Transmisja obrad XXXII Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 23 sierpnia 2021 r.

XXXII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 1500 w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Karczmiska porozumienia w sprawie przystąpienia, do opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Józefów nad Wisłą, Gminę Łaziska, Gminę Karczmiska na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w latach 2020-2021 pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizacje zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km, nr 2612 L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie stanowiska w sprawie propozycji wydzielenia 30 procent środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i podziału ich pomiędzy powiaty ziemskie.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXXI sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXI sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 28 lipca 2021 r.

XXXI Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 28 lipca 2021 r. (środa) o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Karczmiska za 2020 rok.

a) debata nad Raportem o Stanie Gminy Karczmiska za 2020 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Wójtowi Gminy wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, a także informacji o stanie mienia komunalnego.

a) prezentacja uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
b) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karczmiska z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
d) dyskusja nad sprawozdaniami,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Karczmiska z wykonania budżetu za 2020 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

7. Wolne wnioski i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Karczmiska Raportu o stanie Gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy Karczmiska, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 r., o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, Wójt Gminy Karczmiska przedstawi Raport o stanie Gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas powyższej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Karczmiska. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Karczmiska wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia 27 lipca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Karczmiska do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 27 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju Nr 32 – Biuro Rady Gminy Karczmiska.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie od dnia 14 lipca 2021 r., w Urzędzie Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, w pokoju Nr 32 – Biuro Rady Gminy Karczmiska oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Karczmiska.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Zgłoszenie do debaty

Transmisja obrad XXX Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXIX sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 29 czerwca 2021 r.

XXX sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 830 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Karczmiska z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karczmiska na rok szkolny 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXIX sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXIX sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 30 marca 2021 r.

XXIX Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 30 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 1000 w Zespole Szkół w Karczmiskach (Hala Sportowa) ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji-listu otwartego do Prezydenta RP. Członków Rządu RP, Posłów i Senatorów oraz Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i komunikaty.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXVIII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXVIII sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 25 lutego 2021 r.

XXVIII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 830 w Zespole Szkół w Karczmiskach (sala gimnastyczna) ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy Karczmiska w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Karczmiska oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie instytucjonalizacji współdziałania gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opole Lubelskie oraz przystąpienia do prac nad Planem Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opole Lubelskie na lata 2021 – 2027.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXVII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXVII sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 29 grudnia 2020 r.

XXVII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 w Zespole Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021-2026”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu oświetlenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Karczmiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

13. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2021 r. w kwocie 2 250 803,00 zł,
c) przedstawienie wniosków i opinii,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXVI sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XXVI sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 27 listopada 2020 r.

Zmiana miejsca posiedzenia XXVI sesji Rady Gminy

Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana lokalizacji obrad.

XXVI sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się w małej sali gimnastycznej.

Wejście od dziedzińca, od ul. Opolskiej. Termin posiedzenia pozostaje bez zmian.

XXVI sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 27 listopada 2020 r. (piątek) o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
6. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
7. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświaty w Gminie Karczmiska w roku szkolnym 2019/2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karczmiska na lata 2021-2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
18. Informacja o pozostawieniu na tym samym poziomie wysokości planowanych stawek podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Karczmiska.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2021 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
24. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
25. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
26. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Wolne wnioski i komunikaty.
29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXV Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 15 października 2020 r.

XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 15 października 2020 r. (czwartek) o godzinie 1630 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Dyskusja i podjęcie stanowiska – Apelu Rady Gminy Karczmiska do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawetowanie ustawy „Piątka dla zwierząt”.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XXIV Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 09 października 2020 r.

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 9 października 2020 r. (piątek) o godzinie 1430 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Pana Janusza Goliszka na uchwałę nr XXII/117/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie nie udzielenia Wójtowi Gminy Karczmiska wotum zaufania oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek