XVII Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 0900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 8. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Karczmiska na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Karczmiska biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Karczmiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 16. Wolne wnioski i komunikaty.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

 Jacek Nowaczek