Konsultacje społeczne projektów uchwał

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Projektów uchwał w sprawie:
1) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach,
2) zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 26 października do 4 listopada 2022 r.      

Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i wniosków w trybie zapytania ankietowego (formularza konsultacji) w formie elektronicznej

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu Uchwały na formularzu konsultacji – stanowiącym załączniki do ogłoszenia na adres mailowy:   sekretariat@poczta.karczmiska.pl.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Karczmiska do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

       Wójt Gminy

                                                                                                                                        Janusz Goliszek

Załączniki:

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach i w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach,

Formularze konsultacyjne (wersje edytowalne).

 Materiały dostępne są też na stronie www.karczmiska.pl, BIP (zakładka konsultacje społeczne) i w Urzędzie Gminy Karczmiska – pokój 37.

Dar Pana Mariana Adamczyka

Szanowni Mieszkańcy!!!

Pragnę poinformować, że 14 października 2022 roku została podpisana UMOWA DAROWIZNY pomiędzy Panem Marianem Adamczykiem, a Gminą Karczmiska. Pan Marian Adamczyk obdarował Gminę Karczmiska Dziełem w postaci 68 obrazów.
Łączną kwota Dzieła wynosi 125 000,00 zł.

Więcej “Dar Pana Mariana Adamczyka”

90 lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach

KGW Karczmiska

Stowarzyszenie
Koło Gospodyń Wiejskich
w Karczmiskach

 

Z okazji jubileuszu 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach składam gratulacje i wyrazy podziękowania wszystkim Paniom za aktywną i wieloletnią działalność społeczną.

Szanowni Państwo! Koło Gospodyń Wiejskich to organizacja szczególna. Nie bez kozery kojarzona jest z Ochotniczym Strażami Pożarnymi, nie bez przyczyny większość siedzib mieści się w strażnicach, bo choć to organizacja o całkowicie odmiennych celach statutowych, to oddziaływanie społeczne na środowisko wiejskie jest bardzo zbliżone i wręcz uzupełniające się. Nie wyobrażamy sobie ważnych chwil życia społeczności wiejskiej bez udziału właśnie tych dwóch organizacji.

Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach powstało w 1930 roku. Założycielką koła była pani Bronisława Piłat. Już w tym okresie Panie z KGW Karczmiska znane były ze swej aktywności nie tylko w Karczmiskach. Okres okupacji przerwał pracę społeczną a tuż po wojnie koło w pełni rozpoczęło swoją działalność. Czasy powojenne, lata pięćdziesiąte, to okres aktywności w kierunku, dzisiaj powiedzielibyśmy, organizowania kursów doskonalenia zawodowego. Panie prowadziły kursy gotowania, pieczenia, kursy masarskie i robótek ręcznych ale także chowu cieląt, wychowalnię piskląt, rozsadę warzyw oraz organizowały dzieciniec sezonowy. W 1975 roku przy KGW powstał, liczący 30 osób zespół śpiewaczy. Opiekunem muzycznym został pan Mieczysław Antoniuk – ówczesny organista parafii Karczmiska, a później pan Stanisław Kalisz nauczyciel muzyki. Zespół z ogromnymi sukcesami uczestniczył w różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach.

W latach osiemdziesiątych XX w. koło liczyło 122 członkinie – wtedy Przewodniczącą była pani Jadwiga Karaś. Wysoka aktywność Pań była podstawą organizacji uroczystości gminnych takich jak: dożynki, akademie, uroczystości państwowe i religijne, spotkania opłatkowe, czy coroczne prezentujące stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowe.

Panie przywiązywały i przywiązują wagę do strony wizualnej przeróżnych prezentacji, których w minionym okresie były tysiące. Piękne zmieniające się stroje nawiązujące do tradycji ludowych, kultywowane przez Panie rękodzieło artystyczne, obrzędy, gwara ludowa, zespół śpiewaczy funkcjonujący przy Kole – to wszystko ukazuje bogactwo rodzimej kultury i dziedzictwa naszych przodków. Koło Gospodyń Wiejskich może poszczycić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Aktywność Pań to ogromna promocja Gminy Karczmiska.

W roku 2014 KGW zarejestrowało w Ministerstwie Rolnictwa na liście produktów tradycyjnych „Karczmiskie pierogi z bobru” , a w 2018 r. „Karczmiski barszcz biały”.

Szanowne Panie!

Przy okazji tak wspaniałego jubileuszu nie sposób nie wymienić osób, które szczególnie przyczyniły się do permanentnego rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach. Przewodniczącymi Koła na przestrzeni lat były Panie: Wanda Cur, Helena Siedliska, Katarzyna Karaś, Genowefa Odziemkowska, Janina Pawełczak, Janina Pochodyła, Krystyna Popiołek, Barbara Adamczyk, Jadwiga Karaś, Halina Wciseł, Jadwiga Goliszek, Lucyna Niezgoda i obecnie Małgorzata Karaś.

Należy zaznaczyć, iż o aktywności i inicjatywach decydują nie tylko Panie Przewodniczące, ale przede wszystkim członkinie. Dlatego też dziękując obecnym Paniom nie sposób nie wymienić tych najbardziej rzutkich, które w okresie swojej aktywności nadawały ton działaniom. Do nich należały Panie: Adamczyk Ewa, Ejchler Zuzanna, Gnaś Anna, Goliszek Marianna, Grzyb Danuta, Jarska Helena, Krawczyk Zofia, Krawczyk Irena, Kuźnicka Krystyna, Łukasik Jadwiga, Lipniewska Jadwiga, Nowaczek Katarzyna, Pawełczak Barbara, Rudnicka Barbara, Tomaszewska Teresa, Węgrzyn Danuta.

Zapewne w dzisiejszych rozmowa przewiną się zdarzenia, wspomnienia osób nie tylko tych wymienionych.

Drogie Panie!

Serdecznie dziękuję za trud, zaangażowanie i poświęcenie na rzecz pracy społecznej. Dziękuję za optymizm i nieskrywaną radość. Wyrażam swój podziw za wielopokoleniową wytrwałość w pielęgnowaniu naszych karczmiskich tradycji.

Życzę wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich zdrowia i wytrwałości w działalności społeczno-kulturalnej.

W dniu dzisiejszego Święta jeszcze raz życzę wszystkim Paniom bez wyjątku: tym aktywnym dzisiaj i tym aktywnym wczoraj wszystkiego najlepszego, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę kolejnych jubileuszów i mam taką nadzieję, że za kilka lat w znakomitej kondycji będziemy świętować jubileusz 100 rocznicy działania Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach.

Z wyrazami Szacunku

                                                                       Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

 

Informacja dotycząca realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Karczmiska

Gmina Karczmiska, kontynuując współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zachęca mieszkańców do skorzystania z Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Gminy mogą za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego złożyć wniosek o dofinansowanie, uzyskać informację dotyczącą założeń programu jak również rozliczyć zrealizowane przedsięwzięcie.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczącą ilości dotychczas złożonych wniosków oraz kwoty uzyskanych dotacji z programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Karczmiska.

Liczba złożonych wniosków: 108.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 90.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 57.

Kwota wypłaconych dotacji: 1 309 541,77 zł.

 

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

LOKALIZACJA PUNKTU:

Urząd Gminy Karczmiska ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

wtorek, czwartek w godz. 8.30 – 13.30

KONTAKT TELEFONICZNY:

81 828 70 26

Komunikat w sprawie inwentaryzacji


K O M U N I K A T

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż od miesiąca października 2022 r. będzie przeprowadzana inwentaryzacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych oraz kompostowników na terenie Gminy Karczmiska. Czynności  spisowych dokonywać będą upoważnieni pracownicy Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie przeprowadzenia czynności spisowych.


Więcej o: DODATEK WĘGLOWY- AKTUALNE INFORMACJE

DODATEK WĘGLOWY- AKTUALNE INFORMACJE

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 04.10.2022r. została wypłacona pierwsza transza DODATKÓW WĘGLOWYCH.

Wnioski złożone do 31.08.2022r. zostały rozpatrzone. Blisko 700 mieszkańcom w dniu wczorajszym wypłacono pieniądze.

W świetle aktualnych przepisów dodatek węglowy przysługuje:

  1. Gospodarstwom domowym używającym do ogrzewania domu paliwa stałego przez co, rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
  2. Na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek,
  3. Do dnia 11 sierpnia należało zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków główne źródło ogrzewania domu.

Kolejne wnioski złożone na ten sam adres pozostają bez rozpoznania.

Osoby, których wnioski nie spełniły wymagań ustawowych otrzymają decyzje odmowne.

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 30 listopada 2022 r. można ubiegać się o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tj. : pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz skroplony LPG, inny rodzaj biomasy.

Wszelkich informacji udzielą:

Agnieszka Doraczyńska pok. 38, tel. 81 828 70 26 wew.113

Anna Gawryl pok. 10, tel. 81 828 70 26 wew. 121

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
z dnia 03 października 2022 r.

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Rady Gminy Karczmiska Nr IV/27/11 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności i pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 44 poz. 984).

Więcej “Sprawozdanie z konsultacji społecznych”

Transmisja obrad XLIII sesji Rady Gminy Karczmiska

Retransmisja obrad XLIII sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 29 września 2022 r.

XLIII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) o godzinie 800 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

 Porządek obrad:

 Otwarcie sesji.

1.Zapoznanie z porządkiem obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska I ETAP.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Karczmiska, udostępnianych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Karczmiska nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej nr 783/1
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej nr 1610
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej nr 2135/1.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienia dziecka w żłobku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Więcej o: Komunikat Wójta Gminy

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

W związku ze zbliżającym się upływem terminu załatwienia spraw dotyczących wypłaty dodatku węglowego pragnę poinformować, iż Gmina Karczmiska nie otrzymała jeszcze środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych od Wojewody Lubelskiego.

Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na którego realizację Gmina Karczmiska otrzymuje środki z budżetu państwa. Do momentu wpływu tych środków do budżetu gminy realizacja świadczenia jest niemożliwa.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Zmiany dotyczące dodatku węglowego

Zmiany dotyczące dodatku węglowego

W związku z wejściem w życie z dniem 20 września 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz.1967) zostały wprowadzone następujące zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) w zakresie dodatku węglowego:

1) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, zgodnie z art. 27g ust. 1 tzn. w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

2) w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;

3) w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż  jednego  gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania,

4) dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się w terminie do dnia 30 grudnia  2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami w/w ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, bierze pod uwagę w szczególności:

  1. informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie: świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego,
  3. dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Wójt Gminy Karczmiska informuje, iż z uwagi na to, że pomimo złożenia przez Gminę Karczmiska zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego na dzień dzisiejszy brak jest przekazanych środków finansowych na realizację dodatku węglowego z budżetu państwa, wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Więcej o: Komunikat Wójta Gminy

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska, Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół w Karczmiskach!

Informuję, że od 20 września zostały przywrócone zajęcia w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Karczmiskach.

Wszelkie protokoły umożliwiające  i stwierdzające bezpieczne korzystanie z Hali zostały podpisane i przedstawione w Urzędzie Gminy.

Jeszcze raz przepraszam za wszelkie niedogodności jakie spotkały naszych uczniów, wynikające z zamknięcia Hali Sportowej.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska