Transmisja obrad XIV sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XIV sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 28 listopada 2019 r.

ZAPROSZENIE

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego” w terminie do dnia 9 grudnia 2019 r.:

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4: w godzinach pracy Urzędu poniedziałek – piątek 7:30-15:30,

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Wszystkie dane i informacje o powyższym można znaleźć pod linkiem do ogłoszenia:
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-iv-kadencji-rdpp-wl/

Ogłoszenie OPS – stypendia szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020, że do dnia 30 listopada 2019 roku należy dostarczyć oryginalne rachunki lub faktury dokumentujące wydatki o charakterze edukacyjnym. Przypominamy, iż  stypendia szkolne są realizowane i wypłacane po złożeniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczmiskach oraz pod nr tel. (81) 828 70 76 wew. 23 lub 24.

XIV sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Karczmiska w roku szkolnym 2018/2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2020 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
20. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
21. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Karczmiska.
23. Wolne wnioski i komunikaty.
24. Zamknięcie obrad.

Więcej o: 101. rocznica odzyskania Niepodległości w Gminie Karczmiska

101. rocznica odzyskania Niepodległości w Gminie Karczmiska

Uroczystości odzyskania Niepodległości zostały podzielone na dwie części. W pierwszej z nich – 08 listopada 2019 r. w Zespole Szkół w Karczmiskach odbyła się uroczysta akademia. Oprócz społeczności szkolnej w uroczystościach udział wzięli m.in.: Janusz Goliszek – Wójt Gminy, Jacek Nowaczek – Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska oraz przedstawiciele jednostek organizacji i instytucji gminnych. Uczniowie zaprezentowali okoliczności rozbiorów Polski oraz heroiczną drogę przywracania niepodległości w naszej Ojczyźnie. W przemówieniu okolicznościowym dot. rocznicy odzyskania niepodległości Wójt Gminy wymienił m.in. „ojców polskiej niepodległości” jak również mieszkańców Karczmisk, którzy oddali życie w walce o Niepodległość Ojczyzny.

Więcej “101. rocznica odzyskania Niepodległości w Gminie Karczmiska”