Informacja o programie POPŻ – Podprogram 2021 PLUS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Karczmiska mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka   w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania

„Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej”  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus.

Z pomocy żywnościowej w formie paczki żywnościowej może skorzystać osoba samotnie gospodarująca lub rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, spełniająca kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania   z pomocy społecznej, tj.:

– 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

– 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny  (dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. dochody za luty 2023 r. przypadku o ubieganie się o skierowanie w miesiącu marcu 2023 r. ).

Skierowania wydawane będą do dnia 31.03.2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karczmiskach, tel. (81) 828 70 76 wew. 22 lub 23.

Dzień Sołtysa

10 marca 2022 roku w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury odbyło się spotkanie z Sołtysami z okazji Dnia Sołtysa przypadającego na dzień 11 marca. Podczas spotkania wystąpiła grupa 4-5 latków z Przedszkola w Karczmiskach umilając czas swoim pięknym występem.  Nie zabrakło również słów uznania, słodkości oraz skromnych upominków.