Więcej o: Kolejny sukces drużyny robotycznej SPACE BEAVERS

Kolejny sukces drużyny robotycznej SPACE BEAVERS

W sobotę 25 lutego 2023 roku, nasza drużyna robotyczna Spece Beavers z Karczmisk wraz z 18 innymi drużynami z terenu Polski Wschodniej, brała udział w III Robotycznym Turnieju Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim. Po przejściu czterech obowiązkowych konkurencji “robotycy” z Karczmisk zdobyli I miejsce oraz tytuł Championa Turnieju. Razem z drużyną z Włodawy (II miejsce) i Tomaszowa Lubelskiego (III miejsce) pojadą 1 kwietnia na Turniej Krajowy do Warszawy.

Więcej “Kolejny sukces drużyny robotycznej SPACE BEAVERS”

Transmisja obrad XLVII sesji Rady Gminy Karczmiska

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że Zarządzeniem Nr 20/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłosił wyniki i zatwierdził podział środków na realizację zadań pożytku publicznego w Gminie Karczmiska na 2023 r. do konkursu ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2023 r. z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

        Wójt Gminy

                                                                                                              Janusz Goliszek

XLVII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Karczmiska, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karczmiska.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVI/263/2023 Rady Gminy Karczmiska z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska II ETAP.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i komunikaty.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Komunikat ZGK Karczmiska w sprawie inwentaryzacji

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach uprzejmie informuje, iż w dniach od 16 do 24 lutego 2023 r. w miejscowości Karczmiska Pierwsze (ul. Pogodna, ul. Spokojna, ul. Nadrzeczna, ul. Tartaczna, ul. Kołowrót, ul. Kurobie, ul. Strażacka, ul. Opolska), będzie przeprowadzana inwentaryzacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych oraz kompostowników na terenie Gminy Karczmiska. Czynności spisowych dokonywać będą upoważnieni pracownicy Spółki w godzinach od 7.00 do 18.00.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie przeprowadzenia czynności spisowych.

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Karczmiska

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Karczmiska dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. w formie:

1. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych. Formularz konsultacji można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania konsultacyjnego umożliwiającego wyrażenie opinii oraz zebrania uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Karczmiska. Spotkanie odbędzie się dnia 22 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach.

3. Zbierania uwag ustnych. Uwagi ustne można zgłaszać w pokoju nr 24 w Urzędzie Gminy Karczmiska w godzinach pracy urzędu, w terminie od dnia 22 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentami opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:

 1. Formularz konsultacji społecznych.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.
 3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Karczmiska.

Ogłoszenie ZGK Karczmiska

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach informuje, iż od dnia 06.02.2023 r. nastąpi zmiana na stanowisku inkasenta dokonującego odczytów liczników wody i odprowadzania ścieków. Inkasent upoważniony jest do odczytu wodomierzy, wystawiania faktur i poboru opłat. Inkasent dysponuje również stosownym upoważnieniem. W związku z powyższym obowiązkiem każdego odbiorcy jest zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy.

Prezes Zarządu
Mariusz Bigos

Komunikat ZGK Karczmiska w sprawie inwentaryzacji

K O M U N I K A T

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach uprzejmie informuje, iż w dniach od 6 do 14 lutego 2023 r. w miejscowości Karczmiska Drugie (ul. Starowiejska, ul. Wesoła, ul. Wygon, ul. Krótka, ul. Rejtmanówka, ul. Folwark, ul. Polna, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, ul. Lubelska, ul. Wawrzyńca, ul. Kościelna), będzie przeprowadzana inwentaryzacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych oraz kompostowników na terenie Gminy Karczmiska.

Czynności spisowych dokonywać będą upoważnieni pracownicy Spółki w godzinach od 7.00 do 18.00.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie przeprowadzenia czynności spisowych.

INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH W POWIECIE OPOLSKIM ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

INFORMATOR
O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH W POWIECIE OPOLSKIM
ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Nazwa instytucji/jednostki/organizacji Adres, telefon, fax, e-mail, strona internetowa Zakres oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej ul. 11-go Listopada 5,

24-320 Poniatowa,

tel. 81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309

e-mail: sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu,

www.pcpropolelub.eurzad.eu

·  poradnictwo psychologiczne,

·  terapia rodzinna

·  możliwość realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą – Punkt  Konsultacyjny Psychologa , Punkt  Konsultacyjno Informacyjny Terapeuty ds. Uzależnień ul. Opolska 33E/10,

24-340 Józefów nad Wisłą

tel.: 81 828 50 18, 609 948 300

fax: 818285018

e-mail: ops@gminajozefow.pl

·  poradnictwo psychologiczne

 

·  poradnictwo ds. uzależnień

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach Karczmiska Pierwsze

ul. Opolska 33

81 828 70 76

karczmiskaops@onet.eu

·  pomoc psychologiczna,

·  rozmowy ze sprawcami przemocy w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz udzielenie informacji o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny przy Centrum Usług Społecznych ul. Kościuszki 4

24-300 Opole Lub.

Tel. 81 827 20 81

·  Zespół Interdyscyplinarny
/ Urząd Miejski / Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4

24-300 Opole Lub.

Tel. 818277221

·  warsztaty dla sprawców przemocy
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łaziskach,Łaziska 6124-335 ŁaziskaTel.: 81 828 90 78
·  spotkania z sprawcami przemocy w rodzinie w ramach grupy roboczej.

·  edukowanie sprawców przemocy w rodzinie w kwestii konsekwencji prawnych stosowania przemocy.

·  kierowanie sprawców przemocy w rodzinie na komisję alkoholową.

·  edukowanie sprawców przemocy w rodzinie o możliwości uzyskania przez nich pomocy w radzeniu sobie z emocjami, w postaci konsultacji psychologicznej, podjęcia terapii oraz w razie konieczności konsultacji psychiatrycznej.

·  edukowanie sprawców przemocy w rodzinie o możliwości udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym.

·  informowanie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę stosująca przemoc w rodzinie.

·  informowanie odpowiednich służb o naruszeniu przez sprawcę przemocy zakazu zbliżania się.

·  monitorowanie zachowania osoby stosującej przemoc w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel tel. 81-827-73-25, fax 81-827-73-25, poczta@gopschodel.pl, gopschodel.bip.gov.pl ·  systematyczny monitoring środowisk w których wszczęte są procedury NK, współpraca z kuratorem sądowym, policją
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy na terenie gminy Chodel ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel tel. 81-827-73-25, fax 81-827-73-25, poczta@gopschodel.pl ·  kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację oraz kierowanie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe do GK d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

·  opracowywanie planów pomocy na rzecz rodzin w których została wszczęta procedura NK,

·  cykliczny monitoring i wizyty w środowisku

Więcej o: 31. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – Karczmiska 2023

31. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – Karczmiska 2023

Za nami już 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – JEDYNE w swoim rodzaju święto, które łączy ludzi o wielkich sercach.
W tym roku, po dwóch latach przerwy udało nam się spotkać podczas Finału WOŚP i wspólnie przeżywać te wszystkie emocje.

Wspólnie udało nam się zebrać 27 503 zł.
To nasz wspólny sukces, którym chcemy się chwalić i który chcemy powielać w kolejnych latach.

Więcej “31. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – Karczmiska 2023”