XXXI Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 28 lipca 2021 r. (środa) o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Karczmiska za 2020 rok.

a) debata nad Raportem o Stanie Gminy Karczmiska za 2020 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Wójtowi Gminy wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, a także informacji o stanie mienia komunalnego.

a) prezentacja uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
b) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karczmiska z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
d) dyskusja nad sprawozdaniami,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Karczmiska z wykonania budżetu za 2020 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

7. Wolne wnioski i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Karczmiska Raportu o stanie Gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy Karczmiska, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 r., o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, Wójt Gminy Karczmiska przedstawi Raport o stanie Gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas powyższej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Karczmiska. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Karczmiska wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia 27 lipca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Karczmiska do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 27 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju Nr 32 – Biuro Rady Gminy Karczmiska.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie od dnia 14 lipca 2021 r., w Urzędzie Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, w pokoju Nr 32 – Biuro Rady Gminy Karczmiska oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Karczmiska.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Zgłoszenie do debaty