XLVII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Karczmiska, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karczmiska.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVI/263/2023 Rady Gminy Karczmiska z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska II ETAP.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i komunikaty.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek