XII Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska,
ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Karczmiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Karczmiskach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
13. Wolne wnioski i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek