Więcej o: Wojewódzki Festiwal Tańca w Karczmiskach

Wojewódzki Festiwal Tańca w Karczmiskach

W dniu 04 czerwca 2022 r. w Karczmiskach odbyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Festiwalu Tańca pt. „Taneczne opowieści”. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią na hali sportowej przedszkolaki ponownie zaprezentowały swoje umiejętności i talenty.

Organizatorem imprezy była Gmina Karczmiska, Zespół Szkół w Karczmiskach – Przedszkole w Karczmiskach, a Patronat Honorowy nad festiwalem objął – Lubelski Kurator Oświaty. W imieniu organizatorów festiwal otworzyła oraz powitała uczestników i gości Pani Joanna Brzozowska-Samolej – Dyrektor Przedszkola. Festiwal prowadziła Pani Agnieszka Olszowa, która złożyła podziękowania sponsorom za wsparcie imprezy.

Więcej “Wojewódzki Festiwal Tańca w Karczmiskach”

FESTYN RODZINNY

6 sierpnia w Karczmiskach odbył się piknik rodzinny pod hasłem #SZCZEPIMYSIĘ.
Impreza była połączona z akcją promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach akcji w godz. 9.00-13.00 prowadzone były szczepienia w mobilnym punkcie szczepień, w którym wszyscy zainteresowani mogli zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania się. W trakcie trwania festynu działał również punkt Narodowego Spisu Powszechnego. Z powodu niekorzystnej aury strefa atrakcji dla dzieci została przeniesiona na teren Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Karczmiskach. A tam na dzieci czekały kreatywne stoiska przygotowane przez profesjonalnych animatorów. Największą atrakcją dla dzieci był szczudlarz, modelowanie balonów, zaplatanie kolorowych warkoczyków, brokatowe tatuaże oraz dmuchaniec. Animatorzy prowadzili również gry i zabawy z chustą i liną animacyjną. Były też narty wieloosobowe, limbo oraz mega twister.

W wolnych chwilach uczestnicy mogli chrupać pyszny popcorn oraz zajadać się watą cukrową.

Pomimo złej pogody frekwencja na pikniku dopisała a nasi goście mogli z tych przyjemności korzystać bezpłatnie.

Więcej “FESTYN RODZINNY”

Transmisja obrad XXIX sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXIX sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 30 marca 2021 r.

XXIX Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 30 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 1000 w Zespole Szkół w Karczmiskach (Hala Sportowa) ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji-listu otwartego do Prezydenta RP. Członków Rządu RP, Posłów i Senatorów oraz Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i komunikaty.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

XXIII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 1600 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Wolne wnioski i komunikaty.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

XXII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 21 sierpnia 2020 r. (piątek) o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Karczmiska za 2019 rok.

a) debata nad Raportem o Stanie Gminy Karczmiska za 2019 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Wójtowi Gminy wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, a także informacji o stanie mienia komunalnego.

a) prezentacja uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
b) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karczmiska z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
d) dyskusja nad sprawozdaniami,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Karczmiska z wykonania budżetu za 2019 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w spawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
8. Wolne wnioski i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 31 lipca 2020 r.

XXI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 31 lipca 2020 r. (piątek) o godzinie 1900 w hali sportowej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wniosku Starosty Opolskiego zgodnie ze stanowiskiem Rady Powiatu w Opolu Lubelskim.
 4. Podjęcie uchwały intencyjnej w spawie przeznaczenia środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
 5. Podjęcie uchwały w spawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja XX sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XX Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 30 czerwca 2020 r.

XX Sesja Rady Gminy

Sesja odbędzie się 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 900 w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karczmiska na rok szkolny 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 9. Wolne wnioski i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

XIX Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 12 czerwca 2020 r. (piątek) o godzinie 1000 w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 8. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Karczmiska na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXXIX/215/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

Więcej o: Podsumowanie I debaty Gmina Karczmiska 2000 – 2020

Podsumowanie I debaty Gmina Karczmiska 2000 – 2020

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za aktywny udział w ankiecie dotyczącej Gminy Karczmiska.

Badanie zostało zakończone i nie można już oddać w nim głosu.

Poniżej znajdują się wyniki ankiety wraz z pozostałymi prezentacjami omawianymi podczas debaty odbytej 20 lutego.

 

Prezentacja o Gminie Karczmiska [PDF]

Prezentacja o Gminie Karczmiska – Finanse w latach 2000-2020 [PDF]

Prezentacja wyników badania ankietowego [PDF]

 

Transmisja debaty “Gmina Karczmiska 2000 – 2020”
odbytej 20 lutego 2020 r.

 

Debata dotycząca wypracowania koncepcji „Programu Rozwoju Gminy Karczmiska” na lata 2022-2030

Więcej o: Debata dotycząca wypracowania koncepcji „Programu Rozwoju Gminy Karczmiska” na lata 2022-2030

Debata dotycząca wypracowania koncepcji „Programu Rozwoju Gminy Karczmiska” na lata 2022-2030

W dniu 20 lutego 2020 r. na hali sportowej w Karczmiskach Pierwszych (ul. Szkolna 1) odbyła się I debata dotycząca wypracowania nowej koncepcji Programu Rozwoju Gminy Karczmiska na nowy okres programowania środków z UE. Na hali sportowej zgromadziła się licznie społeczność lokalna Gminy w tym m.in.: władze samorządowe radni gminni i powiatowi z terenu Gminy, sołtysi, pracownicy jednostek organizacyjnych podległych Gminie, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych, młodzież szkolna ci mieszkańcy.

Więcej “Debata dotycząca wypracowania koncepcji „Programu Rozwoju Gminy Karczmiska” na lata 2022-2030”

Debata Gmina Karczmiska 2000 – 2020

Transmisja debaty “Gmina Karczmiska 2000 – 2020”
odbytej 20 lutego 2020 r.

Więcej o: Wojewódzki Festiwal Tańca w Karczmiskach

Wojewódzki Festiwal Tańca w Karczmiskach

W dniu 25 maja 2019 roku w Zespole Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach odbył się w II Wojewódzki Festiwal Tańca „Taneczne Opowieści”.

Celem festiwalu było m.in.: popularyzacja różnych form ruchowo-tanecznych, pobudzanie i rozwijanie kompetencji artystycznych i kreatywności dzieci, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, pokonywanie stresu, tremy, godzenie się z porażką, czy rozwijanie pasji i zamiłowania do tańca.

Festiwal na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w Gminie Karczmiska i stał się wizytówką Przedszkola w Karczmiskach.

W konkursie tanecznym wystąpiło łącznie 11 grup z Nałęczowa, Kowali, Poniatowej, Wojciechowa, Jastkowa, Opola Lubelskiego oraz Karczmisk. Łącznie na hali sportowej zaprezentowało się ok. 190 dzieci, w tym 80 dzieci reprezentujących Przedszkole w Karczmiskach. Poza konkursem wystąpiły i zaprezentowały swoje umiejętności taneczne 3 grupy z Karczmisk: grupa dzieci 3 letnich oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych z Głuska i Słotwin – ok. 55. Występujące dzieci podzielone zostały na kategorie wiekowe 4; 5; 6 latki.
W kategorii 6 latków wystąpiły 3 grupy taneczne, w kategorii 5 latków 5 grup, w kategorii 4 latków 3 grupy. Do części konkursowej przystąpiły również 2 solistki. Dzieci oceniała profesjonalna Komisja Sędziowska w składzie – Jerzy Oleszczyński założyciel Szkoły Tańca Lider Lublin oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Wojciech Boryca założyciel Studia Tańca Grawitan Lublin, oraz tancerz Em-Studio w Opolu lubelskim – Jakub Bielecki – posiadający najwyższą klasę taneczną – „A”.

Festiwal objęty został patronatem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty panią Teresą Misiuk. Wszyscy uczestnicy festiwalu zostali nagrodzeni nagrodami w postaci medali, statuetek i słodyczy. Fundatorem nagród była Gmina Karczmiska i sponsorzy. Całość uroczystości przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Festiwal pozostawił po sobie wiele pozytywnych wrażeń. Zaplanowane cele zostały zrealizowane. Zaproszeni goście podkreślali dobrą organizację festiwalu i wysoki poziom prezentowanych przez uczestników umiejętności i miłą atmosferę.

Wicedyrektor Zespołu Szkół

Joanna Brzozowska-Samolej

Więcej “Wojewódzki Festiwal Tańca w Karczmiskach”