Więcej o: XIII gminne święto strażackie Florian 2022

XIII gminne święto strażackie Florian 2022

W dniu 28 maja 2022 r. w Słotwinach odbyło się XIII Gminne Święto Strażackie „Florian 2022”. Na coroczne obchody zjechały się wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Karczmiska.

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miejscowości Słotwiny oraz zaproszeni goście a w szczególności: Janusz GOLISZEK – Wójt Gminy Karczmiska, Zenon RODZIK – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, bryg. Paweł DZIKOWSKI – dowódca JRG Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, Jacek NOWACZEK – Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska.

Więcej “XIII gminne święto strażackie Florian 2022”

Więcej o: „Bieg po zdrowie” w Karczmiskach

„Bieg po zdrowie” w Karczmiskach

W niedzielę 22 maja 2022 r. na terenie boiska sportowego „Zagrzęba” w Karczmiskach Pierwszych odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna „Bieg po zdrowie”. Głównym jej celem było propagowanie zdrowego stylu życia, wspólne i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w gronie rodzin i znajomych, po ponad dwuletnim okresie „zastoju” w okresie pandemii. Wydarzenie miało charakter otwarty a w imprezie uczestniczyło ponad 100 amatorów biegania z Karczmisk, gminy i spoza gminy. Była to też po części impreza charytatywna, gdyż w jej trakcie prowadzono zbiórkę do puszki na leczenie bardzo chorego chłopca ze Słotwin.

Więcej “„Bieg po zdrowie” w Karczmiskach”

Wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 W dniu 30 maja 2022 roku Premier ogłosił wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wszystkie te samorządy, które złożyły poprawnie wnioski otrzymały dofinansowanie.

Gmina Karczmiska złożyła dwa wnioski i na oba otrzymała dofinansowanie:

Wniosek nr 1: Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karczmiska.
Przewidywana wartość inwestycji: 5 250 000,00 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 987 500,00 zł.

Wniosek nr 2: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska wraz z przebudową kolektora kanalizacji ścieków.
Przewidywana wartość inwestycji: 5 300 000,00 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 035 000,00 zł.

 

Dzień samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo,

Od 2000 r. w Polsce w dniu 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego na pamiątkę
pierwszych po II Wojnie Światowej demokratycznie przeprowadzonych wyborów samorządowych.
Z tej okazji składam wszystkim Samorządowcom oraz pracownikom jednostek samorządu terytorialnego
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym.

Dziękuję za zaangażowanie i owocną współpracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 16 maja 2022 r.

XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 16 maja 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARCZMISKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska – I etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn., zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwał:

  • Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska,
  • Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/2020  z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska,

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska – I etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 12 maja do 2 czerwca 2022 r. w godzinach od 1000 do 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Pełna treść obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej