XLVII Sesja Rady Gminy Karczmiska

XLVII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 9 sierpnia 2018 r. (czwartek).

Obrady rozpoczną się o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Karczmiska.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  7. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
  8. Wolne wnioski i komunikaty.
  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek