XIV sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Karczmiska w roku szkolnym 2018/2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2020 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
20. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
21. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Karczmiska.
23. Wolne wnioski i komunikaty.
24. Zamknięcie obrad.