Regulamin Hali Sportowej w Karczmiskach

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W KARCZMISKACH
ul. Szkolna, 24-310 Karczmiska

opracowany na podstawie §2 ust. 5 UCHWAŁY NR XII/74/2015 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 513 ze zm.)

§1. Hala sportowa może być wykorzystane do organizowania:

1) zajęć dydaktycznych,
2) treningów i zawodów sportowych,
3) imprez rekreacyjno-sportowych,
4) imprez kulturalno-rozrywkowych,
5) narad, konferencji, zebrań, spotkań, szkoleń,
6) innych niż wymienione w pkt 1-5 zwanych dalej imprezami.

§2. Korzystanie z hali sportowej odbywa się na następujących zasadach:

1) pierwszeństwo korzystania z hali sportowej przysługuje podmiotom realizującym zadania oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska,
2) organizatorzy imprezy zobowiązani są do uzyskania zgody administratora obiektu na jej przeprowadzenie,
3) hala sportowa powinna być eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem,
4) korzystający z hali sportowej w trakcie zajęć dydaktycznych, imprez rekreacyjno-sportowych oraz treningów i zawodów sportowych, zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego,
5) korzystanie z hali sportowej odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, który jest właściwym dla tego obiektu wewnętrznym uregulowaniem,
6) korzystanie z hali sportowej odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora.

§3. 1. Hala sportowa udostępniana jest odpłatnie.

2. Opłat za korzystanie z hali sportowej nie ponoszą dzieci i uczniowie przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska, w ramach planowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
4. Administrator hali sportowej zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

§4. 1.Hala sportowa otwarta jest:

  • od poniedziałku do piątku-w godz.: 700 – 2100,
  • w sobotę i w niedzielę w zależności od potrzeb.

2. W godzinach od 800 do 1530 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Karczmiskach.
3. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§5. 1. Z hali sportowej korzystać mogą:

1) grupy zorganizowane nie przekraczające 24 osób,
2) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
3) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
4) zakłady pracy, instytucje, organizacje,
5) osoby fizyczne,
6) kibice oraz osoby uczestniczące wyłącznie podczas imprez sportowych, których formuła organizacyjna dopuszcza udział publiczności.

2. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
2) z przeciwwskazaniami lekarskimi.

3.Za osoby małoletnie do lat 18, korzystające z hali w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.

§6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

1) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
2) przed wejściem na boisko, do sal treningowych i na trybuny boczne założenia właściwego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
4) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, salach treningowych, szatniach i pomieszczeniach sanitarnych,
5) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

§7. Korzystającym z hali sportowej nie wolno:

1) wykonywać ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowy,
2) używać sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
3) wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu,
4) wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę koszykową,
5) siadać na trybunach bocznych niezgodnie z instrukcją,
6) samodzielnie przenosić bramek bez zgody i nadzoru obsługi hali sportowej,
7) samodzielnie rozkładać słupków do siatkówki bez nadzoru obsługi hali sportowej,
8) korzystać z magazynu sprzętu sportowego bez nadzoru lub zgody obsługi hali sportowej,
9) korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali bez nadzoru lub zgody obsługi hali sportowej,
10) korzystać ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,
11) używać piłek nożnych do gry na zewnątrz obiektu (dotyczy również ćwiczeń),
12) dewastować sprzętu i wyposażenia,
13) zaśmiecać obiektu,
14) wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła,
15) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
16) wprowadzać zwierząt,
17) blokować dróg ewakuacyjnych.

§8. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę sportową może odbyć się jedynie za jego zgodą.

§9. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie niećwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji pozostają do jego dyspozycji.

§10. Podczas przerw między zajęciami, a także w czasie wykonywania prac porządkowych, hala sportowa musi zostać bezwzględnie opuszczona przez uczniów lub innych uczestników zajęć.

§11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

§12. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni hali sportowej lub w wydzielonej części boisk pod warunkiem, że mają założone odpowiednie obuwie.

§13. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali sportowej.

§14. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku na hali w salach treningowych, szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.

§15. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

§16. Zabrania się uczniom i zawodnikom regulowania zaworów ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone: nauczyciele, trenerzy, pracownicy obsługi.

§17. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy powiadomić administratora lub osobę upoważnioną: nauczyciela, trenera, pracownika obsługi hali.

§18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć.

§19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie).

§20. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje zasada bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p. poż.

§21. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu.

§22. Administrator, Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach oraz osoby upoważnione mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.

§23. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

§24. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

§25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

§26. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, administrator hali sportowej i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności.

§27. Administrator lub osoba przez niego upoważniona do obsługi administracyjno-technicznej nie ponoszą odpowiedzialności za:

1) zdarzenia i wypadki powstałe w trakcie korzystania z hali z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu,
2) rzeczy, w tym osobiste wniesione na halę.

§28. Zasady korzystania z sal treningowych i urządzeń regulują odrębne regulaminy i instrukcje obsługi.

§29. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora hali sportowej.

ADMINISTRATOR

Regulamin w wersji PDF.