Nabór uczestników do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach
ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu: 310 166,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 310 166,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie OPS w Karczmiskach