Transmisja obrad XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 16 maja 2022 r.

XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 16 maja 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja XXXIX sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXIX sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 30 marca 2022 r.

XXXIX sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 30 marca 2022 r. (środa) o godzinie 1500 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 6. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Karczmiska z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat (działka nr 1763 Karczmiska Pierwsze).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska (działka nr 3502/3 Karczmiska Pierwsze).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zniesienia urzędowej nazwy Słotwiny-Lipki-Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zniesienia urzędowej nazwy Słotwiny-Czerwone Łąki (rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki (rodzaj: wieś)
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 2 marca 2022 r.

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 2 marca 2022 r. (środa) o godzinie 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXXVII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 25 lutego r.

XXXVII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 25 lutego 2022 r. (piątek) o godzinie 1000 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Karczmiska oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Karczmiska, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karczmiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Karczmiska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa.
 14. Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Lipki-Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadania jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia tego handlu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2022.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i komunikaty.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 28 grudnia 2021 r.

Z przyczyn technicznych pierwsze 10 minut nagrania nie ma obrazu, transmitowany i nagrywany był wyłącznie głos.

XXXVI Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 830 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Karczmiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2022 r. w kwocie 1 350 695,20 zł,
  3. przedstawienie wniosków i opinii,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i komunikaty.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXXV Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXV Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 26 listopada 2021 r.

XXXV Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 26 listopada 2021 r. (piątek) o godzinie 830 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Przedstawienie informacji Wójta Gminy Karczmiska o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Karczmiska za rok szkolny 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Karczmiska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu oświetlenia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat (działka nr 2135/1 Karczmiska Pierwsze).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat (działka nr 1661 Karczmiska Pierwsze).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, na okres 5 lat (działki nr: 3502/4, 1108/2, 1106 Karczmiska Pierwsze).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2022.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2022 rok.
 28. Przedstawienie uzasadnienia do określenia wysokości planowanych stawek podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2022.
 29. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020.
 30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 31. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 32. Wolne wnioski i komunikaty.
 33. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXXIV sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 22 października 2021 r.

XXXIV sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 22 października 2021 r. (piątek) o godzinie 1730 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXXIII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja drugiej części obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 29 września 2021 r.

Transmisja obrad XXXIII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad pierwszej części XXXIII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 24 września 2021 r.

XXXIII Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 24 września 2021 r. (piątek) o godzinie 1700 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska (działka 3502/3 Karczmiska Pierwsze).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 783 Chodlik).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 724 Karczmiska Drugie).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (działka 901 Chodlik).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 482 Uściąż).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXXII Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 23 sierpnia 2021 r.

XXXII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 1500 w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Karczmiska porozumienia w sprawie przystąpienia, do opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Józefów nad Wisłą, Gminę Łaziska, Gminę Karczmiska na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w latach 2020-2021 pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizacje zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km, nr 2612 L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie stanowiska w sprawie propozycji wydzielenia 30 procent środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i podziału ich pomiędzy powiaty ziemskie.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXXI sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXI sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 28 lipca 2021 r.