Obwieszczenie Wójta Gminy Karczmiska

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) – zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karczmiska uchwał:

Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska,

Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska.

Granice terenów objętych zmianą planu przedstawione są na załącznikach graficznych do uchwały Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., zamieszczonych wraz z treścią uchwały na BIP Urzędu Gminy Karczmiska: https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl.

Wnioski dotyczące obszarów objętych zmianą planu mogą być składane w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Karczmiska w formie pisemnej na adres: 24-310 Karczmiska, ul. Centralna 17, z podaniem imienia i nazwiska, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Karczmiska, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska, pokój nr 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl oraz na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /gminakarczmiska/SkrytkaESP w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karczmiska.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Karczmiska danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje osobie od której dane pozyskano, jeżeli nie wpływa na ochronę jej praw i wolności.

Wójt Gminy Karczmiska
/-/
Janusz Goliszek

Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE !!!

 

W związku z panującą w Kraju pandemią COVID-19, w trosce o zdrowie Interesantów i Pracowników oraz o maksymalne wyeliminowanie paraliżu pracy Urzędu Gminy Karczmiska informuję, że od dnia 26 października pracujemy w następujących godzinach:

7.00 – 13.00 i 14.00 – 20.00

Bezpośrednio w urzędzie interesanci będą przyjmowani
w godzinach:

7.00 – 11.00 i 15.00 – 17.00

Przed przybyciem do Urzędu zachęcamy do kontaktu telefonicznego
81 8287026 lub 81 8287026 w. 110

 

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Informacja w sprawie zwrotu zaliczek – Fotowoltaika

Informacja w sprawie zwrotu zaliczek – Fotowoltaika

W związku z pytaniami o zwrot wpłaconej zaliczki w ramach projektu pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych,” który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w RPO WL na lata 2014-2020 informuję, iż od chwili uzyskania informacji o nieudzieleniu dofinansowania do wskazanego projektu czynimy starania o uzyskanie dofinansowania w innych możliwych źródłach zewnętrznych. Obecnie zakres objęty projektem został opisany we wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek ten został przesłany do Wojewody Lubelskiego w dniu 25 września b.r., który miał termin do dnia 30 września na przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ocena zostanie dokonana najprawdopodobniej na przełomie października i listopada b.r. W związku z powyższym wstrzymano proces zwrotu zaliczek do czasu rozstrzygnięcia konkursu rządowego.

Jeśli otrzymamy pozytywną decyzję, Urząd Gminy przystąpi do realizacji projektu.

Przy niekorzystnym rozstrzygnięciu nastąpi zwrot części zaliczki (po odliczeniu kwoty kosztów wykonania dokumentacji projektowej) i przekazanie dokumentacji poszczególnym właścicielom obiektów.

Więcej o: Odezwa do Mieszkańców

Odezwa do Mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

Codziennie docierają do nas informacje o kolejnych tysiącach zachorowań na Covid-19. Przeżywamy kolejną falę obostrzeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego w Kraju. Sytuacja jest bardzo groźna.
Chorują nie jacyś “Państwo Kowalscy”. Chorujemy my, nasi bliscy, nasi sąsiedzi.
Przebieg i następstwa infekcji Sars-Cov-2 są nieprzewidywalne.
Mimo powtarzanych przez niewierzących w Covid-19  nieprawdziwych informacji jedyną ochroną przed zarażeniem jest pełna dyscyplina naszych zachowań społecznych w przestrzeni publicznej tj. DDM: DYSTANS – zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra DEZYNFEKCJA i MASKA.

  • Ograniczmy do niezbędnego minimum nasze wyjścia do miejsc, gdzie potencjalnie spotkamy innych ludzi.
  • Nie pozwalajmy naszym dorastającym dzieciom na organizowanie wieczornych spotkań (np. w parku !!!).
  • Otaczajmy pełną opieką naszych seniorów.
  • W zbliżające się Wszystkich Świętych ograniczymy nasze wyjścia i wyjazdy na groby naszych najbliższych.

Narastająca liczba zachorowań wymusza na nas zmianę organizacji pracy instytucji publicznych w taki sposób, aby do minimum ograniczyć paraliż wynikający z potencjalnej absencji chorobowej pracowników. Przypomnijmy, że na wiosnę do dużych ograniczeń doszło przy stwierdzonych 54 przypadkach zachorowań. Obecnie codziennie jest ich kilka tysięcy.

Intensywnie rozważamy różne warianty dowozów dzieci do szkoły, w sposób zgodny z najnowszymi rozporzędzeniami (w autobusie może być zajętych 50 % miejsc). Podejmujemy dyskusję dotyczącą organizacji procesu dydaktycznego tak, aby mógł być prowadzony w niezakłócony sposób. Jednym z rozważanych wariantów jest wprowadzenia zmianowości nauki.

Te wszystkie działania mają na celu szybkie wdrażanie przemyślanych rozwiązań wynikających z postępującej pandemii.

Pamiętajmy!!!
Dotąd, dopóki nie ma szczepionki i/lub skutecznego leku jesteśmy narażeni na ogromne niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.

 

                                                                                  Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska

 

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 09 czerwca 2020 r. podajemy do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Komunikat w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Karczmiska

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska,

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 grudnia 2018 r., zarządzeniem nr 64 powołałem na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Karczmiska dotychczasowego Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Karczmiska – Panią Katarzynę Sochę.
Podstawą podjęcia tej decyzji jest wyłącznie mój stan zdrowia, który wymaga w najbliższym czasie poddania się hospitalizacji. Jednocześnie mając na uwadze dobro mieszkańców Gminy Karczmiska oraz będąc świadomym odpowiedzialności za organizację pracy Urzędu, należy uznać, że przedmiotowa decyzja była konieczna dla zagwarantowania sprawnej obsługi mieszkańców z terenu Naszej Gminy oraz zachowania sprawnego zarządzania Gminą Karczmiska.

 

Wójt Gminy Karczmiska

 /-/ Janusz Goliszek

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu – MPZP

Wójt Gminy Karczmiska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty do wglądu będą dostępne od 11 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. w budynku Urzędu Gminy Karczmiska, w pok. 14 w godzinach od 700 do 1500.

Pełna treść Obwieszczenia Wójta Gminy w BIP.