym panującym w całej Europie, nasza Gmina podobnie jak inne w Polsce, podjęła działania zmierzające do oszczędności związanych z oświetleniem ulic.

Podjęliśmy decyzję, iż od 1 października 2022 r. oświetlenie uliczne będzie ustawione od zmierzchu do godziny 2200, bez rannego zapalania.

Liczymy na Państwa zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Informacja w sprawie niedostępności Hali sportowej w karczmiskach

Informacja w sprawie niedostępności Hali sportowej w karczmiskach

Szanowni Mieszkańcy! Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół w Karczmiskach !

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji związanych z halą sportową przy Zespole Szkół w Karczmiskach pragnę wyjaśnić, że tymczasowy brak dostępności obiektu wynika z konieczności przeprowadzenia przeglądów technicznych.

Za wykonanie tych obowiązków odpowiedzialny jest partner prywatny – Moris-Polska Sp z o.o., który zgodnie z zawartą umową o partnerstwie publiczno-prywatnym odpowiada za utrzymanie hali.

Pragnę podkreślić, że już w czerwcu bieżącego roku, anonsowaliśmy partnerowi prywatnemu konieczność przeprowadzenia przeglądów.

Pomimo wielokrotnych wezwań w tym przedmiocie Moris-Polska Sp z o.o. dopiero w sierpniu rozpoczął ich przeprowadzanie, ale do chwili obecnej bez poinformowania nas o skutecznym zakończeniu przeglądów. Mając na względzie fakt bezpieczeństwa użytkowników hali, a przede wszystkim uczniów Zespołu Szkół nie możemy pozwolić aby korzystać z obiektu, który nie ma aktualnych przeglądów.

Fakt opóźnienia w ich realizacji obciąża Moris-Polska Sp z o.o. Wszelkie opóźnienia w ich przeprowadzeniu i związane z tym wyłączenie hali skutkują naliczeniem kar umownych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że cały czas czynione są działania zmierzające do jak najszybszego uzdrowienia opisanej sytuacji i udostępnienia hali na potrzeby społeczności lokalnej a przede wszystkim uczniom. Dlatego też rozpoczęliśmy przeprowadzenie przeglądów na nasz koszt z nadzieją na bardzo szybkie ich zakończenie.
Za zaistniałą sytuację przepraszam.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Karczmiska mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka   w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania

„Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej”  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021.

Uwaga: Osoby, które otrzymały w/w skierowanie w miesiącu grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. będą uprawnione na jego podstawie do otrzymania paczki żywnościowej.

Z pomocy żywnościowej w formie paczki żywnościowej może skorzystać osoba samotnie gospodarująca lub rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, spełniająca kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności                w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania                z pomocy społecznej, tj.:

– 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej (kryterium od stycznia 2022 r.),

– 1320,00 zł dla osoby w rodzinie (kryterium od stycznia 2022 r.)

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny  (dochody za sierpień 2022 r. w przypadku ubiegania się o skierowanie we wrześniu  2022 r.).

Skierowania wydawane będą do dnia 21.09.2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karczmiskach, tel. (81) 828 70 76 wew. 22 lub 23.

Dodatek węglowy – informacja

Szanowni Mieszkańcy,

17 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz.1692).
Od tego dnia w Urzędzie Gminy Państwa wnioski są na bieżąco przyjmowane i weryfikowane.

Pomimo złożonego w dniu 31.08.2022 r. zapotrzebowania na środki finansowe do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego niezbędne do realizacji wypłaty dodatku węglowego,  nie otrzymaliśmy pieniędzy na ten cel. W związku z powyższym złożone przez Państwa wnioski nie mogą zostać rozpatrzone w terminie 30 dni.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego terminy załatwienia sprawy zostaną przedłużone.

Sukces drużyn OSP z Gminy Karczmiska

04 września 2022 r. w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP z terenu Powiatu Opolskiego. Startowało w nich 15 drużyn męskich i 6 drużyn kobiecych.

Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych i były rozgrywane w 2 konkurencjach:
1) ćwiczenie bojowe,
2) sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

Gminę Karczmiska reprezentowały następujące drużyny kobiece: OSP Karczmiska i OSP Wolica, drużyny męskie: OSP Karczmiska i OSP Noworąblów.
Zawody zakończyły się ogromnym sukcesem naszych druhen i druhów.

I miejsce wywalczyli druhowie z Karczmisk Pierwszych, wyprzedzając drużynę z Puszna Godowskiego (Gmina Opole Lubelskie) oraz Trzcińca (Gmina Chodel). V miejsce zdobyła drużyna z Noworąblowa.

Wśród drużyn kobiecych najlepszą okazała się drużyna z Boisk (Gmina Józefów), druhny z OSP Karczmiska zajęły II miejsce,
a III miejsce na podium wywalczyły panie z Mazanowa (Gmina Józefów). Drużyna kobieca z OSP Wolica zajęła VI miejsce.

Gratulujemy drużynom OSP z Gminy Karczmiska ogromnego sukcesu w zawodach szczebla powiatowego.
Drużyna męska będzie reprezentowała Powiat Opolski 25 września 2022 r. na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Krasnymstawie.

Ogłoszenie o zamknięciu ul. Nadrzecznej w Karczmiskach Pierwszych

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108027 L (ul. Nadrzeczna) w m. Karczmiska Pierwsze od km 0+000 do km 0+990,00 m” uprzejmie informuję, iż w dniu 07.09.2022 r. powyższy odcinek jezdni będzie wyłączony z ruchu.

 

Za utrudnienia przepraszamy

            Wójt Gminy

          Janusz Goliszek