Zasady wynajmowania Hali oraz cennik

ZASADY WYNAJMOWANIA HALI SPORTOWEJ
Karczmiska Pierwsze, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska

Informacje ogólne

Zgodnie z obwiązującym Regulaminem Hali Sportowej w Karczmiskach Pierwszych obiekt ten może być wykorzystany do organizowania: zajęć dydaktycznych, treningów i zawodów sportowych, imprez rekreacyjno-sportowych, imprez kulturalno-rozrywkowych, narad, konferencji, zebrań, spotkań, szkoleń, innych niż wymienione wyżej zwanych imprezami. Administratorem hali jest Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach – zwana administratorem.

Pierwszeństwo korzystania z hali sportowej przysługuje podmiotom realizującym zadania oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska. Organizatorzy imprez zobowiązani są do uzyskania zgody administratora obiektu na jej przeprowadzenie i powinna być eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Korzystający z hali sportowej w trakcie zajęć dydaktycznych, imprez rekreacyjno-sportowych oraz treningów i zawodów sportowych, zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego.

Korzystanie z hali sportowej odbywa się na podstawie Regulaminu, niniejszych zasad, które są właściwym dla tego obiektu wewnętrznym uregulowaniem oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora.

Hala sportowa udostępniana są odpłatnie. Opłat za korzystanie z hali sportowej nie ponoszą dzieci i uczniowie przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska, w ramach planowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Karczmiskach.

Hala sportowa otwarta jest:

 • od poniedziałku do piątku-w godz.: 700 – 2100,
 • w sobotę i w niedzielę w zależności od potrzeb.

W godzinach od 800 do 1530 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Karczmiskach. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę sportową może odbyć się jedynie za jego zgodą.

W pozostałych godzinach: 16.00 – 21.00 obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

Zasady udostępniania obiektu osobom fizycznym i grupom zorganizowanym

Osoby fizyczne i grupy zorganizowane mogą korzystać z hali sportowej po ustaleniu terminu i godzin korzystania z obiektu z administratorem. Korzystający z obiektu winni wcześniej zapoznać się z Regulaminem i niniejszymi zasadami oraz podpisać umowę z administratorem.

Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem ustalonym przez administratora. Administrator hali sportowej zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

W przypadku wynajęcia hali na zawody, turnieje, konferencje, koncerty, imprezy kulturalne i inne imprezy – cena wynajmu uzależniona jest od wielkości oraz charakteru imprezy i podlega negocjacji.

W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen. W przypadku wynajmowania obiektu przez instytucje, organizacje z terenu gminy oraz organizacje charytatywne istnieje możliwość indywidualnego ustalenia ceny. Ustala się, że wynajmujący dokonuje wpłaty gotówką bezpośrednio u administratora lub na wskazane konto za wynajem hali przed wejściem na obiekt.

Pełnoletnie osoby fizyczne i grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektu zgodnie niniejszymi ustaleniami za zgodą administratora – wyznaczając spośród siebie osobę upoważnioną do kontaktu, która w ich imieniu ustali termin korzystania z hali, podpisze umowę oraz dokona opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Do podpisania umowy należy przedstawić administratorowi następujące dane:

 • imię i nazwisko osoby wynajmującej,
 • aktualny adres zamieszkania,
 • numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • szczegółowy termin wynajmu,
 • należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć.
 • Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć:
 • imię i nazwisko osoby wynajmującej,
 • pełną nazwę wynajmującego,
 • adres klubu, instytucji czy zakładu pracy,
 • szczegółowy termin wynajmu ,
 • należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć,
 • należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zorganizowana grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Cennik opłat)*

ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z HALI SPORTOWEJ

Cennik wynajmu hali sportowej.
L.p. Rodzaj usługi minimalna cena brutto
1. Wynajem całej powierzchni boiska hali – 1 godz. zegarowa (z możliwością korzystania z natrysków i szatni) 100 zł
2. Wynajem całej powierzchni boiska hali – 1 godz. zegarowa (bez możliwości korzystania z natrysków) 80 zł
3. Wynajem każdej 1/3 powierzchni boiska hali – 1 godz. zegarowa (z możliwością korzystania z natrysków i szatni) 50 zł
4. Wynajem każdej 1/3 powierzchni boiska hali – 1 godz. zegarowa (bez możliwości korzystania z natrysków) 40 zł
5. Wynajem salki fitness – 1 godz. zegarowa (z możliwością korzystania z natrysków i szatni) 50 zł
6. Wynajem całej hali wraz z widownią – 1 godz. zegarowa 120 zł
7. Wynajem hali (wraz z widownią) na cały dzień 12 godzin – turnieje, zawody, itp. 500 zł
za każdą następną godzinę 50 zł

)* Cennik obowiązuje od dnia 12 lutego 2016 r. i jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności wynajmu hali sportowej w Karczmiskach.

Zasady wynajmowania i cennik w wersji PDF.